www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2009-05-14 09:28:31


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Alfabetyczny wykaz formularzy oraz wzory wniosków do druku

 1. Dokumenty i zaświadczenia z archiwum zakładowego.pdf
 2. Kwestionariusz osobowy cudzoziemca.pdf
 3. Nadanie licencji zawodowej pośrednika pracy.doc
 4. Nadanie odznaki honorowej „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” .pdf
 5. Nadanie orderu/odznaczenia.pdf
 6. Nadanie medalu „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”.pdf
 7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.doc
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc
 9. Oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty.pdf
 10. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.doc
 11. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim.doc
 12. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf
 13. Oświadczenie o przestrzeganiu odpowiednich norm przez zakład opieki zdrowotnej.doc
 14. Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika zakładu opieki zdrowotnej.doc
 15. Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego.pdf
 16. Pozwolenie na budowę/rozbiórkę.pdf
 17. Przedłużenie wizy jednolitej pobytowej lub wizy krajowej.doc
 18. Przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP w ramach usługi eksportowej.pdf
 19. Przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP.doc
 20. Przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów.doc
 21. Przyznanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej.pdf
 22. Przyznanie statusu Zakładu Pracy Chronionej.pdf
 23. Regulamin porządkowy niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.doc
 24. Rozłożenie na raty, umorzenie lub odroczenie spłaty należności za mandat karny.pdf
 25. Rozpoczęcie specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów.doc
 26. Statut zakładu opieki zdrowotnej.doc
 27. Udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.doc
 28. Udostępnienie informacji publicznej.rtf
 29. Udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała status uchodźcy.doc
 30. Udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała ochronę uzupełniajacą.doc
 31. Udzielenie zezwolenia na osiedlenie się.doc
 32. Udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.doc
 33. Udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE.doc
 34. Utworzenie zakładu opieki zdrowotnej.doc
 35. Wniosek o dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.doc
 36. Wpis do ewidencji instruktorów.pdf
 37. Wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.doc
 38. Wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń.doc
 39. Wydanie/wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.pdf 
 40. Wydanie/wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.pdf
 41. Wydanie/wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu.pdf
 42. Wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP.pdf
 43. Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu podróży/tożsamości dla cudzoziemca.doc
 44. Wydanie lub wymiana tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca.pdf
 45. Wydanie nowego/ wymiana zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE.doc
 46. Wydanie opinii w sprawie upamiętnienia Miejsca Pamięci Narodowej .pdf
 47. Wydanie pozwolenia zintegrowanego.pdf
 48. Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca.doc
 49. Wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP w celu realizacji usługi eksportowej.pdf
 50. Wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.doc
 51. Wykaz danych dotyczących personelu, sprzętu i świadczeń medycznych zakładu opieki zdrowotnej.doc
 52. Wykaz jednostek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej.doc
 53. Wykaz komórek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej.doc
 54. Wymiana Karty Pobytu.doc
 55. Wypłacenie odszkodowania za zniszczone uprawy podczas prac melioracyjnych. pdf
 56. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie.pdf
 57. Zarejestrowanie pobytu.pdf
 58. Zaświadczenie o zatrudnieniu z Zakładu Obsługi Kujawsko-Pomorskiego UW.doc
 59. Zgłoszenia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla farmaceutów.doc
 60. Zgłoszenie budowy/rozbiórki.pdf
 61. Zgłoszenie do egzaminu specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych.doc
 62. Zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów.doc