Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r., poz. 26).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 903).
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474).

Kto załatwia sprawę
Oddział Doskonalenia Kadr Medycznych Wydziału Zdrowia – Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
Tel.: 52 349-7764 do 68
Fax: 52 349-7766

Rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego
 1. Postępowanie kwalifikacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przeprowadza Wojewoda Kujawsko-Pomorski dwa razy w roku, w terminach od dnia 1 marca do dnia 31 marca oraz od dnia 1 października do dnia 31 października.
  Liczbę przyznanych miejsc szkoleniowych w trybie rezydentury, w poszczególnych dziedzinach medycyny dla województw ogłasza Minister Zdrowia na stronie internetowej MZ.
  Liczbę miejsc szkoleniowych w trybie pozarezydenckim, w poszczególnych dziedzinach medycyny dla województwa kujawsko-pomorskiego ogłasza Wojewoda Kujawsko-Pomorski na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

  Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych prowadzących specjalizacje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego publikowany jest przed każdym postępowaniem kwalifikacyjnym na stronie internetowej Wojewody oraz do wglądu w siedzibie Oddziału Doskonalenia Kadr Medycznych.

  Lista jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach medycyny, na obszarze Rzeczypospolitej, dostępna na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

 2. Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji w danej dziedzinie medycyny należy składać w terminach do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września każdego roku.
  Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  w trybie rezydentury
  • oświadczenie, w którym lekarz wskazuje tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach, zgodnie z wzorem;
  • oświadczenie dotyczące posiadania lub nie posiadania specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty, zgodnie z wzorem;
  • kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”;
  • kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LEP/LDEP) albo Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LEK/LDEK);
  • kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

w trybie pozarezydenckim
 • oświadczenie, w którym lekarz wskazuje tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach, zgodnie z wzorem;
 • oświadczenie dotyczące odbywania lub nieodbywania dotychczas oraz obecnie szkolenia specjalizacyjnego, zgodnie z wzorem;
 • kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”;
 • kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem świadectwa złożenia LEP/LDEP albo LEK/LDEK albo zaświadczenie o ocenach uzyskanych na egzaminie specjalizacyjnym I lub II stopnia lub zaświadczenie o wyniku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych;
 • kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zgodę pracodawcy na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednym z następujących trybów:
 1. na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, w której określa się tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego,
 2. w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego na podstawie odrębnych przepisów,
 3. na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w zakresie samokształcenia, szkolenia i uczestnictwa w wykonywaniu oraz wykonywanie ustalonej liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych, pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest obowiązany pełnić w czasie realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym przepisami o działalności leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w podmiocie prowadzącym staż kierunkowy,
 • zgodę kierownika studiów doktoranckich w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem tych studiów, i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a jeżeli pozostaje w stosunku pracy – również zgodę pracodawcy;
 • zaświadczenie pracodawcy o wymiarze czasu pracy oraz na jaki okres została zawarta umowa o pracę.


W przypadku ubiegania się o uzyskanie w trybie pozarezydenckim dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, należy dołączyć:

 • kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych,
 • potwierdzenie do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września) udziału w publikacji w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism sporządzonych przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych (potwierdzenie udziału w publikacji wydaje Główna Biblioteka Lekarska i jej oddziały oraz biblioteki uczelni medycznych),
 • zaświadczenie pracodawcy o posiadaniu co najmniej 3 letniego okresu zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (do dnia 28 lutego – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca, oraz do dnia 30 września – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października), zgodnego z kierunkiem specjalizacji, w pełnym wymiarze czasu pracy, w jednostce uprawnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego,
 • zaświadczenie pracodawcy informujące o zajmowanym stanowisku – w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych.


Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie przez notariusza, właściwą okręgową izbę lekarską, inne Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego lub po okazaniu oryginałów, w Oddziale Doskonalenia Kadr Medycznych.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną wniosku oraz postępowanie konkursowe.

  1. Maksymalna liczba punktów w postępowaniu konkursowym:
   1. za LEP/LDEP albo LEK/LDEK wynosi 200 punktów;
   2. za egzamin specjalizacyjny w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES wynosi 200 punktów, przy czym punkty przyznaje się zgodnie z § 4 załącznika nr 12 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów;
   3. punkty dodatkowe za:
    • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych - 5 punktów,
    • co najmniej 3-letni okres zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce akredytowanej, zgodny z kierunkiem specjalizacji - 5 punktów, a w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych - dodatkowe 5 punktów,
    • publikacje w czasopismach naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism sporządzonym przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny  parametrycznej jednostek naukowych - maksymalnie 5 punktów (po 0,5 punktu za udział w jednej publikacji);
   4. w przypadku braku dokumentu potwierdzającego ocenę za test stanowiący część składową za egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia - wynosi 140 punktów przyznanych lekarzowi za zaliczenie testu;
   5. w przypadku braku dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny za egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia - wynosi 140 punktów przyznanych lekarzowi za posiadanie specjalizacji I lub II stopnia.
  2. W postępowaniu konkursowym uwzględnia się posiadanie tytułu specjalisty uzyskanego za granicą, który został uznany na podstawie odrębnych przepisów za równoważny z PES, i przyznaje 140 punktów albo uwzględnia się wynik LEP/LDEP albo LEK/LDEK.
 2. Wynik postępowania konkursowego stanowi procent maksymalnej liczby punktów uzyskanych z LEP/L-DEP albo egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES oraz ww. punktów dodatkowych.
 3. Po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym lista lekarzy zakwalifikowanych i lista lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego dostępna jest w Oddziale Doskonalenia Kadr Medycznych oraz na stronie internetowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.


