www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2014-04-29 13:54:02


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Zamówienia publiczne Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Udzielanie zamowień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

Kto załatwia sprawę:
Biuro Finansowo-Inwestycyjne,
Oddział Logistyki i Inwestycji,
ul. Jagiellońska 3, pok. 20 (parter)
85-950 Bydgoszcz
tel. (52) 34-97-290
fax (52) 34-97-292

Jakie dokumenty należy złożyć:
ofertę na ogłoszenie lub zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Opłaty:
może być stosowana opłata za formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Termin załatwienia sprawy:
terminy określone w ustawie w zależności od rodzaju i trybu zamówienia.

Czy i gdzie można się odwołać:
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego służy protest i odwołanie. Protest wnosi się do zamawiającego w ciągu 7 dni. Od rozstrzygnięcia protestu przez zamawiającego przysługuje odwołanie, które wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, informując jednocześnie zamawiającego. Na wyrok zespołu arbitrów przysługuje skarga do sądu okręgowego, właściwego dla siedziby zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia.


Przetargi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy