www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2010-07-26 14:14:27


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Alfabetyczny wykaz formularzy oraz wzory wniosków do druku

 1. Dokumenty i zaświadczenia z archiwum zakładowego.doc
 2. Kwestionariusz osobowy cudzoziemca.pdf
 3. Nadanie licencji zawodowej pośrednika pracy lub doradcy zawodowego pracownikom publicznych służb zatrudnienia.doc
 4. Nadanie obywatelstwa polskiego.doc
 5. Nadanie odznaki honorowej „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” .pdf
 6. Nadanie orderu/odznaczenia.doc
 7. Nadanie medalu „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”.pdf
 8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.doc
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc
 10. Oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty.pdf
 11. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.doc
 12. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim.doc
 13. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf
 14. Oświadczenie o przestrzeganiu odpowiednich norm przez zakład opieki zdrowotnej.doc
 15. Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika zakładu opieki zdrowotnej.doc
 16. Oświadczenie o sytuacji finansowej i stanie majątkowym osoby ubiegającej się o odroczenie lub rozłożenie na raty mandatu karnego.doc
 17. Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego.pdf
 18. Poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego.doc
 19. Pozwolenie na budowę/rozbiórkę.pdf
 20. Przedłużenie wizy jednolitej pobytowej lub wizy krajowej.doc
 21. Przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP w ramach usługi eksportowej.pdf
 22. Przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP.doc
 23. Przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów.doc
 24. Przyznanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej.pdf
 25. Przyznanie statusu Zakładu Pracy Chronionej.pdf
 26. Regulamin porządkowy niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.doc
 27. Rozłożenie na raty, umorzenie lub odroczenie spłaty należności za mandat karny.doc
 28. Rozpoczęcie specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów.doc
 29. Statut zakładu opieki zdrowotnej.doc
 30. Udostępnianie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów.pdf 
 31. Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.doc
 32. Udostępnienie informacji publicznej.rtf
 33. Udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała status uchodźcy.doc
 34. Udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała ochronę uzupełniajacą.doc
 35. Udzielenie zezwolenia na osiedlenie się.doc
 36. Udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.doc
 37. Udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE.doc
 38. Utworzenie zakładu opieki zdrowotnej.doc
 39. Uznanie za repatrianta.pdf
 40. Wniosek o dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.doc
 41. Wpis do ewidencji instruktorów.pdf
 42. Wpis do rejestru Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych.doc
 43. Wpis do rejestru Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.doc
 44. Wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.doc
 45. Wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń.doc
 46. Wydanie/wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.pdf 
 47. Wydanie/wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.pdf
 48. Wydanie/wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu.pdf
 49. Wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP.pdf
 50. Wydanie opinii w sprawie upamiętnienia Miejsca Pamięci Narodowej .pdf
 51. Wydanie pozwoleń zintegrowanych na terenach zamkniętych.pdf
 52. Wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP w celu realizacji usługi eksportowej.pdf
 53. Wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.doc
 54. Wydanie zezwolenia na prowadzenie całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.doc
 55. Wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej.pdf
 56. Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia  placówki zapewniającej całodobową opiekę.doc 
 57. Wydanie zezwolenia na prowadzenia w ramach działalności stautowej placówki zapewniającej całodobową opiekę.doc
 58. Wykaz danych dotyczących personelu, sprzętu i świadczeń medycznych zakładu opieki zdrowotnej.doc
 59. Wykaz jednostek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej.doc
 60. Wykaz komórek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej.doc
 61. Wymiana Karty Pobytu.doc
 62. Wypłacenie odszkodowania za zniszczone uprawy podczas prac melioracyjnych. pdf
 63. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie specjalizacji dla cudzoziemców.doc
 64. Wzór oświadczenia o stanie majątkowym członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną   oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa.doc
 65. Wzór oświadczenia o stanie majątkowym członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.doc
 66. Wzór oświadczenia o stanie majątkowym wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.doc
 67. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie.doc
 68. Zarejestrowanie pobytu.pdf
 69. Zaświadczenie o zatrudnieniu z Zakładu Obsługi Kujawsko-Pomorskiego UW.doc
 70. Zgłoszenia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla farmaceutów.doc
 71. Zgłoszenie budowy/rozbiórki.pdf
 72. Zgłoszenie do egzaminu specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych.doc
 73. Zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów.doc