Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Biuro Finansowo-Inwestycyjne
Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3, tel. (52) 349-7290
Toruń, ul. Moniuszki 15-21, tel. (56) 62-26-564
Włocławek, ul. Brzeska 8, tel. (54) 23-14-415

Dyrektor
Magdalena Kowalska

Sekretariat
pok. nr 20 , parter, wejście od ul. Jagiellońskiej 3
tel:  (52) 349-7290
fax: (52) 349-7292
e-mail: bfi_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl 


Oddział Finansowo-Księgowy
 
 
Kierownik
Główny Księgowy Urzędu
Marta Szuścicka
pok. nr 24, parter, wejście od ul. Jagiellońskiej 3,
tel: (52) 349-7217
e-mail:
 glowny_ksiegowy@bydgoszcz.uw.gov.pl 


Zajmujemy się m.in.:
 • obsługą finansowo-księgową Urzędu,
 • obsługą kasową, gotówkową i bezgotówkową pracowników i klientów Urzędu (kasa czynna w godz. poniedziałek, środa, czwartek, piatek 7:30 - 15:30, przerwa 12:00 - 12:30, wtorek 08:00 - 17:45, przerwa 12:00 - 12:30),
 • prowadzeniem spraw płacowych pracowników Urzędu,
 • dysponowaniem środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych,
 • planowaniem, realizacją, monitorowaniem i sprawozdawczością z realizacji budżetu Urzędu, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości oraz aktami wykonawczymi,
 • prowadzeniem ewidencji i rozliczaniem majątku trwałego, nakładów inwestycyjnych, wartości niematerialnych i prawnych.


Oddział Zamówień Publicznych i Inwestycji

Kierownik
Halina Ziółkowska
pok. nr 8, parter, wejście od ul. Jagiellońskiej 3
tel. (52) 349-7328
e-mail: hziolkowska@bydgoszcz.uw.gov.pl 

Realizuje zadania w zakresie zamówień publicznych i inwestycji.
Zajmujemy się m.in.:

 • prowadzeniem postępowań przetargowych w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane na potrzeby Urzędu;
 • sporządzaniem dokumentacji w zakresie procedur, wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • przygotowywaniem i parafowaniem umów będących wynikiem udzielania zamówień publicznych, prowadzeniem ich rejestru oraz monitorowaniem ich realizacji;
 • realizacją zadań związanych z obowiązkiem publikacji informacji publicznej własnej i przekazanej z innych wydziałów, podległej obowiązkowi ogłoszenia w ramach procedury zamówień publicznych, a także na mocy przepisów innych ustaw;
 • sporządzaniem wniosków o dofinansowanie inwestycji w obiektach Urzędu z innych środków pozabudżetowych oraz prowadzeniem monitoringu i sprawozdawczości w zakresie realizacji zawartych umów w tym zakresie;
 • prowadzeniem spraw związanych z zaopatrzeniem w materiały potrzebne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu;
 • zabezpieczeniem eksploatacji urządzeń drukujących, w szczególności monitorowaniem ich sprawności technicznej;
 • zapewnieniem sprawnej łączności komórkowej Urzędu oraz prowadzeniem rozliczeń z tym związanych.


Oddział Logistyki
Kierownik
Hanna Ciurko
pok. nr 6, parter, wejście od ul. Jagiellońskiej 3
tel. (52) 349-7222
e-mail: hciurko@bydgoszcz.uw.gov.pl

kierownik obiektu
Jolanta Woźniak
Tel: (52) 349-7317

Realizuje zadania w zakresie logistyki i zarządzania nieruchomościami.
Zajmujemy się m.in.:

 • wykonywaniem zadań związanych z prowadzeniem gospodarki magazynowej Urzędu;
 • prowadzeniem spraw związanych z gospodarką rzeczowymi składnikami majątku Urzędu oraz komisyjnym prowadzeniem likwidacji składników majątkowych;
 • prowadzeniem spraw związanych z gospodarką nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu;
 • realizacją zadań o charakterze gospodarczo- rzemieślniczym i dozoru niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów Urzędu;
 • administrowaniem salami konferencyjnymi oraz obsługą narad, szkoleń itp. organizowanych przez Urząd;
 • monitorowaniem funkcjonowania i utrzymania w stałej sprawności systemów alarmowych i monitoringu Urzędu;
 • prowadzeniem bieżących remontów w infrastrukturze Urzędu.
Autor informacji: Magdalena Kowalska
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2009-07-01
Data udostępnienia informacji: 2009-07-01
Ilość wyświetleń informacji: 4035
Rejestr zmian dokumentu