www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2011-11-17 14:11:52


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Alfabetyczny wykaz formularzy oraz wzory wniosków do druku

 1. Dokumenty i zaświadczenia z archiwum zakładowego.doc
 2. Informacja dotycząca pochodzenia rodziców osoby ubiegającej się o wydanie poświadczenia obywatelstwa polskiego.doc 
 3. Informacja półroczna dotycząca spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków okreslonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. pdf
 4. Informacja o zmianach dotyczących spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków okreslonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. pdf
 5. Kwestionariusz osobowy cudzoziemca.pdf
 6. Nadanie licencji zawodowej pośrednika pracy lub doradcy zawodowego pracownikom publicznych służb zatrudnienia.doc
 7. Nadanie obywatelstwa polskiego.doc
 8. Nadanie odznaki honorowej „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” .pdf
 9. Nadanie orderu/odznaczenia.doc 
 10. Nadanie medalu „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”.pdf
 11. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.doc
 12. Oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty.pdf
 13. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim.doc
 14. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf
 15. Oświadczenie o przestrzeganiu odpowiednich norm przez zakład opieki zdrowotnej.doc
 16. Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika zakładu opieki zdrowotnej.doc
 17. Oświadczenie o sytuacji finansowej i stanie majątkowym osoby ubiegającej się o odroczenie lub rozłożenie na raty mandatu karnego.doc
 18. Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego.pdf
 19. Poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego.doc
 20. Pozwolenie na budowę/rozbiórkę.pdf
 21. Przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej.doc
 22. Przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP w ramach usługi eksportowej.pdf
 23. Przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP.doc
 24. Przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów.doc
 25. Przyznanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej.pdf
 26. Przyznanie statusu Zakładu Pracy Chronionej.pdf
 27. Regulamin porządkowy niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.doc
 28. Rozłożenie na raty, umorzenie lub odroczenie spłaty należności za mandat karny.doc
 29. Rozpoczęcie specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów.doc
 30. Statut zakładu opieki zdrowotnej.doc
 31. Udostępnianie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów.pdf 
 32. Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.doc
 33. Udostępnienie informacji publicznej.rtf
 34. Udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała status uchodźcy.doc
 35. Udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała ochronę uzupełniajacą.doc
 36. Udzielenie zezwolenia na osiedlenie się.pdf  
 37. Udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.pdf
 38. Udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE.pdf
 39. Utworzenie zakładu opieki zdrowotnej.doc
 40. Uznanie za repatrianta.pdf
 41. Wniosek o dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.doc
 42. Wniosek o patronat honorowy lub udział Wojewody w komitecie honorowym.doc
 43. Wpis do ewidencji instruktorów.pdf
 44. Wpis do rejestru Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych.doc
 45. Wpis do rejestru Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.doc
 46. Wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.doc
 47. Wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń. pdf
 48. Wydanie/wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.pdf 
 49. Wydanie/wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.pdf
 50. Wydanie/wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu.pdf
 51. Wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP.pdf
 52. Wydanie opinii w sprawie upamiętnienia Miejsca Pamięci Narodowej .pdf
 53. Wydanie pozwoleń zintegrowanych na terenach zamkniętych.pdf
 54. Wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP w celu realizacji usługi eksportowej.pdf
 55. Wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.doc
 56. Wydanie zezwolenia na prowadzenie całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.doc
 57. Wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej.pdf
 58. Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia  placówki zapewniającej całodobową opiekę.doc 
 59. Wydanie zezwolenia na prowadzenia w ramach działalności stautowej placówki zapewniającej całodobową opiekę.doc
 60. Wykaz danych dotyczących personelu, sprzętu i świadczeń medycznych zakładu opieki zdrowotnej.doc
 61. Wykaz jednostek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej.doc
 62. Wykaz komórek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej.doc
 63. Wymiana Karty Pobytu.doc
 64. Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE.pdf
 65. Wypłacenie odszkodowania za zniszczone uprawy podczas prac melioracyjnych. pdf
 66. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie specjalizacji dla cudzoziemców.doc
 67. Wzór oświadczenia o stanie majątkowym członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną   oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa.doc
 68. Wzór oświadczenia o stanie majątkowym członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.doc
 69. Wzór oświadczenia o stanie majątkowym wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.doc
 70. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie.doc
 71. Zarejestrowanie pobytu obywatela UE.pdf
 72. Zaświadczenie o zatrudnieniu.doc
 73. Zgłoszenia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla farmaceutów.doc
 74. Zgłoszenie budowy/rozbiórki.pdf
 75. Zgłoszenie do egzaminu specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych.doc
 76. Zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów.doc
 77. Zgłoszenie jednostki współpracującej z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.doc