Start arrow Obywatel arrow Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie danych osobowych

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie danych osobowych Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z póź. zm.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodach osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat ( Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz.1298),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ( Dz. U. Nr 105, poz. 667).


Kto załatwia sprawę:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3 , III piętro, pok. 31C,
tel. 52 3497 252.

Jakie dokumenty trzeba złożyć :
1.wniosek o udostępnienie danych osobowych,
2.dowód dokonania opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Opłaty:
opłata za udostępnienie jednostkowych danych osobowych wynosi aktualnie 31zł. Płatna na konto:

NBP O/O Bydgoszcz
56 1010 1078 0000 4222 3100 0000


Termin załatwienia sprawy:
30 dni od daty wpływu wniosku.


Czy i gdzie można się odwołać od decyzji:
odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy.


Ponadto warto wiedzieć : 
1. wnioski o udostępnienie danych osobowych w pierwszej kolejności winny być kierowane do organów gmin, bowiem organy te prowadzą najbardziej aktualne i w najpełniejszym zakresie zbiory meldunkowe oraz ewidencje wydanych i utraconych dowodów osobistych,
2. wnioski o udostępnienie danych osobowych do wojewody względnie do Centralnego Biura Adresowego MSWiA winny być kierowane wyłącznie w przypadku niemożności ustalenia właściwego miejscowo organu gminy ( miasta ),
3. osoby występujące z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych winny wykazać:
    a)
interes prawny,
    b) interes faktyczny w otrzymaniu danych, przy czym organ rozpatrujący wniosek winien powiadomić osobę o dane której występuje wnioskodawca i bezwzględnie uzyskać zgodę tej osoby na udostępnienie jej danych.


WNIOSEK DO POBRANIA (w formacie doc)

Autor informacji: Monika Dadak
Informację wprowadził\a: Sławomir Pogodziński
Data wytworzenia informacji: 2003-12-17
Data udostępnienia informacji: 2003-12-18
Ilość wyświetleń informacji: 17475
Rejestr zmian dokumentu