www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2008-07-14 18:30:12


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Rozpatywanie wniosków państwowych osób prawnych o uwłaszczenie w stosunku do gruntów i budynkó Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Podstawa prawna:
art.200 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Kto załatwia sprawę.

Oddział Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji , Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 3, IX p., pok. 91c, tel. 0-52 3497757 lub 0-523497750, fax 0-52 3497752,

Oddział Zamiejscowy w Toruniu, pl. Teatralny 2, pok. 334a, IIp., tel. 0-566218495, fax 0-56 6218388,

Oddział Zamiejscowy we Włocławku, ul. Brzeska 8, pok. 26, Ip., tel. 0-542314372, fax 0-54 2313668.

Jakie dokumenty trzeba złożyć:

   1. Wniosek, który zawierać musi:

1) oznaczenie osoby występującej o uwłaszczenie,

2) oznaczenie geodezyjne nieruchomości,

3) oznaczenie księgi wieczystej, w której zapisana jest nieruchomość,

4) wykazanie tytułu prawnego do ubiegania się o uwłaszczenie.

   1. Załączniki:

1) oryginał księgi wieczystej,

2) wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,

3) opis budynków (jeżeli nieruchomość jest zabudowana),

4) dokument potwierdzający prawo zarządu nieruchomością wg stanu na dzień 5.12.1990 r. wymieniony enumeratywnie w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu (Dz. U. nr 23, poz. 120 ze zm.),

5) dokumenty dotyczące pochodzenia środków na budowę istniejących na nieruchomości budynków, budowli, oraz urządzeń,

6) dokumenty potwierdzające następstwo prawne po osobie prawnej istniejącej w dniu 5.12.1990 r.

   3. Wskazane jest przedłożenie opinii rzeczoznawcy majątkowego określającej wartość:

1) gruntów dla ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,

2) budynków, budowli oraz urządzeń nie wybudowanych ze środków własnych

Opłaty:

nie wnosi się opłaty

Kiedy będzie załatwiona sprawa.

Termin rozpatrzenia sprawy – 30 dni od skompletowania całości dokumentacji.

Czy i do kogo można się odwołać:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Budownictwa za pośrednictwem Wojewody, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.