Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Sprawozdawczość statystyczna z zakresu „zdrowie i ochrona zdrowia”. 

Podstawa prawna:
 1. art. 7 ust. 1, art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.),
 2. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok (...) – wydawane corocznie na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,
 3. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok (...) – wydawane corocznie na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Obowiązki statystyczne:
Przepisy ustawy o statystyce publicznej oraz program badań statystycznych statystyki publicznej nakładają na podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym na praktyki lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych obowiązek przekazywania danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności w formach i terminach oraz do miejsc określonych szczegółowo w corocznym programie badań statystycznych.
Program badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok do pobrania ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Obowiązujące sprawozdania statystyczne:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego koordynuje sprawozdawczość statystyczną ustaloną w programie badań statystycznych statystyki publicznej prowadzonych przez Ministra Zdrowia:
 1. sprawozdania za rok kalendarzowy:
 • MZ-11 – sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej,
 • MZ-12 – sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej,
 • MZ-13 – sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc,
 • MZ-14 – sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej,
 • MZ-15 – sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych,
 • MZ-19 – sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego /domowego,
 • MZ-24 – sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
 • MZ-29 – sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego,
 • MZ-29A – sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej,
 • MZ-30 – sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej,
 • MZ-88 – sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 1. sprawozdanie za rok szkolny:
 • MZ-06 – sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach,
 1. sprawozdanie za okresy miesięczne:
 • MZ/Szp-11 – karta statystyczna szpitalna ogólna – zestaw informacji dotyczących osób hospitalizowanych w systemie informatycznym szpitala w zakresie zgodnym z elektronicznym standardem przekazywania danych.

Dane należy przekazywać za pomocą Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia SSRMZ po uprzedniej rejestracji zgodnie z instrukcją SSRMZ dla operatora podmiotu sprawozdawczego.
Dane dotyczące sprawozdania MZ/Szp-11 należy przekazywać za pomocą poczty elektronicznej na adres mmuszynski@bydgoszcz.uw.gov.pl.

Dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej.
Wzory formularzy sprawozdawczych do pobrania ze strony internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie.

Miejsce przekazywania sprawozdań jednostkowych o symbolach: MZ-06, MZ-11, MZ-13, MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-30, MZ-88, MZ-89:

Oddział Statystyki i Analiz Medycznych Wydziału Zdrowia - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, tel. (52) 349-7450, (52) 349-7416, (52) 349-7436,
(52) 349-7437, (52) 349-7452 adres e-mail: mkardasz@bydgoszcz.uw.gov.pl  – dla podmiotów z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego
Autor informacji: Michał Muszyński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2009-03-06
Data udostępnienia informacji: 2009-03-06
Ilość wyświetleń informacji: 12417
Rejestr zmian dokumentu