Start arrow Polityka społeczna arrow Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) , Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U.Nr 86, poz. 739), Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę ( Dz.U.Nr 86, poz. 740),

Wymagane dokumenty:

 • Wnioski o zezwolenie :
  1. wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (do pobrania),
  2. wniosek o zezwolenie na prowadzenia w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę (do pobrania)
 • Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której usytuowany jest dom
 • Zaświadczenie właściwego organu potwierdzające możliwość użytkowania obiektu określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 - tekst jednolity),
 • Koncepcja prowadzenia placówki.
 • Informacja o sposobie finansowania placówki i niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała placówką i zaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do prowadzenia placówki.


Opłata:
nie pobiera się.


Termin i sposób załatwienia:
w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zezwolenie wydział polityki społecznej, w imieniu i z upoważnienia wojewody, dokonuje oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka;
wojewoda rozpatruje wniosek o zezwolenie w terminie 14 dni od dnia zakończenia oględzin obiektu

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz, tel. 052 34 97 680.

Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej, tel. 052 34 97 685, 34 97 675

Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy:
pisemnie drogą pocztową.

Tryb odwoławczy:
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Inne informacje:

 • Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w ramach działalności statutowej – wydaje Wojewoda.
 • Wzór wniosku o zezwolenie jest określony w załączniku do ww. rozporządzeń.
 • W przypadku niedołączenia wymaganych dokumentów wojewoda wzywa podmiot występujący o zezwolenie do przedstawienia tych dokumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pouczając, że ich niedołączenie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 • W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zezwolenie Wydział Polityki Społecznej K-PUW w Bydgoszczy w imieniu Wojewody, dokonuje oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka.
 • W terminie 14 dni od dnia zakończenia oględzin obiektu, w którym usytuowany jest dom – Wojewoda rozpatruje wniosek.
 • Wyniki oględzin obiektu bierze się pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o zezwolenie, szczególnie w zakresie standardów o których mowa w art.68 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
 • W przypadku stwierdzenia, że placówka gwarantuje zapewnienie odpowiedniej opieki, w szczególności jeśli spełnia standardy o których mowa w art. 68 ww. ustawy, Wojewoda wydaje zezwolenie, określając w nim przeznaczenie placówki, i wpisuje placówkę do rejestru placówek.
 • Zezwolenie jest wydawane na czas określony albo nieokreślony zgodnie z wnioskiem podmiotu występującego o zezwolenie.
 • W przypadku braku gwarancji stałego zapewnienia spełniania standardów określonych w art. 68 ustawy zezwolenie wydawane jest z urzędu na czas określony.
 • Cofnięcie zezwolenia następuje na wniosek podmiotu prowadzącego placówkę albo z urzędu.
 • Cofnięcie zezwolenia na wniosek podmiotu prowadzącego następuje, jeżeli podmiot ten powiadomi Wojewodę o rezygnacji z dalszego prowadzenia placówki oraz w uzgodnieniu z Wojewodą określi sposób zapewnienia dalszej opieki osobom przebywającym w placówce.
 • Cofnięcie zezwolenia z urzędu następuje, jeżeli nie zostały usunięte stwierdzone nieprawidłowości w prowadzeniu placówki, po wezwaniu przez Wojewodę podmiotu prowadzącego placówkę do ich usunięcia w wyznaczonym trybie i terminie oraz po uzgodnieniu z Wojewodą sposobu zapewnienia dalszej opieki osobom przebywającym w palcówce.
Autor informacji: Sławomir Szuster
Informację wprowadził\a: Sławomir Pogodziński
Data wytworzenia informacji: 2006-08-01
Data udostępnienia informacji: 2006-08-02
Ilość wyświetleń informacji: 8185
Rejestr zmian dokumentu