Start arrow Komunikacja arrow Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

nppdl.jpg5 października br. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził Aneks Nr 3 do Listy zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".
Dzięki temu możliwe będzie dofinansowanie dodatkowo 2 projektów w ramach puli środków przeznaczonych na realizację Programu w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2011.
Są to ostatnie projekty, które otrzymają dofinansowanie w bieżącym roku. Ogółem w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2011 realizowanych jest 50 zadań -  15 z nich dotyczy dróg powiatowych, a 35 gminnych.


Informujemy, iż  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził Aneks nr 2 do Listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2011. 
 
 


 

Informujemy, iż  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził Aneks nr 1 do Listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2011.

Umożliwia to wykorzystanie powstałych oszczędności poprzetargowych i dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa kolejnych zadań – 8 projektów gminnych i 2 powiatowych, które dotychczas znajdowały się na liście rezerwowej. 


Jednocześnie Wojewoda Kujawsko-Pomorski wystąpił do Ministra Finansów o wprowadzenie odpowiednich zmian w decyzji dotyczącej finansowania Programu.


 

 

26 listopada Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził listy zakwalifikowanych wniosków jednostek samorządu terytorialnego,  do dofinansowania  w roku 2011 w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

 


 

Komisja Wojewódzka do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach III edycji NPPDL 2008-2011 rozpatrzyła wniesione zastrzeżenia do list rankingowych. Dzisiaj  (poniedziałek, 15 listopada) Wojewoda Rafał Bruski zatwierdził aneksy dla gmin i powiatów, na których znalazło się 13 wniosków powiatowych oraz 24 gminne.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów (zadań) w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" na okoliczność rozpatrzenia wniesionych zastrzeżeń do projektu listy rankingowej - III edycja 2010/2011.pdf


 

Zatwierdzone wnioski III edycji NPPDL 2008-2011. 

Wojewoda Rafał Bruski zatwierdził listę rankingową dla wniosków gmin i powiatów województwa kuajwsko-pomorskiego w ramach III edycji "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Na liście zatwierdzonych wniosków są 24 gminne oraz 13 powiatowych.

Protokół z prac Wojewódzkiej Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów (zadań) w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – edycja 3 – 2010/2011.pdf


Do 08.11.2010 roku  wnioskodawcom przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń, które zostaną rozpatrzone przez Komisję Wojewódzką do dnia 15.11.2010 roku. Ostatnim etapem wyboru projektów będzie zatwierdzenie list rankingowych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej (do dnia 29.11.2010 roku).      


 

 

W dniu 30 września 2010r. zakończył się nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2009 2011 dla projektów, których realizację planuje się w roku 2011. Do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły 104 aplikacje – 67 z nich zostało złożonych przez gminy, a 37 przez powiaty i miasta na prawach powiatu. Przewidują one budowę, przebudowę bądź remonty 295,017 km dróg (drogi powiatowe: 166,048 km; drogi gminne: 128,969 km).

Kwota dofinansowania z budżetu państwa na jaką złożono wnioski wynosi: 155 207,1 tys. zł. (drogi powiatowe: 79 381,5 tys. zł; drogi gminne: 75 825,6 tys. zł). Na realizację programu w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2011 przeznaczono z budżetu państwa kwotę: 58 895 tys.zł.

Do 30.10.2010r. wnioski będą rozpatrywanie i oceniane przez Komisję Wojewódzką do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów (zadań) w ramach NPPDL 2008-2011.
Po ogłoszeniu listy rankingowej wnioskodawcom przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń (do dnia 07.11.2010r.). Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez Komisję Wojewódzką do dnia 14.11.2010r. Ostatnim etapem wyboru projektów będzie zatwierdzenie list rankingowych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej (do dnia 28.11.2010r.).      

Regulamin i harmonogram pracy komisji.pdf


 

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - nabór wniosków na rok 2011.  

