Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Przyznawanie statusu zakładu pracy chronionej Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu


Podstawa prawna:
art. 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  2008r., Nr 14, poz. 92); rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz. U. Nr 104, poz. 968).

Kto załatwia sprawę:
Oddział ds. Orzecznictwa i Kontroli w Wydziale Polityki Społecznej,
tel. 0-52 34 97 261, fax. 34 97 682,
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, I p., pok. 142;

Oddział Zamiejscowy w Toruniu,
tel. 056 62 18 293, fax. 62 18 232,
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 150.

Jakie dokumenty trzeba złożyć:
   1. Wniosek adresowany do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie statusu zakładu pracy chronionej dokładnie określający: nazwę zakładu, siedzibę i dodatkowe miejsce(a) wykonywanej działalności gospodarcze 

   2. Informację o zakładzie pracy m.in. opis-charakterystyka zakładu ( branża, profil produkcji, usług itp.).

   3. Informację o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych (rodzaje schorzeń, zmianowość świadczonej pracy).

   4. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane przez właściwy organ gminy (miasta) lub wpis spółki, spółdzielni do rejestru sądowego ( dla działalności podlegającej koncesjonowaniu – koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej wydaną przez odpowiedni organ).

   5. Umowę spółki.

   6. Kopię zaświadczenia Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON.

   7. Kopię decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru NIP.

   8. Tabele ilustrujące zatrudnienie ( miesięczne - z podziałem na dni miesiąca) celem udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych za okres co najmniej 6-ciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Tabele winny zawierać dane o liczbie zatrudnionych w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: ogółem, w tym osób niepełnosprawnych (ogółem) oraz osób zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

   9. Oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy stwierdzającej, że użytkowane przez zakład obiekty i pomieszczenia odpowiadają warunkom określonym w art. 28 ust. 1 pkt. 2 ustawy, tj.:

         1. odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy
         2. uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

Okoliczności powyższe stwierdza Państwowa Inspekcja Pracy na wniosek pracodawcy.

   1. Informację o sposobie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych zgodnie z wymogiem określonym w art. 28 ust. 1 pkt. 3 ustawy ( kopie: umów o pracę z personelem medycznym wraz z zaświadczeniami o uprawnieniach do wykonywania zawodu, w przypadku zatrudnienia pielęgniarki - zezwolenie na prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej wydane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, kopię umowy zawartej ze specjalistycznym zakładem opieki zdrowotnej na świadczenie opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, a w przypadku prowadzenia przez zakład własnej przychodni – decyzję wojewody o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej),

   2. Oświadczenie pracodawcy o zapewnieniu dowozu pracowników do lekarzy i na zabiegi rehabilitacyjne.

Dołączone do wniosku kopie dokumentów potwierdza pracodawca za zgodne z oryginałem.

Opłaty:
obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej na podstawie § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21.12.2006r. ( Dz. U. Nr 246, poz. 1804 ): od wniosku – 10,00 zł, od zaświadczenia – 17,00 zł., na konto:


Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Termin załatwienia sprawy:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) wszystkie czynności, w tym także decyzje wydawane są bez zbędnej zwłoki.

Czy i gdzie można się odwołać od decyzji:

odwołanie wnosi się do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ponadto warto wiedzieć:
decyzje w sprawie: przyznania statusu, zmiany, odmowy i utraty statusu zakładu pracy chronionej wydaje wojewoda właściwy dla miejsca siedziby zakładu pracy.
Wojewoda prowadzi rejestr decyzji wydanych w sprawie statusu zakładu pracy chronionej.

Autor informacji: Barbara Przybylska
Informację wprowadził\a: Paweł Skutecki
Data wytworzenia informacji: 2003-12-15
Data udostępnienia informacji: 2003-12-16
Ilość wyświetleń informacji: 9224
Rejestr zmian dokumentu