www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2008-11-07 11:41:40


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

 nppdl.jpg                                                             

Na podstawie Uchwały 233/2008 Rady Ministrów z  dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011” Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków na rok 2009.

1. Cele Programu:
a. Wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych
i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego,
b. Wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych.

2. Główne założenia Programu:
a. Program dotyczy dróg gminnych i powiatowych,
b. Rodzaje zadań inwestycyjnych mogących otrzymać dofinansowanie w ramach Programu:
• przebudowa i remont dróg (m.in.: przebudowa drogi gruntowej na drogę
o nawierzchni twardej, zmiana geometrii drogi, podniesienie nośności konstrukcji, poprawa równości i szorstkości nawierzchni).
Przy realizacji tego typu inwestycji konieczne będzie spełnienie wymogów wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) i dołączenie do wniosku o dofinansowanie zgłoszenia przebudowy lub pozwolenia na budowę;
• budowa drogi.
Przy realizacji tego typu inwestycji konieczne będzie dołączenie do wniosku
o dofinansowanie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę;
• działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg istniejących (m.in.: wyposażenie dróg w rozwiązania i elementy wyposażenia dróg poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego: budowa chodników, budowa azyli dla pieszych, fizyczne separowanie ruchu pieszych od ruchu pojazdów, sygnalizacje świetlne, rozdzielenie kierunków ruchu, montaż barier ochronnych, poprawa jakości oznakowania poziomego i pionowego, dodatkowe oznakowanie niebezpiecznych łuków poziomych).

3. Środki programu na rok 2009
a. Na realizację zadań Programu w 2009 r. budżet państwa przeznaczył  kwotę
1 000 000 tys. zł dotacji celowej. Rozdysponowania środków pomiędzy województwa dokona minister właściwy ds. administracji publicznej.
b. W ramach kwot przyznanych dla danego województwa, dokonuje się podziału środków pomiędzy gminy a powiaty po 50% przyznanej dotacji.
c. Jednostki samorządu terytorialnego wnoszą do projektów min. 50 % wkładu własnego. Wkładem własnym wnioskodawców mogą być środki pozyskane od lokalnych lub regionalnych samorządów oraz innych podmiotów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach projekty mogą być współfinansowane z budżetów województw.
d. Środki własne są kwalifikowane, jeśli będą wydatkowane po terminie zatwierdzenia listy zakwalifikowanych wniosków przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
e. Przedmiotem dofinansowania w roku budżetowym 2009 może być wyłącznie jeden projekt inwestycyjny zgłoszony przez zarządcę drogi gminnej i dwa projekty zgłoszone przez powiat.
f. Wnioskowana kwota dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie projektu nie może być wyższa niż 3 000 tys. zł i nie może być wyższa niż udział środków własnych.

4. Termin konkursu na rok 2009
a. Wnioski należy składać w formie papierowej do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – Kancelaria Ogólna – pokój 12, ul. Konarskiego 1,
85-950 Bydgoszcz.
b. Zgłaszanie wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach konkursu na 2009 r. upływa z dniem 21 listopada 2008 r. godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
c. Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011  - konkurs na rok 2009”.
d. Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, zgodny z wzorem ustalonym przez ministra właściwego do spraw administracji, wypełniony zgodnie z instrukcją jego wypełniania.
e. Do wniosku należy załączyć:
• kopie zgłoszenia / pozwolenia na budowę,
• uchwały organu stanowiącego o zagwarantowaniu środków na realizację projektu,
• umowy o partnerstwie w realizacji projektu.

5. Kryteria realizacji projektów
a. Zakłada się rozstrzygnięcie przetargów na realizacje inwestycji w 2009r. do 31.03.2009 r.
b. Zgłaszana inwestycja musi być zrealizowana w terminie do 30.11.2009 r. Dopuszcza się możliwość podziału większej inwestycji na roczne etapy, w tym jednak wypadku etap musi być jednoznacznie sprecyzowany.
c. Zakłada się możliwość sporządzania aneksów do umów w sprawie dotacji rozszerzających zakres rzeczowy zadania w wypadku osiągnięcia oszczędności w wyniku korzystnych efektów postępowania przetargowego.
d. W ramach Programu nie mogą być finansowane projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz rezerwy subwencji ogólnej tworzonej w budżecie państwa na mocy art. 26 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539). W szczególnie uzasadnionych przypadkach projekty mogą być współfinansowane z budżetów województw.
e. Zadania objęte Programem muszą być realizowane zgodnie z:
• ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.),
• ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r, Nr 223, poz. 1655 z póżn. zm.).

6. Kryteria i zasady oceny wniosków
a. W celu zobiektywizowania oceny wniosków składanych przez jednostki samorządu terytorialnego wprowadza się kryteria formalne i merytoryczne.
b. Wniosek spełnia kryteria formalne, jeśli jest zgodny z wymogami zawartymi we wniosku i instrukcji jego wypełniania. Wniosek niespełniający wymogów formalnych podlega odrzuceniu.
c. Wniosek spełniający kryteria formalne oceniany będzie według każdego z trzech merytorycznych obszarów oceny, w skali ocen od 0 do 10 punktów. Suma uzyskanych punktów jest podstawą do stworzenia listy rankingowej wniosków.
d. Ustala się następujące merytoryczne obszary oceny wniosków:
• wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (wnioskodawca musi wykazać na podstawie faktów, np. danych Policji, w jaki sposób realizacja wniosku wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, i w jakiej skali poprzez oszacowanie liczby osób – beneficjentów projektu );
• spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa (preferowane będą projekty: w przypadku powiatów - dotyczące dróg dojazdowych do dróg wojewódzkich i krajowych, a w przypadku gmin – dotyczące dróg dojazdowych do dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych);
• współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego (preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie pomiędzy gminami lub między gminą
a powiatem albo między sąsiadującymi powiatami lub w partnerstwie z podmiotami gospodarczymi).
e. Oceny - na poziomie województw - dokonuje powołana przez wojewodę komisja, składająca się z 2 pracowników urzędu wojewódzkiego oraz po 1 przedstawicielu urzędu marszałkowskiego, oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Policji. Ocena dokonana będzie do dnia 05.12.2008 r.
f. Komisja odrzuca wnioski niespełniające kryteriów formalnych oraz dokonuje oceny pozostałych wniosków według opisanych wyżej merytorycznych obszarów oceny.
g. W przypadku uzyskania równej ilości punktów o zakwalifikowaniu wniosku do listy rankingowej decyduje komisja.
h. Wojewoda ogłasza w terminie do 05.12.2008 r. w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej danego urzędu wojewódzkiego listę rankingową projektów, do której w terminie 7 dni - do 12.12.2008 r. wnioskodawcy mogą wnosić zastrzeżenia.
i. Zastrzeżenia do listy rankingowej podlegają rozpatrzeniu przez komisję w terminie 7 dni -do 19.12.2008 r.
j. Listę zakwalifikowanych wniosków Wojewoda przedkłada w terminie do 22.12.2008 r. do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej, który publikuje ją w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie do 31.12.2008 r.

7. Dokumenty programu
a. Uchwała Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r.
b. Program Wieloletni pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011”,
c. Wzór wniosku o dofinansowanie,
d. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu

Dostępne są na stronie BIP MSWIA pod adresem:
http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/175/17721