Start arrow Polityka społeczna arrow Wydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Wydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu


Podstawa prawna:

ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r., Nr 292 poz. 1720 )

Kto załatwia sprawę:
Samodzielny Zespół ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej,
tel. 052 34 97 693, fax. 34 97 682,
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, I p., pok. 109.

Jakie dokumenty trzeba złożyć:

  1. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka opiekuńczo-wychowawcza ma prowadzić działalność,
  2. odpis z właściwego rejestru,
  3. oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP,
  4. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku zaświadczenie właściwego organu gminy o zgodności lokalizacji obiektu, w którym będzie prowadzona placówka opiekuńczo-wychowawcza, z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  5. pozytywną opinię starosty powiatu, na terenie którego będzie prowadzona placówka opiekuńczo-wychowawcza, w przypadku placówki opiekuńczo-wychowawczej organizowanej przez podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania,
  6. pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka opiekuńczo-wychowawcza, oraz najbliższego jej otoczenia, mając na uwadze specyfikę placówki,
  7. statut placówki opiekuńczo-wychowawczej lub jego projekt,
  8. regulamin organizacyjny placówki opiekuńczo-wychowawczej lub jego projekt,
  9. informację o sposobie finansowania placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. f ustawy, są wymagane w przypadku, gdy wojewoda po przeprowadzeniu oględzin obiektu zażąda ich przedstawienia.

Opłaty:
opłat nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia:
zgodny z przepisami rozdziału 7 kpa - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.)

Adres do przesłania dokumentów:
Wydział Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz,
lub osobiście w Kancelarii ogólnej (pok. 151, I piętro przy łączniku miedzy budynkami B i C)

Autor informacji: Beata Górska, Danuta Skierska
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2009-06-16
Data udostępnienia informacji: 2009-06-16
Ilość wyświetleń informacji: 7818
Rejestr zmian dokumentu