Start arrow Obywatel arrow Rozpatrywanie skarg i wniosków.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Rozpatrywanie skarg i wniosków. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Podstawa prawna:
art. 221-259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), rozporządzenie RM z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46),
art. 23 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.).


Kto załatwia sprawę:
skargi i wnioski są rozpatrywane przez:

 • poszczególne Wydziały Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, właściwe merytorycznie do załatwienia sprawy;
 • Wydział Nadzoru i Kontroli (ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, pok. 18, tel. 52 34 97 279, e-mail: skargi@bydgoszcz.uw.gov.pl ) – w sprawach nie mieszczących się w zakresie działania Wydziałów, ale dla których Wojewoda jest właściwym organem do ich rozpatrywania;
 • sekretariaty kierowników delegatur:

w Toruniu – Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 357, tel. (56) 62 18 560,
we Włocławku – ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek, pok. 17, tel. (54) 231 42 70.

Jakie dokumenty trzeba złożyć:
skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Opłaty:
za rozpatrywanie skarg oraz za przekazywanie ich właściwym organom nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:
organ właściwy do załatwienia skargi i wniosku powinien go załatwić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca.

Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.

Jeżeli wojewoda otrzymał skargę lub wniosek, a nie jest organem właściwym do jego załatwienia obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni przekazać sprawę właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego albo wskazać mu właściwy organ.

Czy i gdzie można się odwołać:
o sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego. Od zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi nie przysługuje odwołanie. Postępowanie skargowe jest jednoinstancyjne. Skarżący może jedynie wnieść skargę dotyczącą zadań lub działalności wojewody do właściwego ministra.

Ponadto warto wiedzieć:

 1. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 2. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 3. Wojewoda jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:

  • rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa (oprócz spraw finansowych),
  • organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
 4. Nadzór Wojewody nad wykonywaniem zadań gminy, powiatu i województwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.
 5. Wojewoda oraz Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków za pośrednictwem Wydziału Nadzoru i Kontroli po uprzednim uzgodnieniu terminu w Biurze Wojewody.
Autor informacji: Lech Grzesiak
Informację wprowadził\a: Sławomir Pogodziński
Data wytworzenia informacji: 2003-12-16
Data udostępnienia informacji: 2003-12-17
Ilość wyświetleń informacji: 8449
Rejestr zmian dokumentu