Start arrow Cudzoziemcy arrow Tabela obowiązujących opłat

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Tabela obowiązujących opłat 

 
TYTUŁEM KWOTA ZWOLNIENIE Z OPŁATY
Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy 5 zł  
Poświadczenie własnoręczności podpisu 9 zł  
Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) 17 zł   
Dokonanie wpisu zaproszenia cudzoziemca na pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej do ewidencji zaproszeń 27 zł
Za zezwolenie na pobyt czasowy, z wyłączeniem zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium RP, udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650)] 340 zł  1) Zezwolenie na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi, (o którym mowa w art. 176 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach) 
2) Zezwolenie udzielane cudzoziemcowi korzystającemu z ochrony czasowej
Za zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu, (o którym mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach), wydane na podstawie:
pkt 1 – cudzoziemiec  jest zobowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej
pkt 3 – obecności cudzoziemca na terytorium RP wymaga interes RP


pkt 2 – obecności cudzoziemca na terytorium RP wymaga jego wyjątkowa sytuacja osobista 
85 zł  Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta Bydgoszczy, na który należy dokonywać opłat:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000
0000
340 zł
Za zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (o którym mowa w art. 114 ust. 1 i art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach) 440 zł
Za zezwolenie na pobyt stały 640 zł
Za zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej 640 zł
Za przedłużenie wizy przez wojewodę równowartość 30 euro*) – przedłużenie wizy Schengen

przedłużenie wizy Schengen, zwolnione jest z opłaty w przypadkach , o których mowa w art. 33 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z 13.07.2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy.

406 zł – przedłużenie wizy krajowej
*)

przeliczania równowartości euro na złote dokonuje się według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy
Wydanie lub wymiana karty pobytu 50 zł Nr rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłat:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Biuro Finansowo-Inwestycyjne
56 1010 1078 0000 4222 3100 0000
Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca 100 zł
Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca 50 zł
wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży cudzoziemca 50 zł
Wydanie nowej karty pobytu w miejsce utraconej lub zniszczonej z winy cudzoziemca 100 zł – pierwsza utrata (lub zniszczenie) 200 zł – kolejna utrata (lub zniszczenie)
Wydanie lub wymiana karty pobytu cudzoziemcom:
1) którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
2) których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium RP,
3) małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie ukończyli 16 lat.
ulga w opłacie skarbowej 50%*
Dokumentami wymaganymi do uzyskania ulgi w opłacie za wydanie lub wymianę karty pobytu, polskiego dokumentupodróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca i dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” są:
1) zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu w danym czasie ze świadczeń pieniężnychz pomocy społecznej;
2) zaświadczenie potwierdzające pobieranie w danym czasie nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej;
3) odpis aktu urodzenia małoletniego cudzoziemca, a w przypadku niemożności jego uzyskania – dokument podróży lubinny dokument tożsamości potwierdzający wiek małoletniego cudzoziemca.
 
Podstawa prawna – ustawa z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej ( Dz .U. z 2012 r.  Nr 225, poz. 1282 z późn. zm. )

UWAGA!!!
Potwierdzenie dokonania opłat należy dołączyć w momencie składania wniosku.

Za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń opłatę uiszcza się za każdą zapraszaną osobę, zaś za udzielenie pełnomocnictwa lub prokury od każdego stosunku udzielonego pełnomocnictwa.  

 

Autor informacji: Krzysztof Sokołowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2009-02-12
Data udostępnienia informacji: 2009-02-12
Ilość wyświetleń informacji: 13600
Rejestr zmian dokumentu