www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2008-07-14 18:29:28


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418, zm. Dz. U. Nr 195, poz.14).

Kto załatwia sprawę:

Oddział Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, pok. 91, tel. 0-52 3497760, 0-52 3497761, 0-52 3497762,0-523497748, fax 0-52 3497752.

Oddział Zamiejscowy WydziałuGeodezji w Toruniu, pl. Teatralny 2, pok. 334a II p., tel. 0-56 6218423, fax 0-56 6218388.

Oddział Zamiejscowy Wydziału Geodezji we Włocławku, ul. Brzeska 8, pok. 26, I p., tel. 0-54 2314372, fax 0-54 2314368.

Jakie dokumenty trzeba złożyć:


Wniosek zawierający prośbę o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, imię, nazwisko, adres i podpis wnioskodawcy (wnioskodawców). Do wniosku należy dołączyć:

   1. dowody, które świadczą o pozostawieniu nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz o rodzaju i powierzchni tych nieruchomości. Dowodami tymi mogą być: urzędowy opis mienia, orzeczenie wydane przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny, dokumenty urzędowe, w tym sądowe, a także dokumenty pozyskane z archiwów państwowych Republiki Białoruś, Republiki Litewskiej, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy. W razie braku dokumentów urzędowych, potwierdzających pozostawienie mienia poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzenie tego prawa może nastąpić na podstawie oświadczeń dwóch świadków złożonych pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, przed notariuszem, organem prowadzącym postępowanie lub w polskiej placówce konsularnej w kraju zamieszkania świadka,

którzy:

   1. zamieszkiwali w miejscowości, w której znajduje się nieruchomość pozostawiona poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, lub w miejscowości sąsiedniej,

   2. nie są osobami bliskimi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. ze zm.), osób ubiegających się o potwierdzenie prawa do rekompensaty.

2. dowody poświadczające miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku składania wniosku przez spadkobierców, również dowody potwierdzające miejsca zamieszkania właściciela nieruchomości po przybyciu na obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3. dowody świadczące o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

4. oświadczenie wnioskodawcy o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty,

5. w razie śmierci właściciela nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego do wniosku należy dołączyć dodatkowo postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia praw do spadku albo o dziale spadku.

Opłaty:

Nie wnosi się opłaty.

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w terminie do 2 miesięcy.

Czy i do kogo można się odwołać:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Skarbu Państwa za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ponadto warto wiedzieć:


Termin składania wniosków przez osoby ubiegające się o potwierdzenie prawa do rekompensaty, upływa z dniem 31 grudnia 2008 roku. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów wojewoda wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia wezwania.

Prawo do rekompensaty przysługuje właścicielowi nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnia on łącznie następujące wymogi:

1) był w dniu 1 września 1939 r. obywatelem polskim, zamieszkiwał w tym dniu na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz opuścił je w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.,

2) posiada obywatelstwo polskie.

W przypadku gdy nieruchomości pozostawione były przedmiotem współwłasności, prawo do rekompensaty przysługuje wszystkim współwłaścicielom, spełniającym wymogi określone powyżej, albo niektórym z nich, wskazanym przez pozostałych współwłaścicieli.

W razie śmierci właściciela nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, prawo do rekompensaty przysługuje wszystkim jego spadkobiercom, jeżeli posiadają oni obywatelstwo polskie, albo niektórym z nich wskazanym przez pozostałych spadkobierców. Wskazanie osoby uprawnionej następuje przez złożenie oświadczenia z podpisem notarialnie poświadczonym lub przed organem administracji publicznej, albo przez złożenie oświadczenia w polskiej placówce konsularnej.

Postępowanie w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia mienia poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest dwuetapowe:

I. etap - kompletowanie wniosku, wstępna ocena spełnienia ustawowych wymogów dokonana w formie postanowienia.

W postanowieniu wojewoda wzywa wnioskodawcę do:

1) wskazania jednej z wybranych form realizacji prawa do rekompensaty tj.:

a) zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionej poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet:

-ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa albo

-ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przysługującego Skarbowi Państwa, albo

-opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa i ceny sprzedaży położonych na nich budynków oraz innych urządzeń lub lokali, albo

-opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,

b) świadczenia pieniężnego wypłacanego ze środków Funduszu Rekompensacyjnego,

2) wskazania numeru rachunku bankowego, w przypadku wyboru świadczenia pieniężnego,

3) złożenia operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, w którym określona została wartość pozostawionej nieruchomości,

4) złożenia również operatu szacunkowego określającego wartość wcześniej nabytego od Skarbu Państwa, w ramach realizacji prawa do rekompensaty, własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i budynków albo lokali.

W przypadku niespełniania ustawowych wymogów, wojewoda wydaje decyzję o odmowie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

II. etap - ocena dokumentów wymaganych postanowieniem i wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty.

Wypłaty świadczenia pieniężnego dokonuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

Osoby, które posiadają zaświadczenia lub decyzje potwierdzające prawo do rekompensaty wydane na podstawie odrębnych przepisów i nie zrealizowały prawa do rekompensaty, występują do wojewody, który wydał decyzję, lub do wojewody właściwego ze względu na siedzibę starosty, który wydał zaświadczenie lub decyzję, z wnioskiem o ujawnienie w rejestrze wojewódzkim wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty.

Zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się w wysokości równej 20% wartości tych nieruchomości. Wysokość świadczenia pieniężnego stanowi 20% wartości pozostawionych nieruchomości.