www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2013-09-05 08:06:44


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 2012-2015 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Edycja 2014

W dniu 4 września 2013 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zatwierdziła Regulamin pracy Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie w roku 2014 zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.


 

Na podstawie Uchwały Nr 174/2011 Rady Ministrów z  dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”  z późn. zm.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków na rok 2014

 Edycja 2013


Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zmienioną nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój. Zmiana listy polegała na jej uzupełnieniu o kolejne projekty z ostatecznej listy rankingowej. W części A – Drogi powiatowe dodano projekty Powiatu Świeckiego i Powiatu Chełmińskiego, a w części B – Drogi gminne, zadania zgłoszone do dofinansowania w ramach programu przez Gminę Świekatowo, Gminę Sadki, Gminę Lubraniec, Gminę Brodnica, Gminę Koronowo oraz Gminę Kijewo Królewskie. Rozszerzenie listy było możliwe jest dzięki oszczędnościom uzyskanym w wyniku postępowań przetargowych.

Zatwierdzona przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Lista zmieniona nr 1 wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu


Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój. Tym samym ostatecznie zakończył się etap wyboru projektów, które realizowane będą w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2013.

Zatwierdzona przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Lista wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu
Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes zatwierdziła ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w 2013 roku zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój.

Zgodnie z procedurą wyboru zadań do dofinansowania, na ostatecznej liście rankingowej uwzględniono wyniki rozpatrzenia  zastrzeżeń - zarówno tych, które zostały wniesione do wstępnej listy rankingowej, jak i tych, które dotyczyły wniosków zgłoszonych w naborze uzupełniającym.

Zmiany nie dotyczą wniosków, które zostały ocenione najwyżej i na wstępnej uzupełnionej liście rankingowej znalazły się w grupie wniosków wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania.

Na ostatecznej liście rankingowej znalazły się 73 wnioski na sumę dofinansowania z budżetu państwa wynoszącą ponad 85 937 tys. zł. Dostępna pula dofinansowania w ramach Programu dla województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2013 wynosi 30 105 tys. i umożliwia dofinansowanie 10 zadań dotyczących dróg powiatowych i 14 zadań dotyczących dróg gminnych (ostatni projekt z listy dróg powiatowych i z listy dróg gminnych – częściowo).

Rozpatrzenie zastrzeżeń do wstępnej uzupełnionej listy rankingowej wniosków i ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej kończy procedurę wyboru projektów na poziomie województwa.

Kolejnym – ostatnim już etapem wyboru wniosków o dofinansowanie zadań w roku 2013 roku jest przekazanie do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji  Listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań. Znajdują się na niej najwyżej ocenione zadania, które zmieściły się w puli środków dostępnych dla województwa.

Zgodnie z procedurą Minister zatwierdza listę zakwalifikowanych wniosków do 31 stycznia 2013 roku.Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes zatwierdziła wstępną uzupełnioną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w 2013 roku zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

Na wstępnej uzupełnionej liście rankingowej znalazły się 73 wnioski na sumę dofinansowania z budżetu państwa wynoszącą 85 937,389 tys. zł. Dostępna pula dofinansowania w ramach Programu dla województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2013 wynosi 30 105 tys. i umożliwia dofinansowanie 10 zadań dotyczących dróg powiatowych i 14 zadań dotyczących dróg gminnych (ostatni projekt z listy dróg powiatowych i z listy dróg gminnych – częściowo).

Wstępna uzupełniona lista rankingowa zawiera wnioski o dofinansowanie zadań w roku 2013, złożone przez samorządy zarówno w pierwszym naborze (1 - 30 września 2012 roku), jak i uzupełniającym naborze wniosków (28 listopada – 19 grudnia 2012 roku).
W ramach pierwszego naboru, do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 70 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 53 761, 245 tys. zł (maksymalny poziom dofinansowania  z budżetu państwa wynosił wtedy 30% wartości zadania).
W związku ze zmianą uchwały ustanawiającej Program, w ramach uzupełniającego naboru wniosków złożono 53 aneksy do wniosków zgłoszonych w pierwszym naborze, które umożliwiają podwyższenie poziomu dofinansowania do obecnie obowiązującego maksymalnego poziomu (50%). W ramach powyższego naboru złożono także 14 nowych wniosków. Wnioskodawcy wycofali 11 wniosków zgłoszonych w pierwszym naborze.

W terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wstępnej uzupełnionej listy rankingowej wniosków – tj. do dnia 07.01.2013 r. (godz. 15:30), wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w uzupełniającym naborze wniosków mogą wnosić do niej zastrzeżenia w formie pisemnej (pkt 11.2. uchwały Nr 174/2011 r. Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późn. zm. w sprawie ustanowienia Programu).
Uprawnienie to nie przysługuje wnioskodawcom, którzy zgłosili wnioski o dofinansowanie w pierwszym naborze (1 - 30 września 2012 roku), w tym także tym, którzy zgłosili aneksy do wniosków o dofinansowanie.

Zastrzeżenia należy składać do Kancelarii Ogólnej – pokój 12, ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz.

Zastrzeżenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Zastrzeżenia, które wpłynęły do wstępnej listy rankingowej, zatwierdzonej w dniu 31.10.2012 r., zostały rozpatrzone przez Komisję w dniach 15-30 listopada 2012 r. Wnioskodawców, którzy je zgłosili poinformowano o wyniku ich rozpatrzenia.

Wynik rozpatrzenia zastrzeżeń, zgodnie z procedurą oceny wniosków, zostanie uwzględniony na ostatecznej liście rankingowej.

