www.bydgoszcz.uw.gov.pl __Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2008-07-23 08:27:49


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Zamówienia publiczne Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Udzielanie zamowień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 stycznia - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1655) wraz z przepisami wykonawczymi.
Kto załatwia sprawę:
Wydział Organizacyjno-Administracyjny,
Oddział Logistyki i Inwestycji,
Ul. Jagiellońska 3, pok. 36 (parter)
85-950 Bydgoszcz
Tel. (052) 34-97-320,Fax (052) 34-97-322

Jakie dokumenty należy złożyć:
ofertę na ogłoszenie lub zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Opłaty:
może być stosowana opłata za formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Termin załatwienia sprawy:
terminy określone w ustawie w zależności od rodzaju i trybu zamówienia.

Czy i gdzie można się odwołać:
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego służy protest i odwołanie. Protest wnosi się do zamawiającego w ciągu 7 dni. Od rozstrzygnięcia protestu przez zamawiającego przysługuje odwołanie, które wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, informując jednocześnie zamawiającego. Na wyrok zespołu arbitrów przysługuje skarga do sądu okręgowego, właściwego dla siedziby zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

Przetargi