Start arrow Urząd Wojewódzki arrow Komisje i Zespoły arrow Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
 

Wojewódzki Zespół możecie Państwo znaleźć w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 na IV piętrze w budynku B - wieżowiec.

Wejście do budynku dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przewodnicząca WZON
mgr Aleksandra Poeplau
budynek B pok. 40 b
tel (52) 349 7516
e-mai: apoeplau@bydgoszcz.uw.gov.pl 
   

Sekretariat Wojewódzkiego Zespołu - przyjmowanie interesantów, pism, odwołań, wniosków i skarg:
IV piętro budynku B pok. nr 42
tel. (52) 349 7516
fax. (52) 349 7518
e-mail: wzon@bydgoszcz.uw.gov.pl

Kontrola orzeczeń:

IV piętro pok. 40a, 40c

Nadzór nad orzecznictwem sprawuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
ul. Nowogradzka 11
00-362 Warszawa
tel. 22 529 06 09 lub 22 529 06 10

Miejsce posiedzeń składów orzekających:
gabinet lekarski:
IV piętro w budynku "B", pok. 44
pokój badań drugiego specjalisty - psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego:
IV piętro w budynku "B", pok. 41

Miejsce dodatkowych badań medycznych:
gabinet lekarski:
V piętro w budynku "B", pok. 55

Miejsce dodatkowych badań psychologicznych:
IV piętro budynku "B", pok. 41 lub 40d


Czym się zajmujemy:

 • Rozpatrujemy odwołania od orzeczeń wydawanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności jako organ II instancji w postępowaniu administracyjnym.
 • Podstawą orzecznictwa dla celów poza rentowych w Polsce jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Powiatowe i wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia o niepełnosprawności osobom, które nie ukończyły 16 lat lub o stopniu niepełnosprawności osobom pozostałym.
 • Postępowanie orzecznicze rozpoczyna się i toczy na wniosek osoby zainteresowanej, a w przypadku osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej na wniosek przedstawiciela ustawowego.
 • Postępowanie przed składami orzekającymi jest dwuinstancyjne. W I instancji orzekają powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Od ich orzeczeń służy odwołanie do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, który w II instancji wydaje orzeczenie ostateczne w administracyjnym trybie postępowania. Na to orzeczenie służy odwołanie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby orzekanej Sądu Rejonowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który orzeczenie wydał.
 • Zainteresowana otrzymaniem orzeczenia osoba, pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpatrzenia, zobowiązana jest dostarczyć składowi orzekającemu wyniki zleconych przez przewodniczącego dodatkowych, specjalistycznych badań lekarskich oraz poddać się badaniu składu orzekającego.
 • Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności są niezbędnymi dokumentami przy ubieganiu się o ulgi i świadczenia dla osób niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów.
 • Osoby posiadające prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności mogą wystąpić do powiatowego zespołu z wnioskiem o wydanie nowego orzeczenia na podstawie udokumentowanej zmiany w stanie zdrowia.
 • Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem, o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.
 • Postępowanie orzecznicze podlega kontroli sądowej, co polega na możliwości zaskarżania postanowień i orzeczeń do sądów powszechnych.

Tryb postępowania:

 • We właściwym ze względu na miejsce zamieszkania powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności osoba zainteresowana składa wniosek i aktualne, nie starsze niż sprzed 30 dni, zaświadczenie lekarskie oraz posiadaną dokumentację medyczną. Formularze wniosku i zaświadczenia lekarskiego otrzymać można w powiatowych zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności oraz ośrodkach pomocy społecznej.
 • Zainteresowany zobowiązany jest, pod rygorem odstąpienia od rozpatrywania wniosku, dostarczyć dodatkowe wyniki specjalistycznych badań lekarskich, jakie zlecił przewodniczący składu orzekającego oraz poddać się badaniom lekarza i innych specjalistów.
 • Osoba wezwana na posiedzenie składu orzekającego zabiera ze sobą dowód tożsamości, który okazuje specjalistom.
 • Ustalanie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności oraz wskazań odbywa się na posiedzeniu składu orzekającego po przeprowadzeniu badania lekarskiego i specjalistycznych wywiadów. Podczas wywiadu sporządzanego w trakcie posiedzenie osoba zainteresowana udziela prawdziwych informacji pod rygorem prawnej odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy.
 • Skład orzekający: lekarz-przewodniczący i orzecznik specjalista zgodnie ze specjalnością, wydaje stosowne orzeczenie w I instancji, od którego przysługuje odwołanie do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.
 • Odwołanie od orzeczenia w I instancji składa się w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, który wydał zaskarżane orzeczenie.
 • Osobie zainteresowanej przysługuje prawo wglądu do dokumentacji sporządzonej podczas posiedzenia składu orzekającego oraz do sporządzenia odpisów poświadczonych przez pracownika zespołu.
 • Dodatkowe badania specjalistyczne wykonuje się bezpłatnie na podstawie skierowania wystawionego przez lekarzy lub psychologów członków zespołu orzekającego. Stawiennictwo na badania jest obowiązkowe.
 • Koszt przyjazdu do siedziby wojewódzkiego zespołu nie podlega zwrotowi.
 • Skład orzekający wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wydaje orzeczenie w II instancji, które jest ostateczne w administracyjnym trybie postępowania.
 • Ostateczne orzeczenie wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności można zaskarżyć do sądu rejonowego – wydział pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem zespołu, który wydał to orzeczenie.
 • Postanowienia wydawane przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności można zaskarżać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego


Akty prawne regulujące postępowania przed powiatowymi i wojewódzkimi zespołami ds. orzekania o niepełnosprawności:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 ze. zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz.1803);
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 ze. zm.);
 5. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. z 2009 r. Nr 226. poz.1829);
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania  o Niepełnosprawności (Dz. U. Nr 228, poz. 1681);
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 250, poz. 1875);
 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz.29).

