Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Biuro Wojewody Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Dyrektor
Tomasz Kubiak
tel. (52)-349-7788
fax (52)-349-7460
e-mail: biurowojewody@bydgoszcz.uw.gov.pl 


Rzecznik Prasowy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Bartłomiej Michałek
pokój 120, I piętro
tel. (52)-349-7598, (52)-349-7654
fax (52)-349-7460
e-mail:
rzecznik@bydgoszcz.uw.gov.plOddział Organizacji i Dialogu Społecznego

Kierownik
Joanna Skrzyńska ul. Jagiellońska 3, pok. 115 (I piętro)
tel. 52 349-7648
e-mail:
jskrzynska@bydgoszcz.uw.gov.pl

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego 
tel. 52 349-7649
e-mail: wkds@bydgoszcz.uw.gov.pl 

 

Czym się zajmujemy?

 • organizacją pracy Wojewody i Wicewojewody,
 • organizacją i monitorowaniem obiegu dokumentów wpływających do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – przyjmowaniem oraz ewidencjonowaniem korespondencji kierowanej do Wojewody i Wicewojewody,
 • przygotowywaniem materiałów, zestawień i analiz dla Wojewody i Wicewojewody,
 • organizacją i obsługą wizyt na terenie województwa przedstawicieli Rządu RP, naczelnych i centralnych organów władzy państwowej, przedstawicieli państw obcych oraz innych organów i instytucji, w których uczestniczy Wojewoda i Wicewojewoda,
 • obsługą współpracy Wojewody i Wicewojewody z organami administracji rządowej i samorządowej, z parlamentarzystami, partiami politycznymi, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi,
 • prowadzeniem działań związanych z organizacją na terenie województwa obchodów świąt państwowych i ważnych rocznic narodowych,
 • przygotowywaniem wystąpień Wojewody i Wicewojewody, redagowaniem listów gratulacyjnych, życzeń, podziękowań, kondolencji, adresów okolicznościowych składanych przez Wojewodę i Wicewojewodę,
 • realizacją zadań wynikających z udziału Wojewody w przedsięwzięciach obejmowanych patronatem honorowym oraz uczestnictwem Wojewody w komitetach honorowych i komitetach organizacyjnych (w tym zamawianiem pucharów i nagród rzeczowych fundowanych przez Wojewodę i Wicewojewodę), (wzór wniosku w formacie doc)
 • realizacją zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Wojewody,
 • obsługą sekretariatów Wojewody i Wicewojewody,
 • organizacją posiedzeń i obsługą Kolegium Doradczego Wojewody oraz kontrolą realizacji ustaleń podjętych w toku jego obrad,
 • koordynacją realizacji zadań rządowej administracji zespolonej w województwie we współpracy z merytorycznymi wydziałami Urzędu w zakresie zgodności z polityką Rządu RP;
 • współdziałaniem z organami administracji niezespolonej w województwie;
 • koordynacją realizacji zadań wydziałów Urzędu oraz zespolonych służb, inspekcji i straży w zakresie sprawozdawczości oraz sporządzania informacji, przekazywanych cyklicznie służbom informacyjnym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP;
 • prowadzeniem spraw związanych z przyznawaniem orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych;
 • obsługą organizacyjną Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Bydgoszczy.


Akty prawne, na podstawie których działamy to m.in.:

 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182),
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 20110 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 z późn. zm.),
 • Statut i Regulamin Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.Oddział Prasowy


Możecie nas znaleźć w Bydgoszczy, przy ulicy Jagiellońskiej 3, w pokoju 120 (I piętro).

Rzecznik Prasowy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Bartłomiej Michałek

tel.
(52)-349-7598, (52) 349-7654
fax (52) 349-7460
e -mail:
rzecznik@bydgoszcz.uw.gov.pl

Czym się zajmujemy? 

 • odpowiadaniem na pytania dziennikarzy na temat działalności Wojewody oraz kierowanego przez niego Urzędu Wojewódzkiego,
 • informowaniem mediów o bieżącej działalności Wojewody, Wicewojewody i Urzędu,
 • informowaniem o planach pracy Wojewody i Wicewojewody,
 • organizacją konferencji prasowych związanych z działalnością Wojewody i Urzędu,
 • współpracą z wydawnictwami promującymi region,
 • współpracą z ministerstwami i urzędami centralnymi w zakresie polityki informacyjnej Rządu,
 • aktualizacją strony internetowej Urzędu.


Akty prawne, na podstawie których działamy, to m.in.: 

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe  (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późń. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej (Dz. U. Nr 4, poz. 36).
Autor informacji: Tomasz Kubiak
Informację wprowadził\a: Krzysztof Człapinski
Data wytworzenia informacji: 2003-09-16
Data udostępnienia informacji: 2003-09-17
Ilość wyświetleń informacji: 6952
Rejestr zmian dokumentu