www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2012-09-26 14:40:05


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Udostępnianie aktów normatywnych Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Zgodnie z art. 26 i 29 b Ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki zapewnia nieodpłatny, powszechny wgląd do zbiorów:

 • Dziennika Ustaw
 • Monitora Polskiego
 • Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (wersja w języku polskim)
Można z nich korzystać w godzinach od 7:30 do 15:30 w dni robocze (we wtorki w godzinach od 8:00 do 18:00) w Punkcie Obsługi Klienta, który służy pomocą w zakresie udostępnienia klientom treści aktów prawnych publikowanych dziennikach promulgacyjnych.

Niniejsze dzienniki promulgacyjne mogą być udostępniane do wglądu w wersji papierowej i elektronicznej (za wyłączeniem Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, który udostępniany jest tylko w wersji elektronicznej).

Akty normatywne mogą być także drukowane lub przeniesione na nośnik elektroniczny, zgodnie z życzeniem klienta.

Do ustalania wysokości opłat za nośnik papierowy lub nośnik elektroniczny, na który przeniesiony jest akt normatywny stosuje się regulacje dotyczące udostępnienia informacji publicznej, które są określane przez:

 • Zarządzenie Nr 45/09 Dyrektora Generalnego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielania informacji publicznej na wniosek w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy - pdf;
 • Zarządzenie Nr 26 z dnia 26 sierpnia 2010 roku zmieniające Zarządzenie Dyrektora Generalnego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie udzielania informacji publicznej na wniosek - pdf;
 • Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania informacji publicznej na wniosek w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy - pdf;
w następujący sposób:

Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w przypadku, gdy wyliczony koszt za nośniki zawierające informację publiczną przekracza kwotę 2.00 zł.
Przy ustalaniu kosztów uwzględnia się opłatę za nośniki zawierające informację publiczną:

 1. płyta CD – 1,04 zł + 23% VAT;
 2. płyta DVD – 1,34 zł + 23% VAT;
 3. arkusz A4 - 0,06 zł + 23% VAT;
 4. arkusz A3 - 0,11 zł + 23% VAT;
Za przesłanie kopii dokumentów lub danych za pośrednictwem Poczty Polskiej pobiera się dodatkowo opłatę, w wysokości podanej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej, która zwiększa poniesione koszty za zużyte nośniki, ustalone według zasad określonych w ust 2 i 2a ww. Zarządzenia i jest uiszczana w sposób określony w ust. 10 ww. Zarządzenia.

W razie wystąpienia dodatkowych kosztów nie ujętych w ust. 6 i 7 ww. ustalenie opłaty będzie dokonane indywidualnie.

Opłatę uiszcza się po jej ustaleniu, przez wpłatę (ust. 10):
 1. do kasy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 2. na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;
  NBP O/Bydgoszcz 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000
  z dopiskiem "zwrot kosztów udostępnienia aktu normatywnego".
Istnieje także możliwość zakupu Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Punkcie Obsługi Klienta. Cena dziennika jest indywidualna dla każdego egzemplarza (uzależniona od objętości danego numeru dziennika).