Start arrow Polityka społeczna arrow Wydanie zezwoleń na prowadzenie domu pomocy społecznej.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Wydanie zezwoleń na prowadzenie domu pomocy społecznej. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964).


Kto załatwia sprawę:
Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej, tel. 052 34 97 685, fax. 34 97 682, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, I p., pok. 140.


Jakie dokumenty trzeba złożyć:

 

 1. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom;
 2. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych odrębnymi przepisami, tj. dokumenty wskazujące, że budynek, w którym ma być prowadzony dom spełnia wymagania określone przepisami przeciwpożarowymi, sanitarnymi i budowlanymi, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku zaświadczenie właściwego organu gminy o zgodności lokalizacji obiektu, w którym będzie prowadzony dom, z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 3. regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt,
 4. w przypadku Kościoła Katolickiego, innych kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, innych osób prawnych oraz osób fizycznych:
  • dokumenty potwierdzające status prawny tego podmiotu, w przypadku gdy nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców lub zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • informację o sposobie finansowania domu,
  • zaświadczenie albo oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • zaświadczenie, że osoba, która będzie kierowała domem jest zdolna ze względu na stan zdrowia do kierowania domem,
  • zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie osoby, która będzie kierowała domem;


Opłaty:

opłat nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia:
przewidziane przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz,
pok. 114 (sekretariat)

Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej, tel.  052 34 97 685, 34 97 675

Sposób przekazania inforamcji o załtwieniu sprawy:
pisemnie drogą pocztową

Tryb odwoławczy:

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do MinistraPracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Inne informacje:
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej składa podmiot prowadzący. Każde wydanie zezwolenia jest poprzedzone wizytacją obiektu, w którym usytuowany jest dom pomocy społecznej, a także analizą dokumentów dołączonych do wniosku. Po stwierdzeniu, że dokumenty są zgodne z przepisami prawa a w placówce występują warunki umożliwiające świadczenie usług na poziomie wymaganego standardu Wojewoda wydaje zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej na czas nieokreślony. Wojewoda prowadzi Rejestr domów pomocy społecznej, który jest ogłaszany do 30 czerwca każdego roku w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Autor informacji: Sławomir Szuster
Informację wprowadził\a: Paweł Skutecki
Data wytworzenia informacji: 2004-01-06
Data udostępnienia informacji: 2004-01-07
Ilość wyświetleń informacji: 7456
Rejestr zmian dokumentu