Aby ułatwić dostęp do dotacji celowej z budżetu państwa gminom i powiatom, których infrastruktura drogowa ucierpiała w wyniku tegorocznych powodzi lub osunięć ziemi wywołanych opadami atmosferycznymi, 31 sierpnia Rada Ministrów podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011". Przyjęta zmiana przewiduje podwyższenie o 10 pkt  oceny wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących odcinki dróg, które w wyniku wskazanych zjawisk zostały uszkodzone lub zniszczone. więcej

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008–2011" pdf

Aneks do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie przebudowy, budowy, remontu drogi lokalnej w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008–2011" pdf

Aneks do instrukcji oceny przez Komisję Wojewódzką wniosków o dofinansowanie przebudowy, budowy, remontu drogi lokalnej w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008–2011" pdf


Na podstawie Uchwały Nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r., w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011" , zmienionej Uchwałą Nr 157/2009 Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r., Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków na rok 2011.

Załączniki:

 1. Treść ogłoszenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o naborze wniosków na rok 2011 .pdf
 2. Regulamin pracy Wojewódzkiej Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach "Narodowego Programu Przebidowy Dróg Lokalnych 2008-2011".pdf
 3. Zarządzenie Nr 195/2010 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2010 r., w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów.pdf


Drugie zatwierdzone aneksy II edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Lista drugich zatwierdzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  aneksów do zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania w ramach II edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

 • drogi powiatowe pdf 
 • drogi gminne pdf


 

 

Zatwierdzone aneksy II edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Lista zatwierdzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji aneksów do zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania w ramach II edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

 • drogi powiatowe pdf 
 • drogi gminne pdf


 

Ostateczna lista zatwierdzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosków do dofinansowania w ramach II edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

1. Drogi powiatowe.pdf
2. Drogi gminne.pdf

 Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów (zadań) w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2010" na okoliczność rozpatrzenia wniesionych zastrzeżeń do projektu listy rankingowej.

Załączniki:

 1. Protokół Wojewódzkiej Komisji.pdf
 2. Lista rankingowa wniosków NPPDL - A - POWIATY.pdf
 3. Lista rankingowa wniosków NPPDL - B - GMINY.pdf


Wojewoda Rafał Bruski zatwierdził listę rankingową dla wniosków gmin i powiatów województwa kuajwsko-pomorskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2012. 24 wnioski gminne i 14 powiatowych znalazły się na liście.

 

Protokół z prac Wojewódzkiej Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów (zadań) w ramach "NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011" - EDYCJA 2009/2010.

 1. LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW NPPDL 1-30/09/09 - LISTA A - POWIATY (załącznik pdf)
 2. LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW NPPDL 1-30/09/09 - LISTA B - GMINY  (załącznik pdf)


125 wniosków (87 dróg gminnych i 38 powiatowych) wpłynęło do 30 września w Edycji 2010 “Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Wnioskowana dotacja to 154 652,85 tys. zł (drogi gminne - 78 973,05 tys. zł, powiatowe - 75 679,80 tys. zł). Długość zgłoszonych dróg: 362,948 km (gminne - 160,114 km, powiatowe - 202,834 km).


Dostępna pula środków dotacji z budżetu państwa wynosi 58 895 tys. zł.

W ubiegłym roku dla edycji 2009 Programu wpłynęło 138 wniosków (z tego 108 dot. dróg gminnych oraz 30 dróg powiatowych) na łączną kwotę wnioskowanej dotacji w wysokości 136 097 tys. zł.

Zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem Pracy - Komisja przystępuje do oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków

Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłosi w terminie do 30.10.2009 r. w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej K-P Urzędu Wojewódzkiego listę rankingową projektów.

Do dnia 07.11.2009 r. wnioskodawcy mogą zgłaszać zastrzeżenia do list rankingowych. Termin wnoszenia zastrzeżeń upływa z dniem 07.11.2009 r. o godz. 15.30 - decyduje data wpływu wniosku do Kancelarii Urzędu.

Zastrzeżenia do listy rankingowej podlegają rozpatrzeniu przez Komisję w terminie do 14.11.2009 r.

Listę zakwalifikowanych wniosków wraz z protokołem Komisji Wojewoda przedkłada w terminie do 17.11.2009 r. do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej, który po zatwierdzeniu publikuje ją w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie do 28.11.2009 r.