 

Do zadań Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy ponadto:
 
 1. sprawowanie w imieniu Wojewody nadzoru nad działalnością powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na terenie województwa
 2. współdziałanie z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach:
  a) pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  b) monitoringu niepełnosprawności na terenie województwa w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa;
 3. występowanie w sprawach toczących się postępowań przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
 4. organizacja szkoleń, narad i konferencji w zakresie procedury orzeczniczej i zjawiska niepełnosprawności;
 5. opracowywanie raportów i sprawozdań z realizacji zadań orzeczniczych na terenie województwa;
 6. organizacja szkoleń i przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego dla specjalistów orzekających w powiatowych zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności na terenie województwa;
 7. wykonywanie badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa;
 8. planowanie i realizacja wydatków WZON oraz przygotowywanie propozycji podziału dotacji na powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W województwie kujawsko - pomorskim w 2012 roku zespoły orzekające o niepełnosprawności wydały łącznie 61 646 orzeczeń, z czego 50 382 orzeczeń dla osób po 16 roku życia, oraz 11 264 dla osób przed 16 rokiem życia. Wojewódzki Zespół w Bydgoszczy w tym okresie rozpatrzył 5 609 odwołań od orzeczeń wydanych w I instancji.


Powiatowe Zespoły Orzekające o Niepełnosprawności w Województwie Kujawsko - Pomorskim:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Sikorskiego 2
87-700 Aleksandrów Kuj.
tel. 54 282 23 46

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brodnicy
ul. Zamkowa 13 a
87-300 Brodnica
tel. 56 49 33 729
fax. 56 49 84 769
email: aneta.wisniewska@brodnica.com.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy
ul. Toruńska 272
85-831 Bydgoszcz
tel. 52 34 01 513, 34 01 551
fax. 52 34 19 424
(obejmuje dodatkowo orzekaniem mieszkańców pow. bydgoskiego)
email: pzoon.bydgoszcz@mopsbydgoszcz.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmnie
ul. Słowackiego 3
86-200 Chełmno
tel. 56 67 72 412, 56 67 72 421
email: pzonchelmno@op.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu
ul. Dr.J.G. Koppa 1
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 45 29
fax. 56 682 03 91
email: pzon@golub-dobrzyn.com.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
tel. (56) 45 10 320
(obejmuje dodatkowo orzekaniem mieszkańców pow. grudziądzkiego)
e-mail: pzon@um.grudziadz.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 359 22 50~ 52
e-mail: pzoon@inowrocław.powiat.pl
 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lipnie
ul. Mickiewicza 58
87-600 Lipno
tel. 54 28 866 37
e-mail: pozn@lipnowski.powiat.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mogilnie
ul. Ogrodowa 10, wejście B,
88-300 Mogilno
tel. 52 31 590 38~39
(obejmuje dodatkowo orzekaniem mieszkańców pow. żnińskiego)
e-mail: zespol@powiat.mogilno.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle Nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46
89-100 Nakło Nad Notecią
tel. 52 385 12 30
e-mail: dawid.rzeski@powiat-nakielski.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radziejowie
ul. Szpitalna 3
88-200 Szpitalna 3
tel.54 285 56 50
e-mail: pzonradziejow@neostrada.pl

Powiatowy Zespół  ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rypinie
ul. Warszawska 38a
87-500 Rypin
tel. 54 280 36 41
e-mail: pzon@powiatrypinski.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sępólnie Krajeńskim z siedziba w Więcborku
ul. Powstańców Wielkopolskich 2a
89-410 Więcbork
tel. 52 389 67 90
e-mail: pzonsepolno@wp.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 195A
86-100 Świecie
tel. 52 568 32 30
e-mail: pzoonswiecie@wp.pl

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu
ul. Fałata 39
87-100 Toruń
tel. 56 611 88 92, 56 611 88 88
e-mail: i.urbanska@um.torun.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu
ul. Towarowa 4-6
87-100 Toruń
tel. 56 662 87 62
e-mail: powiat_torun_zespol@wp.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tucholi
ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola
tel. 52 559 1996, 52 559 2041
e-mail: pzoon@tucholski.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 44
87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 24 51 wew. 103
e-mail: pcpr@wabrzezno.pl

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku
ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. 54 411 10 07
e-mail: orzecznictwo@mopr.wloclawek.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku
ul. Okrzei 74B
87-800 Włocławek
tel. 54 232 43 20
e-mail: pzonwloclawek@interia.pl

Autor informacji: Aleksandra Poeplau
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2010-11-03
Data udostępnienia informacji: 2010-11-03
Ilość wyświetleń informacji: 17363
Rejestr zmian dokumentu