 


 


Komisja, powołana zarządzeniem nr 329/2012 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2012 r., działając na podstawie Regulaminu Pracy Komisji, stanowiącego załącznik do ww. zarządzenia, na posiedzeniach plenarnych w dniach 15-30 listopada 2012 r. dokonała rozpatrzenia wniesionych przez wnioskodawców zastrzeżeń do arkusza oceny merytorycznej i wstępnej listy rankingowej wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w dniu 1 września 2012 r.

Na podstawie Uchwały Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie zadań w 2013 roku.


 Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes zatwierdziła wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w 2013 roku zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.


Do dofinansowania w ramach Programu w roku 2013 zakwalifikowało się wstępnie 70 zadań (21 powiatowych i 49 gminnych) na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 53 761 245 zł.

Dostępna pula środków dotacji z budżetu państwa w roku 2013, wg dotychczasowych zapisów Uchwały Rady Ministrów, dla województwa kujawsko-pomorskiego wynosi 60 210 tys. zł. Do konsultacji międzyresortowych trafił projekt nowelizacji Uchwały Rady Ministrów w sprawie NPPDL. W przypadku uchwalenia odpowiednich zmian przez Radę Ministrów Wojewoda Kujawsko-Pomorski będzie zobowiązany ogłosić nabór uzupełniający wniosków (nowe projekty lub korekta już zgłoszonych w zakresie poziomu dofinansowania), ponieważ wg projektu nowych zapisów dofinansowanie zwiększy się do 50%. Nowe zasady mają mieć zastosowanie do wniosków o dofinansowanie złożonych w 2012 roku. Nowelizacja zakłada zmniejszenie łącznej kwoty wydatków budżetu państwa na przebudowę i remont dróg gminnych w 2013 r. – z 1 mld zł do 500 mln zł – w skali kraju.
W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego pula dotacji ma się zmniejszyć do 30 105 tys. zł.

Wnioskodawcy, w terminie 14 od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej wniosków – tj. do dnia 14.11.2012 r., mogą wnosić do niej  zastrzeżenia w formie pisemnej.
Zastrzeżenia należy składać do Kancelarii Ogólnej – pokój 12, ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz.

Zastrzeżenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój - (plik do pobrania pdf)

Arkusz oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2013 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój - (plik do pobrania pdf)

Protokół z posiedzenia Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" - (plik do pobrania pdf)


 19 września 2012 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zatwierdziła Regulamin pracy Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. Komisja wybierze wnioski, które realizowane będa w roku 2013.  

Na podstawie Uchwały Nr 174/2011 Rady Ministrów z  dnia 6 września 2011 r., w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”  Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków na rok 2013.

Edycja 2012

nppdl_II_etap.jpg

Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził listę zadań, które realizowane będa w ramach NPPDL- Etap II Bezpieczeństwo-Dostepność-Rozwój w roku 2012.

W dniu 20 grudnia 2011 roku Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził listę zakwalifikowanych wniosków w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w województwie kujawsko-pomorskim. Tym samym zakończył się wybór projektów, które realizowane będą w ramach programu w roku 2012.

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (województwo kujawsko-pomorskie)
(plik do pobrania.pdf)


 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zatwierdził ostateczną liste rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

Do dofinansowania w ramach Programu w roku 2012 zakwalifikowało się 19 zadań (7 powiatowych i 12 gminnych) spośród  51 wniosków, które pozytwnie przeszły ocenę formalną. 

Ostateczna lista rankingowa wniosków została przekazana do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Zgodnie z zapisami Programu powinno to nastapić do dnia 20 grudnia br.

Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (plik do pobrania.pdf)

Zweryfikowany arkusz oceny merytorycznej po rozpatrzeniu zastrzeżeń wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2012 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (plik do pobrania.pdf)

Protokół z posiedzenia Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" na okoliczność rozpatrzenia wniesionych zastrzeżeń do wstępnej listy rankingowej (plik do pobrania.pdf)
Ocena formalna wniosków o dofinansowanie na rok 2012. 

Wojewoda Ewa Mes zatwierdziła wstępną listę rankingową  wniosków o dofinansowanie w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II  Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój.

Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach “Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” (edycja na rok 2012) dokonała oceny merytorycznej i formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego 7 września 2011 r. Do Urzędu wpłynęły 53 wnioski (38 gminnych i 15 powiatowych). Wnioskowana kwota dotacji wynosi razem 32 406,726 tys. zł.


Protokół z prac Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  - Etap II  Bezpieczeństwo - Dostępnośc - Rozwój" edycja na rok 2012.

Wnioskodawcy mogą w terminie 14 dni od ogłoszenia wstępnej listy rankingowej wniosków (do dnia 14.11.2011 r.) zgłaszać zastrzeżenia w formie pisemnej. Zastrzeżenia należy składać w Kancelarii Ogólnej – pokój 12, ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz. Termin upływa z dniem 14.11.2011 r., godz. 15.30 – wpływ drogą pocztową lub dostarczenie osobiste. Zastrzeżenia, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzeżenia podlegają rozpatrzeniu przez Komisję do 30.11.2011 r. 

20 września br. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zatwierdził Regulamin pracy Komisji do spraw oceny zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

Załącznik:

  1. Regulamin pracy Komisji do spraw oceny zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój,
  2. Załącznik nr 1 - Arkusz oceny formalnej,
  3. Załącznik nr 2 - Arkusz oceny merytorycznej.

Na podstawie Uchwały Rady Ministrów z  dnia 6 września 2011 r., w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”  Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków na rok 2012.