Start arrow Polityka społeczna arrow Przyznanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Przyznanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu


 
Podstawa prawna:

  • art. 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  2011r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz. U. z 2011 r., Nr 63, poz. 329)
  • rozporządzenie MPiPS z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012r. poz. 850).

Kto załatwia sprawę:
Oddział Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej,
tel. 0-52 34 97 261,
0-52 34 97 770, fax. 34 97 682,
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, I p., pok. 107, 142;

Oddział Zamiejscowy w Toruniu,
tel. 784-453-493, fax 56 62-26-565
ul. Moniuszki 15-21, 87-100 Toruń, pok. 117

Jakie dokumenty trzeba złożyć:

1. Wniosek adresowany do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej dokładnie określający: nazwę zakładu i siedzibę.
2. Uchwała organu założycielskiego- organizatora (podmiotu powołującego zaz) lub inny akt powołujący zaz określający status prawny i podstawę działania zaz.
3. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego  podmiotu powołującego za (dot. Fundacji, stowarzyszeń lub innych organizacji społecznych).
4. Status podmiotu powołującego zaz (na potwierdzenie, że do jego statutowych działań należy rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych).
5. Status zaz.
6. wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zaz (art. 2 pkt 6 ustawy- oznacza przeciętny miesięczny udział procentowy osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) – ogół zatrudnionych w zaz, w tym osoby niepełnosprawne z rozbiciem na stopnie niepełnosprawności (wraz z opisem) i wyliczeniem proporcji, o których w § 2 ust. 2 rozporządzenia MIPS w sprawie zakładów aktywności zawodowej, dla wskazania spełniania wskaźników zatrudnienia osób określonych w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy (co najmniej 70%  niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, przy czym umiarkowanym nie więcej niż 35% ogółu zatrudnionych).
7. spełnienie warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy potwierdzone decyzją PIP wydana na wniosek podmiotu powołującego.
8. Potwierdzenie spełniania warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy– dokumenty potwierdzające zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (umowa z zakładem opiki zdrowotnej, umowa z pielęgniarką, utworzony gabinet lekarski).
9. Pełna informacja dotycząca rodzaju działalności prowadzonej przez zaz.
10. Regon, NIP.
11. Opinia starosty pozytywnie opiniująca utworzenie zaz.
12. Adres zakładu i tytuł prawny lokalu/nieruchomości.
13. Oświadczenie osób niepełnosprawnych o utworzeniu rachunku bankowego dla wyodrębnionych środków zakładowego funduszu aktywności oraz o przekazaniu dochodów zaz na zakładowy fundusz aktywności.

Opłaty:
obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej na podstawie § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330): od wniosku – 10,00 zł, od zaświadczenia – 17,00 zł., na konto:


Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Termin załatwienia sprawy:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) wszystkie czynności, w tym także decyzje wydawane są bez zbędnej zwłoki.

Czy i gdzie można się odwołać od decyzji:
odwołanie wnosi się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ponadto warto wiedzieć:
decyzje w sprawie: przyznania statusu, zmiany, odmowy i utraty statusu zakładu aktywności zawodowej wydaje wojewoda właściwy dla miejsca siedziby zakładu pracy.
Wojewoda prowadzi rejestr decyzji wydanych w sprawie statusu zakładu pracy chronionej.

Autor informacji: Sławomir Gacek
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2009-05-05
Data udostępnienia informacji: 2009-05-05
Ilość wyświetleń informacji: 6400
Rejestr zmian dokumentu