Start arrow Polityka społeczna arrow Wytyczne w sprawie postępowania w zakresie integracji cudzoziemców.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Wytyczne

w sprawie postępowania w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali  w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, na podstawie art. 91 – 95 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.).

 1. Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w ramach indywidualnego programu integracji – cudzoziemcowi, czyli osobie która uzyskała w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą udziela się pomocy na podstawie złożonego przez niego wniosku  (zał. nr 1 lub 2), do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu, za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie/miejskiego ośrodka pomocy rodzinie/miejskiego ośrodka pomocy społecznej w terminie nie później niż 60 dni od dnia uzyskania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
 2. Cudzoziemiec składa wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie/MOPR/MOPS – zgodnie z właściwością dla deklarowanego miejsca zamieszkania:
 3. Wniosek musi spełniać wymogi art. 91 ust 5 i 6 ustawy o pomocy społecznej tj. musi zawierać:
  a) pisemną deklaracje o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa,
  b) pisemne oświadczenie, że  cudzoziemiec nie
  zwrócił się z podobnym wnioskiem na  terenie innego województwa,
  c) pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji.
 4. Ponadto w przypadku osoby, która uzyskała statut uchodźcy do wniosku należy dołączyć kopie:
  a) decyzji o nadanie statusu uchodźcy,
  b) dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej,
  c) karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. W przypadku Cudzoziemca, który uzyskał ochronę uzupełniającą, do wniosku należy dołączyć kopie:
  a) decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej;
  b) karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej;
 6. Cudzoziemiec dołącza do wniosku także inne dokumenty będące w jego posiadaniu, które mogą pomóc w opracowaniu programu integracji.
 7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/MOPR/MOPS właściwe dla deklarowanego miejsca pobytu cudzoziemca zobowiązane jest niezwłocznie, od dnia otrzymania kompletnego wniosku powiadomić pisemnie o deklarowanym przez cudzoziemca miejscu pobytu Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, który decyzją administracyjną wskazuje miejsce pobytu cudzoziemca opuszczającego ośrodek dla uchodźców.
 8. Cudzoziemiec sam podejmuje decyzję o wyborze lokalu, w którym zamieszka, korzystając z pomocy realizatora programu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie/MOPR/MOPS.
 9. Pomoc dla cudzoziemca jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie/MOPR/MOPS a cudzoziemcem, określającego wysokość, zakres formy pomocy, w zależności od sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny.
 10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie?MOPR/MOPS niezwłocznie przekazuje Wojewodzie podpisany przez Cudzoziemca program integracji wraz z przewidywanymi kosztami jego realizacji – celem jego zatwierdzenia – zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
 11. Wszelkie zmiany mające wpływ na realizację indywidualnego programu integracji  należy wnosić do Wojewody Kujawsko–Pomorskiego w formie pisemnej wraz z wnioskiem  i uzasadnieniem o celowości dokonywanych korekt.
 12. Przyjęcie działań wykraczających poza zatwierdzony przez Wojewodę program integracji  stanowi zgodnie z art. 94 ust. 3 i art. 95 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej podstawę do wstrzymania bądź ograniczenia pomocy.
 13. Wprowadza się wzory:

 

Uzasadnienie

Wprowadzenie wytycznych ujednolici działanie jednostek samorządów terytorialnych, realizujących zadania pomocy społecznej w oparciu o art. 91-95 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej do zadań Wojewody należy koordynowanie działań w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w szczególności w zakresie wskazania miejsca zamieszkania.

Wprowadzenie wytycznych umożliwi ujednolicenie prowadzonej dokumentacji oraz wprowadza wzory wniosków składanych do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego. Terminy przyjęte w procedurze w zakresie integracji cudzoziemców zapewnią sprawne i skuteczne działanie wszystkich jednostek organizacyjnych zaangażowanych w tym procesie.

Status uchodźcy umożliwia ubieganie się o pomoc w celu wsparcia procesu integracji poprzez udział cudzoziemca w indywidualnym programie integracji. Cudzoziemiec nabywa prawo do świadczeń pomocy społecznych przewidzianych ustawą o pomocy społecznej dla obywateli polskich po zakończeniu indywidualnego programu integracji.

Autor informacji: Paulina Beger
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2009-06-05
Data udostępnienia informacji: 2009-06-05
Ilość wyświetleń informacji: 6198
Rejestr zmian dokumentu