Start arrow Ogłoszenia arrow Konkurs MPiPS- Budowanie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Konkurs MPiPS- Budowanie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OTWARTY  KONKURS  OFERT 
NA  FINANSOWE WSPIERANIE  JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W BUDOWANIU LOKALNEGO SYSTEMU  OPIEKI  NAD  DZIECKIEM  I  RODZINĄ
W ROKU 2011

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z zapisem ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.), Minister Pracy i Polityki Społecznej w roku 2011 udzielać będzie dotacji celowych na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej MPiPS

O dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Dotacje będą udzielane tym jednostkom samorządu terytorialnego, które przedstawią propozycje działań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. W ogłoszeniu określone zostały priorytety programowe, których celem jest :

  1. tworzenie niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych ( zawodowych  i niezawodowych ) oraz całodobowych placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego, w tym między innymi szkolenie i dofinansowanie wynagrodzeń nowopowstających rodzin zastępczych zawodowych ( do 80 % wynagrodzenia ),
  2. wspieranie istniejących niespokrewnionych rodzin zastępczych ( zawodowych i niezawodowych ) oraz całodobowych placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego między innymi poprzez sfinansowanie: wyposażenia ich mieszkań w niezbędny sprzęt, specjalistycznych szkoleń podnoszących kwalifikacje rodzin zastępczych, zajęć pozalekcyjnych dla wychowanków oraz prowadzenia grup wsparcia dla rodziców zastępczych i osób prowadzących placówki opiekuńczo- wychowawcze typu rodzinnego,
  3. wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej między innymi poprzez pomoc w uzyskaniu odpowiedniego standardu warunków życia ( zakup wyposażenia mieszkań ) oraz wsparcie finansowe szkoleń rozwijających umiejętności niezbędne w  procesie usamodzielnienia i podnoszących kwalifikacje zawodowe,
  4. powstawanie środowiskowych form pomocy dzieciom i rodzinie.
     

Ponadto wskazano na konieczność sporządzania ofert na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U.  z 2011 r, Nr 6, poz. 25). (Pobierz wzór oferty realizacji zadania publicznego w formacie doc)

Zgodnie z treścią ogłoszenia, podmioty aplikujące mają obowiązek złożyć komplet dokumentacji do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 24 marca 2011r. (liczy się data stempla pocztowego). Konieczne jest również wskazanie paragrafów klasyfikacji budżetowej dla kwot wnioskowanej dotacji.

Autor informacji: Jolanta Fedak - MPiPS
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-03-03
Data udostępnienia informacji: 2011-03-08
Ilość wyświetleń informacji: 2300
Rejestr zmian dokumentu