www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2008-07-14 17:25:50


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie obiektów i robót budowlanych usytuowanych na obszarze kolejowym

 Podstawa prawna :

art. 28, art. 33 ust. 1 art. 34 ust. 4, art. 36, art., 80 ust. 1 pkt 2 i art. 82 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

Kto załatwia sprawę:
Oddział Architektury i Budownictwa w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, bud. B (wejście od ul. Konarskiego 1), III p., pok. 33 A, tel. 052 349 74 91, fax 349 74 482,

Jakie dokumenty trzeba złożyć:

   1. wniosek inwestora (wzór w załączeniu ) złożony w okresie ważności decyzji o warunkach za-budowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

   2. oświadczenie (wzór w załączeniu ), pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

   3. projekt budowlany w 4 egzemplarzach wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o których mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego,

   4. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

   5. specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 Prawa budowlanego,

   6. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Opłaty:

Składający wniosek i/lub pełnomocnictwo zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Wysokość opłaty skarbowej należy ustalić na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) – część III ust. 9 pkt 1 lit a) do i) oraz pkt 2 - pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego, część III ust. 10 – pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego, część I ust. 10 – zatwierdzenie projektu budowlanego.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej pozostawia się w aktach sprawy. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony na zasadach określonych przepisem § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz. 1804)

Kiedy będzie załatwiona sprawa:

bez zbędnej zwłoki, nie później niż 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Do terminu, o którym mowa wyżej, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).

Czy i do kogo można się odwołać:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia.