Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 4 marca 2011 roku.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   4  marca  2011 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Lecha Jaworskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 15 polegającej na wykonaniu odwodnienia oraz naprawy i trwałego zabezpieczenia korony i korpusu drogi na odcinku od km 311+350 do km 312+532.”,

obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:
Gmina Brzozie, obręb 0009 Wielki Głęboczek: 46; 48; 51; 191; 212
; 50 (50/1 i 50/2); 215/1 (215/2, 215/3 i 215/4); 57/2 (57/3 i 57/4); 59 (59/1 i 59/2); 60 (60/1 i 60/2); 209 (209/1 i 209/2); 210 (210/1 i 210/2); 264/1 (264/3, 264/4 i 264/5); 285/1 (285/3 i 285/4); 285/2; 297 (297/1 i 297/2); 276 (276/1 i 276/2); 47 (47/1 i 47/2). 

Działki przeznaczone pod inwestycję w całości, a także w części (powstałe z podziału działek), stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych.

Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 204 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 800 - 1400, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzozie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WI.II.ZRID.7820.3.2011.EPS


                                                                                        Podpisał 
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury

 

Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-03-04
Data udostępnienia informacji: 2011-03-09
Ilość wyświetleń informacji: 1676
Rejestr zmian dokumentu