Start arrow Polityka społeczna arrow Wpis do rejestru ośrodków lub organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Wpis do rejestru ośrodków lub organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Podstawa prawna:
art. 10d ust. 7 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  z 2011r., Nr 127, poz. 721 ze zm.);
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694).

Kto załatwia sprawę:
Oddział Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej,
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, I p., pok. 142
tel. (52) 34 97 261, fax. (52) 34 97 682,

Jakie dokumenty i do kogo trzeba złożyć:
1. Wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

Wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych składa się do Wojewody.

Ponadto do wniosku należy załączyć:

 1. Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej:

  • aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną jednostki – w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną,
  • dokument potwierdzający istnienie jednostki – w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej tę działalność,

 2. Oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;
 3. Informacje o prowadzonej, w okresie dwóch lat przed datą złożenia wniosku organizatora turnusów, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób niepełnosprawnych objętych tą działalnością;
 4. Statut, w przypadku jego posiadania;
 5. Nazwę banku i numerem własnego rachunku bankowego;
 6. Programy dla określonych we wniosku rodzajów turnusu, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawnosci lub dysfunkcji albo schorzenia osób, do których jest adresowany, rodzajów zajęć kulturalno – oświatowych i sportowo – rekreacyjnych oraz innych zajęć wynikających ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych oraz określeniem składu kadry odpowiedzialnej za realizację danego turnusu.

2. Wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 

Wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków turnusów rehabilitacyjnych składa się do samorządu województwa.

Opłaty:
uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów lub ośrodków turnusów rehabilitacyjnych jest bezpłatne.

Termin załatwienia sprawy:
1. Wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dokonuje Wojewoda w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku, przekazując podmiotowi ubiegającemu się o taki wpis stosowne zawiadomienie.
2. Wpisu do rejestru ośrodków turnusów rehabilitacyjnych dokonuje Wojewoda w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku zaopiniowanego przez samorząd województwa, przekazując podmiotowi ubiegającemu się o taki wpis stosowne zawiadomienie.

Czy i gdzie można się odwołać:
brak możliwości odwołania się.

Ponadto warto wiedzieć:
1. Wojewoda prowadzi rejestr ośrodków oraz rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych i dokonuje wpisu do tych rejestrów na okres 3 lat po spełnieniu przez ośrodki lub organizatorów turnusów warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694).
2. Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych może ubiegać się osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
3. Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, w formie: stacjonarnej   i niestacjonarnej.
4. Warunkiem dokonania wpisu do rejestru ośrodków w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne jest rozpatrzenie przez Wojewodę wniosku o wpis do tego rejestru, zaopiniowanego przez samorząd województwa.

Centralna Baza Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów
dla Osób Niepełnosprawnych dostępna jest na stronie:
https://empatia.mpips.gov.pl/

Autor informacji: Ewa Rambowicz
Informację wprowadził\a: Sławomir Pogodziński
Data wytworzenia informacji: 2003-12-18
Data udostępnienia informacji: 2003-12-19
Ilość wyświetleń informacji: 9027
Rejestr zmian dokumentu