Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Kształcenie podyplomowe w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 173, poz.1419 z późn. zm.)

Kto załatwia sprawę:

Oddział Doskonalenia Kadr Medycznych Wydziału Zdrowia – Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
Tel.:  52 349-7764 do 68
Fax:  52 349-7766

Szkolenie specjalizacyjne

 1. Dziedziny, w których możliwe jest odbywanie specjalizacji: epidemiologia, fizjoterapia, fizyka medyczna, inżynieria medyczna, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, psychologia kliniczna, neurologopedia, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, toksykologia, mikrobiologia, przemysł farmaceutyczny, radiofarmacja, surdologopedia.
 2. Do specjalizacji może przystąpić osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
  - posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
  - wykonuje co najmniej przez okres 1 roku w ciągu ostatnich 3 lat czynności zawodowe zgodne z programem specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie,
  - złożyła wniosek o rozpoczęcie specjalizacji i została zakwalifikowana do jej odbywania
  - lub spełnia warunki określone w par. 13 rozporządzenia.
 3. Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone w jednostce szkolącej.
  Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji należy składać do jednostki kształcącej w terminach określonych przez jednostkę szkolącą - wzór wniosku stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
  Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  1) odpis dyplomu szkoły wyższej,
  2) dokument potwierdzający wymagany staż pracy w zawodzie,
  3) osoby, o których mowa w par. 13 rozporządzenia dołączają również zgodę Dyrektora CMKP na rozpoczęcie specjalizacji.
 4. Programy specjalizacji dostępne są na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
 5. Osobie zakwalifikowanej do odbywania specjalizacji Oddział Doskonalenia Kadr Medycznych wydaje kartę specjalizacji.

Egzamin państwowy

 1. Egzamin państwowy zwany dalej PESoz dla każdej specjalności organizuje Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.
 2. Wykaz dokumentów, które należy złożyć do Oddziału Doskonalenia Kadr Medycznych przed przystąpieniem do PESoz
  Wniosek o przystąpienie do egzaminu należy wypełniać poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie CEM.
 3. Egzamin podlega opłacie w wysokości ustalonej przez Dyrektora CEM.
 4. Terminy składania dokumentów do egzaminu państwowego:
  - do dnia 15 stycznia na sesję wiosenną (od dnia 2 maja do dnia 15  czerwca),
  - do dnia 15 lipca na sesję jesienną (od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia),
  w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zaliczenia szkolenia specjalizacji  przez kierownika specjalizacji.

Termin załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy zgodnie z przepisami szczególnymi w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia  oraz przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jednostki organizacyjne prowadzące specjalizację

Autor informacji: Michał Muszyński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2009-03-30
Data udostępnienia informacji: 2009-03-30
Ilość wyświetleń informacji: 5243
Rejestr zmian dokumentu