www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2009-06-22 12:12:24


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Alfabetyczny wykaz formularzy oraz wzory wniosków do druku

 1. Dokumenty i zaświadczenia z archiwum zakładowego.pdf
 2. Kwestionariusz osobowy cudzoziemca.pdf
 3. Nadanie licencji zawodowej pośrednika pracy.doc
 4. Nadanie obywatelstwa polskiego.doc
 5. Nadanie odznaki honorowej „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” .pdf
 6. Nadanie orderu/odznaczenia.pdf
 7. Nadanie medalu „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”.pdf
 8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.doc
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc
 10. Oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty.pdf
 11. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.doc
 12. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim.doc
 13. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf
 14. Oświadczenie o przestrzeganiu odpowiednich norm przez zakład opieki zdrowotnej.doc
 15. Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika zakładu opieki zdrowotnej.doc
 16. Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego.pdf
 17. Poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego.doc
 18. Pozwolenie na budowę/rozbiórkę.pdf
 19. Przedłużenie wizy jednolitej pobytowej lub wizy krajowej.doc
 20. Przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP w ramach usługi eksportowej.pdf
 21. Przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP.doc
 22. Przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów.doc
 23. Przyznanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej.pdf
 24. Przyznanie statusu Zakładu Pracy Chronionej.pdf
 25. Regulamin porządkowy niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.doc
 26. Rozłożenie na raty, umorzenie lub odroczenie spłaty należności za mandat karny.pdf
 27. Rozpoczęcie specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów.doc
 28. Statut zakładu opieki zdrowotnej.doc
 29. Udostępnianie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów.pdf 
 30. Udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.doc
 31. Udostępnienie informacji publicznej.rtf
 32. Udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała status uchodźcy.doc
 33. Udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała ochronę uzupełniajacą.doc
 34. Udzielenie zezwolenia na osiedlenie się.doc
 35. Udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.doc
 36. Udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE.doc
 37. Utworzenie zakładu opieki zdrowotnej.doc
 38. Uznanie za repatrianta.pdf
 39. Wniosek o dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.doc
 40. Wpis do ewidencji instruktorów.pdf
 41. Wpis do rejestru Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych.doc
 42. Wpis do rejestru Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.doc
 43. Wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.doc
 44. Wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń.doc
 45. Wydanie/wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.pdf 
 46. Wydanie/wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.pdf
 47. Wydanie/wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu.pdf
 48. Wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP.pdf
 49. Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu podróży/tożsamości dla cudzoziemca.doc
 50. Wydanie lub wymiana tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca.pdf
 51. Wydanie nowego/ wymiana zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE.doc
 52. Wydanie opinii w sprawie upamiętnienia Miejsca Pamięci Narodowej .pdf
 53. Wydanie pozwoleń zintegrowanych na terenach zamkniętych.pdf
 54. Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca.doc
 55. Wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP w celu realizacji usługi eksportowej.pdf
 56. Wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.doc
 57. Wydanie zezwolenia na prowadzenie całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.doc
 58. Wykaz danych dotyczących personelu, sprzętu i świadczeń medycznych zakładu opieki zdrowotnej.doc
 59. Wykaz jednostek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej.doc
 60. Wykaz komórek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej.doc
 61. Wymiana Karty Pobytu.doc
 62. Wypłacenie odszkodowania za zniszczone uprawy podczas prac melioracyjnych. pdf
 63. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie specjalizacji dla cudzoziemców.doc
 64. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie.pdf
 65. Zarejestrowanie pobytu.pdf
 66. Zaświadczenie o zatrudnieniu z Zakładu Obsługi Kujawsko-Pomorskiego UW.doc
 67. Zgłoszenia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla farmaceutów.doc
 68. Zgłoszenie budowy/rozbiórki.pdf
 69. Zgłoszenie do egzaminu specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych.doc
 70. Zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów.doc