Termin złożenia wniosku o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego

Termin złożenia wniosku o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego do właściwego wojewody wynosi 20 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej wojewody listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego.


Informacja dla lekarzy cudzoziemców, ubiegających się o specjalizację

 1. Lekarz cudzoziemiec zamierzający wykonywać lub wykonujący zawód na terytorium RP wyłącznie w celu odbycia szkolenia podyplomowego lub uzyskania stopnia naukowego, posiadający wizę pobytową lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, przystępuje do postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego obywateli polskich.
 2. Lekarz cudzoziemiec zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego występuje do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem o wyrażenie zgody na odbycie tego szkolenia i określenie warunków finansowych jego odbywania w terminie do dnia 7 kwietnia – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca, oraz do dnia 7 listopada – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października.


Przebieg szkolenia specjalizacyjnego

 1. Wojewoda kieruje lekarza do odbycia specjalizacji, po przedstawieniu przez niego dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”, „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” w terminie do dnia 15 listopada lub do dnia 15 kwietnia każdego roku.
 2. W terminie 3 miesięcy od dnia skierowania lekarz/lekarz dentysta winien podjąć szkolenie specjalizacyjne w jednostce, do której został skierowany.
 3. Programy specjalizacji w poszczególnych dziedzinach medycyny dostępne są na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
 4. Staże kierunkowe mogą być realizowane tylko w jednostkach szkolących wpisanych na listę jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dostępnej na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.


Zakończenie szkolenia specjalizacyjnego – Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

 1. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dla danej specjalności organizuje Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
 2. Wykaz dokumentów, które należy złożyć w Oddziale Doskonalenia Kadr Medycznych przed przystąpieniem do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.
 3. Terminy składania dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego:
  - do dnia 31 grudnia na sesję wiosenną (od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia),
  - do dnia 31 lipca na sesję jesienną (od dnia 1 października do dnia 30 listopada).
 4. Lekarz może przystępować do PES nieograniczoną ilość razy, jednakże w przypadku elektronicznego zgłoszenia do PES po raz czwarty i kolejny lekarz ponosi opłatę, pobieraną przez CEM, która stanowić będzie dochód budżetu państwa.


Lekarski Egzamin Końcowy; Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy

 1. Lekarz, lekarza dentysta zamierzający przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Końcowego albo Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego wypełnia i składa w formie elektronicznej wniosek do Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, w terminie:
  - do dnia 30 czerwca, albo
  - do dnia 30 listopada.
 2. Formularz wniosku jest generowany elektronicznie i pobierany na stronie internetowej CEM
 3. Informacje dotyczące LEK i L-DEK oraz regulamin porządkowy określający tryb i zasady przeprowadzania Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego dostępne są na stronie internetowej CEM.


Jednostki organizacyjne prowadzące specjalizacje

 1. Lista jednostek organizacyjnych uprawnionych do specjalizacji w poszczególnych dziedzinach medycyny, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, dostępna na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
 2. Wnioski akredytacyjne w specjalizacjach dla lekarzy i lekarzy dentystów dostępne na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Termin załatwienia sprawy
Załatwienie poszczególnych spraw na zasadach i terminach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Ponadto warto wiedzieć

 1. Lekarz ubiegający się o odbywanie specjalizacji może być w danym terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie i tylko w jednym województwie.
 2. Zasady kwalifikacji na specjalizację określają: ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r., poz. 26).
 3. Lekarz w tym samym czasie może odbywać tylko jedną specjalizację.
 4. Możliwość przedłużania szkolenia specjalizacyjnego regulują przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.).


Ważne terminy

 • składanie wniosków o przystąpienie do LEK/L-DEK: do 30 czerwca oraz do 30 listopada każdego roku,
 • składanie wniosków na rozpoczęcie specjalizacji: do 28 lutego i do 30 września każdego roku,
 • skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego: do 15 kwietnia lub do 15 listopada każdego roku,
 • rozpoczęcie specjalizacji w terminie 3 miesięcy od dnia skierowania do jednostki,
 • składanie dokumentów i zgłoszenia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego: do 31 lipca oraz do 31 grudnia każdego roku.
Autor informacji: Michał Muszyński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2009-03-30
Data udostępnienia informacji: 2009-03-30
Ilość wyświetleń informacji: 12572
Rejestr zmian dokumentu