www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2009-11-16 11:59:38


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

nppdl.jpg

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów (zadań) w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2010" na okoliczność rozpatrzenia wniesionych zastrzeżeń do projektu listy rankingowej.

Załączniki:

  1. Protokół Wojewódzkiej Komisji.pdf
  2. Lista rankingowa wniosków NPPDL - A - POWIATY.pdf
  3. Lista rankingowa wniosków NPPDL - B - GMINY.pdf


Wojewoda Rafał Bruski zatwierdził listę rankingową dla wniosków gmin i powiatów województwa kuajwsko-pomorskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2012. 24 wnioski gminne i 14 powiatowych znalazły się na liście.

Protokół z prac Wojewódzkiej Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów (zadań) w ramach "NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011" - EDYCJA 2009/2010.

  1. LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW NPPDL 1-30/09/09 - LISTA A - POWIATY (załącznik pdf)
  2. LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW NPPDL 1-30/09/09 - LISTA B - GMINY  (załącznik pdf)


125 wniosków (87 dróg gminnych i 38 powiatowych) wpłynęło do 30 września w Edycji 2010 “Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Wnioskowana dotacja to 154 652,85 tys. zł (drogi gminne - 78 973,05 tys. zł, powiatowe - 75 679,80 tys. zł). Długość zgłoszonych dróg: 362,948 km (gminne - 160,114 km, powiatowe - 202,834 km).


Dostępna pula środków dotacji z budżetu państwa wynosi 58 895 tys. zł.

W ubiegłym roku dla edycji 2009 Programu wpłynęło 138 wniosków (z tego 108 dot. dróg gminnych oraz 30 dróg powiatowych) na łączną kwotę wnioskowanej dotacji w wysokości 136 097 tys. zł.

Zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem Pracy - Komisja przystępuje do oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków

Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłosi w terminie do 30.10.2009 r. w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej K-P Urzędu Wojewódzkiego listę rankingową projektów.

Do dnia 07.11.2009 r. wnioskodawcy mogą zgłaszać zastrzeżenia do list rankingowych. Termin wnoszenia zastrzeżeń upływa z dniem 07.11.2009 r. o godz. 15.30 - decyduje data wpływu wniosku do Kancelarii Urzędu.

Zastrzeżenia do listy rankingowej podlegają rozpatrzeniu przez Komisję w terminie do 14.11.2009 r.

Listę zakwalifikowanych wniosków wraz z protokołem Komisji Wojewoda przedkłada w terminie do 17.11.2009 r. do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej, który po zatwierdzeniu publikuje ją w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie do 28.11.2009 r.


Na podstawie Uchwały Nr 157/2009 Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r. zmieniającej Uchwałę Nr 233/2008 Rady Ministrów z  dnia 28 października 2008 r.  w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011”  Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza erratę do ogłoszenia z dnia 1 sierpnia 2009 r. o naborze wniosków na rok 2010. 

więcej... 


15 września Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. “Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011”. Zmodyfikowane zasady realizacji programu rządowego znajdą zastosowanie do dofinansowania z budżetu państwa przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych, realizowanych w latach 2010 - 2011.

Przyjęta modyfikacja zapisów Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011 sprzyjać będzie osiągnięciu wyznaczonych przez Radę Ministrów celów oraz zakładanych efektów realizacji programu wieloletniego. Przewiduje ona w szczególności:

-  skorelowanie wielkości dotacji celowej z budżetu państwa ze zróżnicowaną skalą potrzeb jednostek samorządu terytorialnego w zakresie inwestycji drogowych w poszczególnych województwach, poprzez przyjęcie na lata 2010-2011 podziału środków dotacji pomiędzy województwa, uwzględniającego powierzchnię i liczbę ludności województw oraz łączną długość znajdujących się na ich obszarze dróg gminnych i powiatowych o twardej nawierzchni;
-  doprecyzowanie zapisów określających zasady podziału środków dotacji przyznanych dla województwa oraz ograniczenie dopuszczalnej zmiany przez wojewodę proporcji podziału kwoty dotacji na drogi gminne i drogi powiatowe z 15 % do 5 %;
-   ustalenie dla miast na prawach powiatu limitu dwóch wniosków podlegających rozpatrzeniu z puli dróg powiatowych;
-  zmianę zasad punktacji według poszczególnych kryteriów merytorycznych oceny wniosków o dofinansowanie (wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego 0-15 pkt, spójność z siecią dróg na obszarze województwa 0-10 pkt, współpraca jednostek samorządu terytorialnego 0-5 pkt);
-  uściślenie zapisu określającego skład powoływanej przez wojewodę komisji wojewódzkiej oceniającej zgłoszone wnioski;
- zobowiązanie wojewodów do publikowania na stronach internetowych urzędów wojewódzkich ostatecznych list rankingowych wniosków, po rozpatrzeniu przez komisje wojewódzkie zgłoszonych zastrzeżeń;
- uregulowanie możliwości zmiany (uzupełnienia) listy zakwalifikowanych wniosków m.in. w następstwie oszczędności poprzetargowych.

Podjęta przez Radę Ministrów uchwała nie przewiduje zmian w harmonogramie realizacji Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011. Prowadzony aktualnie przez wojewodów nabór wniosków o dofinansowanie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych, planowanych do realizacji w 2010 r., potrwa do dnia 30 września br.
Źródło:
www.mswia.gov.pl

Do poniedziałku 21 września ustalona zostanie nowa punktacja dla wniosków z województwa kujawsko-pomorskiego.


10 sierpnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził zmiany na listach wniosków jednostek samorządu terytorialnego, zakwalifikowanych do dofinansowania  w ramach I edycji Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

Zatwierdzona lista z województwa kujawsko-pomorskiego objęła 21 wniosków z powiatów o łącznej wartości proponowanej dotacji 30.880.647 tys. zł i 34 wniosków z gmin na sumę 31.618.553 tys.zł.


 

  • Aneks nr 1 do listy zakwalifikowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   wniosków do dofinansowania w 2009 roku z budzetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą  ,,Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

 
  •  Lista wszystkich zatwierdzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosków jednostek samorządu terytorialnego, zakwalifikowanych do dofinansowania w 2009 roku w Ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”

  • 30 grudnia 2008 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził przedłożoną przez wojewodę Rafała Bruskiego listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.