Start arrow Ogłoszenia arrow Errata do ogłoszenia z dnia 1 sierpnia 2009r., o naborze wniosków do NPPDL na rok 2010

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Errata do ogłoszenia z dnia 1 sierpnia 2009r., o naborze wniosków do NPPDL na rok 2010 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

nppdl.jpgNa podstawie Uchwały Nr 157/2009 Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r. zmieniającej Uchwałę Nr 233/2008 Rady Ministrów z  dnia 28 października 2008 r.  w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011”  Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza erratę do ogłoszenia z dnia 1 sierpnia 2009 r. o naborze wniosków na rok 2010.

W ogłoszeniu z dnia 1 sierpnia 2009 r. następujące punkty uległy zmianie :

3. Środki programu na rok 2010

a. Na realizację Programu w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. przeznacza się  kwotę dotacji z budżet państwa w wysokości 58 895 tys. zł.
b. W ramach kwot przyznanych dla danego województwa, dokonuje się podziału środków pomiędzy gminy a powiaty po 50% przyznanej dotacji.
c. Jednostki samorządu terytorialnego – gminy i powiaty - wnoszą do projektów min. 50 % wkładu własnego. Wkładem własnym wnioskodawców mogą być środki pozyskane od lokalnych lub regionalnych samorządów oraz innych podmiotów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach projekty mogą być współfinansowane z budżetów województw.
d. Środki własne są kwalifikowane, jeśli będą wydatkowane po terminie zatwierdzenia listy zakwalifikowanych wniosków przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
e. Przedmiotem dofinansowania w roku budżetowym 2010 może być wyłącznie jeden projekt inwestycyjny zgłoszony przez zarządcę drogi gminnej i dwa projekty zgłoszone przez powiat. Miasto na prawach powiatu może złożyć wyłącznie 2 wnioski rozpatrywane z puli dróg powiatowych.
f. Wnioskowana kwota dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie projektu nie może być wyższa niż 3 000 tys. zł i nie może być wyższa niż udział środków własnych.

4. Termin konkursu na rok 2010

a. Wnioski należy składać od dnia 1 września 2009 r. w formie papierowej do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – Kancelaria Ogólna – pokój 12, ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz.
b. Zgłaszanie wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach konkursu na 2010 r. upływa z dniem 30 września 2009 r. godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
c. Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011  - konkurs na rok 2010”.
d. Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, zgodny z wzorem ustalonym przez ministra właściwego do spraw administracji, wypełniony zgodnie z instrukcją jego wypełniania.
e. Do wniosku należy załączyć:
• kopie zgłoszenia / pozwolenia na budowę,
• kopie umowy o partnerstwie w realizacji projektu.


6. Kryteria i zasady oceny wniosków

a. W celu zobiektywizowania oceny wniosków składanych przez jednostki samorządu terytorialnego wprowadza się kryteria formalne i merytoryczne.
b. Wniosek spełnia kryteria formalne, jeśli jest zgodny z wymogami zawartymi we wniosku i instrukcji jego wypełniania. Wniosek niespełniający wymogów formalnych podlega odrzuceniu.
c. Wniosek spełniający kryteria formalne oceniany będzie według każdego z trzech nw. merytorycznych obszarów oceny:
• wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (wnioskodawca musi wykazać na podstawie faktów, np. danych Policji, w jaki sposób realizacja wniosku wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, i w jakiej skali poprzez oszacowanie liczby osób – beneficjentów projektu) – w skali ocen od 0 do 15 punktów;
• spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa (preferowane będą projekty: w przypadku powiatów - dotyczące dróg dojazdowych do dróg wojewódzkich i krajowych, a w przypadku gmin – dotyczące dróg dojazdowych do dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych) – w skali ocen od 0 do 10 punktów;
• współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego (preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie pomiędzy gminami lub między gminą
a powiatem albo między sąsiadującymi powiatami lub w partnerstwie z podmiotami gospodarczymi) – w skali ocen od 0 do 5 punktów.
Suma uzyskanych punktów jest podstawą do stworzenia listy rankingowej wniosków.
d. Oceny - na poziomie województwa - dokonuje powołana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Zarządzeniem Nr 163/2009 r. z dnia 13 lipca 2009 r.,  komisja, składająca się z 2 pracowników urzędu wojewódzkiego oraz po 1 przedstawicielu Zarządu Województwa, oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Policji. Ocena dokonana będzie do dnia 30.10.2009 r.
e. Komisja odrzuca wnioski niespełniające kryteriów formalnych oraz dokonuje oceny pozostałych wniosków według opisanych wyżej merytorycznych obszarów oceny.
f. W przypadku uzyskania równej ilości punktów o zakwalifikowaniu wniosku do listy rankingowej decyduje komisja.
g. Wojewoda ogłasza 30.10.2009 r. w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego listy rankingowe projektów, do których w terminie 7 dni - do 07.11.2009 r. wnioskodawcy mogą zgłaszać w formie pisemnej zastrzeżenia. Zastrzeżenia należy składać do Kancelarii Ogólnej – pokój 12, ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz. Termin zgłaszania zastrzeżeń upływa z dniem 07.11.2009 r. godz. 15.30. Zastrzeżenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
h. Zastrzeżenia do listy rankingowej podlegają rozpatrzeniu przez Komisję w terminie 7 dni - do 14.11.2009 r.
i. Niezwłocznie  po rozpatrzeniu zastrzeżeń przez Komisję, Wojewoda ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ostateczne listy rankingowe wniosków i  przedkłada je do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej, który publikuje je w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zatwierdzenie list rankingowych na 2010 r. przez ministra właściwego ds. administracji publicznej nastąpi do 28.11.2009 r

7. Dokumenty programu

a. Uchwała Nr 157/2009 Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011”,
b. Uchwała Nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011”,
c. Program Wieloletni pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011”,
d. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach programu,
e. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu,
f. Instrukcja oceny przez komisję wojewódzką
g. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2009 r. Nr 1, poz. 2),
h. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. Nr 53, poz. 435),
i. Treść erraty do ogłoszenia z dnia 1 sierpnia 2009r., o naborze wniosków na rok 2010.pdf
j. Regulamin pracy Wojewódzkiej Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".pdf

dostępne są na stronie BIP MSWIA pod adresem:

http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/175/17721

oraz na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem:

http://www.fundusze.uwoj.bydgoszcz.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=index&catid=&topic=57

Autor informacji: Krzysztof Smoczyk
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2009-09-21
Data udostępnienia informacji: 2009-09-21
Ilość wyświetleń informacji: 2627
Rejestr zmian dokumentu