www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2008-08-08 10:17:35


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Rozpatywanie wniosków państw. osób prawnych o uwłaszczenie w stosunku do gruntów i budynków. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

 

Rozpatrywanie wniosków państwowych osób prawnych o uwłaszczenie w stosunku do gruntów i budynków.

Podstawa prawna:
art. 200 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),

art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego “Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. 2000 Nr 84, poz. 948 ze zm.),

art. 34 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego “Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. 2000 Nr 84, poz. 948 ze zm.).

Kto załatwia sprawę.
Oddział Gospodarowania, Regulacji Stanów Prawnych i Wywłaszczeń Nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości, Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 3, IX p., pok. 93a, 94,
tel. 0-52 3497754 lub 0-523497748, fax 0-52 3497752,

Oddział Zamiejscowy w Toruniu,
pl. Teatralny 2, pok. 335a, IIp.,
tel. 0-566218443, fax 0-56 6218388,

Oddział Zamiejscowy we Włocławku,
ul. Brzeska 8, pok. 17, Ip.,
tel. 0-542314368, fax 0-54 2313668.

Jakie dokumenty trzeba złożyć:
Wniosek, który zawierać musi:
1) oznaczenie osoby występującej o uwłaszczenie,
2) oznaczenie geodezyjne nieruchomości,
3) oznaczenie księgi wieczystej, w której zapisana jest nieruchomość,
4) wykazanie tytułu prawnego do ubiegania się o uwłaszczenie.

Załączniki:
1) oryginał odpisu księgi wieczystej,
2) wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
3) opis budynków (jeżeli nieruchomość jest zabudowana),
4) dokument potwierdzający prawo zarządu nieruchomością wg stanu na dzień 5.12.1990 r. wymieniony enumeratywnie w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu (Dz. U. nr 23, poz. 120 ze zm.),
5) dokumenty dotyczące pochodzenia środków na budowę istniejących na nieruchomości budynków, budowli, oraz urządzeń,
6) dokumenty potwierdzające następstwo prawne po osobie prawnej istniejącej w dniu 5.12.1990 r.

Wskazane jest przedłożenie opinii rzeczoznawcy majątkowego określającej wartość:
1) gruntów dla ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
2) budynków, budowli oraz urządzeń nie wybudowanych ze środków własnych.

Opłaty:
Przy art. 200 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - nie wnosi się opłaty,

Przy art. 34 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego “Polskie Koleje Państwowe” decyzja za którą opłatę wnosi się wraz z wnioskiem od osoby fizycznej – 10,00 zł

- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa-od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17,00 zł

Opłatę wnosi się na konto organu podatkowego:

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
97 1320 1117 2040 0101 2000 0187

lub gotówką w kasie tego organu podatkowego.

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Czy i do kogo można się odwołać:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Wojewody, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.