www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2009-04-29 12:54:00


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Alfabetyczny wykaz formularzy oraz wzory wniosków do druku

 1. Dokumenty i zaświadczenia z archiwum zakładowego.pdf
 2. Kwestionariusz osobowy cudzoziemca.pdf
 3. Nadanie licencji zawodowej pośrednika pracy.doc
 4. Nadanie odznaki honorowej „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” .pdf
 5. Nadanie orderu/odznaczenia.pdf
 6. Nadanie statusu uchodźcy.doc
 7. Nadanie medalu „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”.pdf
 8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.doc
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc
 10. Oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty.pdf
 11. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.doc
 12. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf
 13. Oświadczenie o przestrzeganiu odpowiednich norm przez zakład opieki zdrowotnej.doc
 14. Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika zakładu opieki zdrowotnej.doc
 15. Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego.pdf
 16. Pozwolenie na budowę/rozbiórkę.pdf
 17. Przedłużenie wizy jednolitej pobytowej lub wizy krajowej.doc
 18. Przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP w ramach usługi eksportowej.pdf
 19. Przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów.doc
 20. Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej.pdf
 21. Regulamin porządkowy niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.doc
 22. Rozłożenie na raty, umorzenie lub odroczenie spłaty należności za mandat karny.pdf
 23. Rozpoczęcie specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów.doc
 24. Statut zakładu opieki zdrowotnej.doc
 25. Udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.doc
 26. Udostępnienie informacji publicznej.rtf
 27. Udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała status uchodźcy.doc
 28. Udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała ochronę uzupełniajacą.doc
 29. Udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.doc
 30. Utworzenie zakładu opieki zdrowotnej.doc
 31. Wniosek o dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.doc
 32. Wpis do ewidencji instruktorów.pdf
 33. Wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.doc
 34. Wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń.pdf
 35. Wydanie / wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu.doc
 36. Wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.pdf
 37. Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu podróży/tożsamości dla cudzoziemca.doc
 38. Wydanie lub wymiana tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca.pdf
 39. Wydanie nowego/ wymiana zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE.doc
 40. Wydanie opinii w sprawie upamiętnienia Miejsca Pamięci Narodowej .pdf
 41. Wydanie pozwolenia zintegrowanego.pdf
 42. Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca.doc
 43. Wydanie wizy Schengen.doc
 44. Wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP w celu realizacji usługi eksportowej.pdf
 45. Wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.doc
 46. Wykaz danych dotyczących personelu, sprzętu i świadczeń medycznych zakładu opieki zdrowotnej.doc
 47. Wykaz jednostek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej.doc
 48. Wykaz komórek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej.doc
 49. Wymiana Karty Pobytu.doc
 50. Wypłacenie odszkodowania za zniszczone uprawy podczas prac melioracyjnych. pdf
 51. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie.pdf
 52. Zarejestrowanie pobytu.pdf; doc
 53. Zaświadczenie o zatrudnieniu z Zakładu Obsługi Kujawsko-Pomorskiego UW.doc
 54. Zgłoszenia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla farmaceutów.doc
 55. Zgłoszenie budowy/rozbiórki.pdf
 56. Zgłoszenie do egzaminu specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych.doc
 57. Zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów.doc