Start arrow Edukacja arrow Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

 


p. o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
Anna Łukaszewska


ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
tel. (0-52) 34-97-639
fax (0-52) 34-97-645

e-mail:
 kurator@bydgoszcz.uw.gov.pl
http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl 

Do zakresu działania Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami oświatowo-wychowawczymi publicznymi i niepublicznymi oraz placówkami doskonalenia nauczycieli;

2) realizowanie polityki oświatowej państwa, a także współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa;

3) opracowywanie badań i ekspertyz oceny efektywności działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej szkół i placówek oświatowo-wychowawczych;

4) udział w procesie powoływania osób na stanowiska dyrektorów szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych;

5) organizowanie olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa
i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa;

6) opiniowanie wniosków o założenie szkoły publicznej przez osoby prawne lub fizyczne, likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz wniosków o nadanie uprawnień szkoły publicznej;

7) opiniowanie planów pracy placówek doskonalenia nauczycieli oraz współdziałanie w ich realizacji;

8) badanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia oraz inicjowanie i koordynowanie działań związanych z doskonaleniem nauczycieli oraz promowanie nowatorstwa dydaktyczno – wychowawczego;

9) współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz rozwoju oświaty;

10) współdziałanie z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami oraz wspomaganie ich
w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży;

11) koordynowanie, wspomaganie i nadzorowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży na obszarze województwa w okresie ferii letnich i zimowych;

12) dokonywanie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli oraz form kształcenia pozaszkolnego;

13) organizowanie i udział w postępowaniach w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli.

Autor informacji: Monika Sawicka
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2003-09-16
Data udostępnienia informacji: 2003-09-17
Ilość wyświetleń informacji: 14832
Rejestr zmian dokumentu