www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2008-08-05 11:31:11


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Wydanie decyzji administracyjnej dot. programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

 

Podstawa prawna:
art. 13 ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. Nr 191, poz. 1410).
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
(Dz. U. Nr 60, poz. 408).

Kto załatwia sprawę:
W imieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - Oddział Państwowego Ratownictwa Medycznego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
tel. (052) 34-97-398, fax. (052) 34-97-398,
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, II p., pok. 218.

Jakie dokumenty trzeba złożyć:

1. Wniosek o zatwierdzenie programu kursu;
2. Ramowy program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408), a w szczególności:

a) Opis założeń organizacyjno – programowych, w tym:

  • cel główny kształcenia,
  • szczegółowe cele kształcenia,
  • czas trwania kursu,
  • przewidywana liczba osób biorących udział w kursie (liczba grup),
  • warunki realizacji kursu (opis sal wykładowych i seminaryjnych oraz wykaz wyposażenia sal ćwiczeniowych w sprzęt dydaktyczny),
  • regulamin organizacyjny kursu, który określa w szczególności organizację szkolenia, zasady i tryb naboru osób przewidzianych do szkolenia oraz zakres obowiązków wykładowców i innych osób prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne,
  • sposób sprawdzania efektów nauczania,
  • plan nauczania,
  • treści nauczania i umiejętności wynikowe,
  • formy prowadzenia zajęć,

b) Kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej kurs (kserokopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych osób prowadzących kurs),

c) Skład, tryb powoływania i odwoływania komisji egzaminacyjnej,

d) Wzór zaświadczenia o ukończenia kursu i uzyskaniu tytułu ratownika.

3. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez pomieszczenia gdzie maja być prowadzone zajęcia warunków określonych odrębnymi przepisami (sanitarnymi, budowlanymi, przeciwpożarowymi).

Opłaty:
Opłat nie pobiera się.

Kiedy będzie załatwiona sprawa:
Decyzje wydaje się w terminie zgodnym z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.).

Czy i gdzie można się odwołać się:
Odwołanie wnosi się do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ponadto warto wiedzieć:
Po przeprowadzeniu kontroli podmiotu ubiegającego się o zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i dokonanej ocenie dokumentów w zakresie ich zgodności z przepisami prawa oraz po stwierdzeniu, że podmiot spełnia wymagania określone w art. 13 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410) wydawana jest akceptacja programu kursu.