Na podstawie Uchwały Nr 157/2009 Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r. zmieniającej Uchwałę Nr 233/2008 Rady Ministrów z  dnia 28 października 2008 r.  w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011”  Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza erratę do ogłoszenia z dnia 1 sierpnia 2009 r. o naborze wniosków na rok 2010. 

więcej... 


15 września Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. “Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011”. Zmodyfikowane zasady realizacji programu rządowego znajdą zastosowanie do dofinansowania z budżetu państwa przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych, realizowanych w latach 2010 - 2011.

Przyjęta modyfikacja zapisów Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011 sprzyjać będzie osiągnięciu wyznaczonych przez Radę Ministrów celów oraz zakładanych efektów realizacji programu wieloletniego. Przewiduje ona w szczególności:

-  skorelowanie wielkości dotacji celowej z budżetu państwa ze zróżnicowaną skalą potrzeb jednostek samorządu terytorialnego w zakresie inwestycji drogowych w poszczególnych województwach, poprzez przyjęcie na lata 2010-2011 podziału środków dotacji pomiędzy województwa, uwzględniającego powierzchnię i liczbę ludności województw oraz łączną długość znajdujących się na ich obszarze dróg gminnych i powiatowych o twardej nawierzchni;
-  doprecyzowanie zapisów określających zasady podziału środków dotacji przyznanych dla województwa oraz ograniczenie dopuszczalnej zmiany przez wojewodę proporcji podziału kwoty dotacji na drogi gminne i drogi powiatowe z 15 % do 5 %;
-   ustalenie dla miast na prawach powiatu limitu dwóch wniosków podlegających rozpatrzeniu z puli dróg powiatowych;
-  zmianę zasad punktacji według poszczególnych kryteriów merytorycznych oceny wniosków o dofinansowanie (wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego 0-15 pkt, spójność z siecią dróg na obszarze województwa 0-10 pkt, współpraca jednostek samorządu terytorialnego 0-5 pkt);
-  uściślenie zapisu określającego skład powoływanej przez wojewodę komisji wojewódzkiej oceniającej zgłoszone wnioski;
- zobowiązanie wojewodów do publikowania na stronach internetowych urzędów wojewódzkich ostatecznych list rankingowych wniosków, po rozpatrzeniu przez komisje wojewódzkie zgłoszonych zastrzeżeń;
- uregulowanie możliwości zmiany (uzupełnienia) listy zakwalifikowanych wniosków m.in. w następstwie oszczędności poprzetargowych.

Podjęta przez Radę Ministrów uchwała nie przewiduje zmian w harmonogramie realizacji Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011. Prowadzony aktualnie przez wojewodów nabór wniosków o dofinansowanie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych, planowanych do realizacji w 2010 r., potrwa do dnia 30 września br.
Źródło:
www.mswia.gov.pl

Do poniedziałku 21 września ustalona zostanie nowa punktacja dla wniosków z województwa kujawsko-pomorskiego.


10 sierpnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził zmiany na listach wniosków jednostek samorządu terytorialnego, zakwalifikowanych do dofinansowania  w ramach I edycji Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

Zatwierdzona lista z województwa kujawsko-pomorskiego objęła 21 wniosków z powiatów o łącznej wartości proponowanej dotacji 30.880.647 tys. zł i 34 wniosków z gmin na sumę 31.618.553 tys.zł.


 

 

 • Aneks nr 1 do listy zakwalifikowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   wniosków do dofinansowania w 2009 roku z budzetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą  ,,Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

 
 

 •  Lista wszystkich zatwierdzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosków jednostek samorządu terytorialnego, zakwalifikowanych do dofinansowania w 2009 roku w Ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”

 • 30 grudnia 2008 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził przedłożoną przez wojewodę Rafała Bruskiego listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Autor informacji: Krzysztof Smoczyk
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2008-11-07
Data udostępnienia informacji: 2008-11-07
Ilość wyświetleń informacji: 13885
Rejestr zmian dokumentu