www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2012-09-24 15:07:31


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Alfabetyczny wykaz formularzy oraz wzory wniosków do druku

 1. Dokumenty i zaświadczenia z archiwum zakładowego.doc
 2. Informacja półroczna dotycząca spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków okreslonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. pdf
 3. Informacja o zmianach dotyczących spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków okreslonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. pdf
 4. Kwestionariusz osobowy cudzoziemca.pdf
 5. Nadanie licencji zawodowej pośrednika pracy lub doradcy zawodowego pracownikom publicznych służb zatrudnienia.doc
 6. Nadanie obywatelstwa polskiego.pdf
 7. Uznanie za obywatela polskiego.pdf
 8. Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.pdf
 9. Nadanie odznaki honorowej „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” .pdf
 10. Nadanie orderu/odznaczenia.doc 
 11. Nadanie medalu „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”.pdf
 12. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.doc
 13. Oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty.pdf
 14. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim.doc
 15. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf
 16. Oświadczenie o przestrzeganiu odpowiednich norm przez zakład opieki zdrowotnej.doc
 17. Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika zakładu opieki zdrowotnej.doc
 18. Oświadczenie o sytuacji finansowej i stanie majątkowym osoby ubiegającej się o odroczenie lub rozłożenie na raty mandatu karnego.doc
 19. Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego.pdf
 20. Poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego.pdf
 21. Pozwolenie na budowę/rozbiórkę.pdf
 22. Przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej.doc
 23. Przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP w ramach usługi eksportowej.pdf
 24. Przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP.doc
 25. Przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów.doc
 26. Przyznanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej.pdf
 27. Przyznanie statusu Zakładu Pracy Chronionej.pdf
 28. Regulamin porządkowy niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.doc
 29. Rozłożenie na raty, umorzenie lub odroczenie spłaty należności za mandat karny.doc
 30. Rozpoczęcie specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów.doc
 31. Statut zakładu opieki zdrowotnej.doc
 32. Udostępnianie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów.pdf 
 33. Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.doc
 34. Udostępnienie informacji publicznej.rtf
 35. Udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała status uchodźcy.doc
 36. Udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała ochronę uzupełniajacą.doc
 37. Udzielenie zezwolenia na osiedlenie się.pdf  
 38. Udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.pdf
 39. Udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE.pdf
 40. Utworzenie zakładu opieki zdrowotnej.doc
 41. Uznanie za repatrianta.pdf
 42. Wniosek o dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.doc
 43. Wniosek o patronat honorowy lub udział Wojewody w komitecie honorowym.doc
 44. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej. pdf
 45. Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego.doc
 46. Wpis do ewidencji instruktorów.pdf
 47. Wpis do rejestru Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych.doc
 48. Wpis do rejestru Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.doc
 49. Wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.doc
 50. Wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń.doc 
 51. Wydanie/wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.doc 
 52. Wydanie/wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Euopejskiej.pdf
 53. Wydanie/wymiana dokumentu potwierdzajacego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej.doc
 54. Wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP.pdf
 55. Wydanie opinii w sprawie upamiętnienia Miejsca Pamięci Narodowej .pdf
 56. Wydanie pozwoleń zintegrowanych na terenach zamkniętych.pdf
 57. Wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP w celu realizacji usługi eksportowej.pdf
 58. Wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.doc
 59. Wydanie zezwolenia na prowadzenie całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.doc
 60. Wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej.doc
 61. Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia  placówki zapewniającej całodobową opiekę.doc 
 62. Wydanie zezwolenia na prowadzenia w ramach działalności stautowej placówki zapewniającej całodobową opiekę.doc
 63. Wykaz danych dotyczących personelu, sprzętu i świadczeń medycznych zakładu opieki zdrowotnej.doc
 64. Wykaz jednostek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej.doc
 65. Wykaz komórek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej.doc
 66. Wymiana Karty Pobytu.doc
 67. Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE.pdf
 68. Wypłacenie odszkodowania za zniszczone uprawy podczas prac melioracyjnych. pdf
 69. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie specjalizacji dla cudzoziemców.doc
 70. Wzór oświadczenia o stanie majątkowym członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną   oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa.doc
 71. Wzór oświadczenia o stanie majątkowym członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.doc
 72. Wzór oświadczenia o stanie majątkowym wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.doc
 73. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie.doc
 74. Zarejestrowanie pobytu obywatela UE.pdf
 75. Zaświadczenie o zatrudnieniu.doc
 76. Zgłoszenia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla farmaceutów.doc
 77. Zgłoszenie budowy/rozbiórki.pdf
 78. Zgłoszenie do egzaminu specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych.doc
 79. Zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów.doc
 80. Zgłoszenie jednostki współpracującej z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.doc