www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 0000-00-00 00:00:00


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Wydawanie decyzji stwierdzających przejście z mocy prawa na własność Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Wydawanie decyzji stwierdzających przejście z mocy prawa na własność skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości zajętych pod drogi

Podstawa prawna:

art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz przepisy ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 )

Kto załatwia sprawę:

Oddział Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 3, IX p., pok. 93c, tel. 052 3497747 lub 3497750, fax 052 3497752, Oddział Zamiejscowy w Toruniu, pl. Teatralny 2, pok. 334, IIp., tel. 0-56 6218319, fax 0-56 6218388, Oddział Zamiejscowy we Włocławku, ul. Brzeska 8, pok. 26, Ip., tel. 0-54 2314372, fax 0-54 2313668.

Jakie dokumenty trzeba złożyć:

Wniosek, który zawierać musi warunki, o których mowa w art. 73 ustawy, tzn.:

1) wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków,

2) odpisy z ksiąg wieczystych uwzględniające właścicieli nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.1998r.,

3) wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

4) dowody wskazujące na wykonywanie władztwa nieruchomością do dnia 31.12.1998 r.,

5) opis stanu faktycznego uwzględniający stan urządzenia pasa drogowego w dniu 1 stycznia 1999 r.,

6) przedstawienie podstawy zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych.

Opłaty:

Wnosi się opłaty skarbowe.

Przedmiotem opłaty skarbowej jest:

- decyzja, za którą opłatę wnosi się wraz z wnioskiem od osoby fizycznej – 10,00 zł

- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa-od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17,00 zł

Opłatę wnosi się na konto organu podatkowego:

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
97 1320 1117 2040 0101 2000 0187

lub gotówką w kasie tego organu podatkowego.

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Czy i do kogo można się odwołać:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Budownictwa za pośrednictwem Wojewody, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Ponadto warto wiedzieć:
Odszkodowanie w sprawach uregulowanych powołanym art. 73 ww. ustawy nie jest ustalane decyzją organu wojewódzkiego, lecz w odrębnym postępowaniu przez właściwego starostę.