Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Wydział Nadzoru i Kontroli Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Dyrektor
Agnieszka Makara
pokój 137, I piętro
tel. (52) 349-7330
fax (52) 349-7332
e-mail: wnik_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl 

Oddział Nadzoru
Kierownik
Rafał Krzyżanowski
tel. (52) 349-7338
fax (52) 349-7332


Do zadań Oddziału należy m.in.:

 1. nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego:
  • nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie legalności uchwał organów gmin, powiatów i samorządu województwa, w tym uchwał dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej i powierzonych w drodze porozumienia, z wyłączeniem uchwał dotyczących zagospodarowania przestrzennego oraz nadzór nad Izbą Rolniczą Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i związkami gmin, a także nadzór w zakresie zgodności z prawem działalności organów jednostek samorządu terytorialnego wykonywanie czynności nadzorczych nad działalnością organów samorządu terytorialnego,  
  • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody,
  • przygotowywanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy w sprawach związanych z nadzorem wykonywanym przez Wojewodę,
  • rozpatrywanie wniosków związanych z podejmowaniem uchwał przez organy samorządu terytorialnego,
  • prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem zarządów komisarycznych dotyczących jednostek samorządu terytorialnego;
 2. prowadzenie spraw wynikających z obowiązku zwoływania przez Wojewodę sesji rady gminy, sesji rady powiatu i sejmiku województwa – w przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczących organu stanowiącego wymienionych wyżej jednostek samorządu terytorialnego oraz niewybrania w ustawowym terminie osób do pełnienia tych funkcji – w celu wyboru przewodniczącego;
 3. prowadzenie spraw podziału terytorialnego, w tym prowadzenie spraw związanych z weryfikacją wpływających wniosków dotyczących propozycji zmian w podziale administracyjnym województwa – podstawowym i do celów specjalnych, a także prowadzenie spraw dotyczących nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych;
 4. prowadzenie rejestru podpisanych przez Wojewodę porozumień na powierzenie zadań;
 5. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oświadczeń lustracyjnych od osób zobowiązanych do ich składania;
 6. współpraca z komisarzami wyborczymi i delegaturami Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku przy realizacji zadań związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa, wynikających z kodeksu wyborczego;Oddział Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kierownik
Mariusz Kaźmierczak
Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3, pokój 139 (I piętro)
tel. (52) 349-7277
fax (52) 349-7332
e-mail:
 dziennik@bydgoszcz.uw.gov.pl 

 

Do zadań Oddziału należy m. in.

1. Redagowanie i wydawanie Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

a) przyjmowanie aktów podlegających publikacji,
b) formalna ocena nadesłanych do publikacji aktów prawnych,
c) opracowywanie kolejnych pozycji Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
    - rejestracja aktów w systemie elektronicznym,

    - przeprowadzanie korekty tekstów aktów prawnych przekazanych drogą elektroniczną
    - skład komputerowy,
    - edycja tekstów i korekta błędów,
d) współpraca z komórkami organizacyjnymi różnych jednostek – kompetentnymi merytorycznie do opiniowania zasadności przekazywanych aktów prawnych,
e) przygotowywanie obwieszczeń Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
f) przygotowywanie projektów odmowy publikacji aktu prawnego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przypadku stwierdzenia uchybień lub innych przeszkód prawnych do jego ogłoszenia,
g) obsługa poczty elektronicznej przychodzącej na adres Redakcji,
h) przygotowywanie elektronicznej wersji Dziennika w celu umieszczenia go na stronie internetowej Urzędu;

2. Prowadzenie zbioru Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz udostępnianie zainteresowanym na podstawie przepisów o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych.
3. Przekazywanie aktów prawnych Wojewody do ministra właściwego ds. administracji i innych właściwych resortów.
4. Publikowanie zarządzeń porządkowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
5. Ogłaszanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego aktów prawnych Wojewody z zakresu obrony cywilnej i obronności.

Od 1 stycznia 2012 r. Dzienniki Urzędowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej, które można przejrzeć, pobrać lub wydrukować ze strony: http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/

Zbiory Dzienników są udostępnione również w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 3, parter, Punkt Obsługi Klienta pok. 28, I piętro, Oddział Redakcji Dziennika Urzędowego, pok. 139 tel. 52 3497277, pok. 135; tel. 52 3497334; e-mail: dziennik@bydgoszcz.uw.gov.pl)Oddział Kontroli
Kierownik
Julita Joachimowska
Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3, pokój 147 (I piętro)
tel. (52) 349-7276
fax (52) 349-7332
e-mail: jjoachimowska@bydgoszcz.uw.gov.pl  

Zakres działania Oddziału Kontroli 

1) prowadzenie planowych i doraźnych kontroli:

a) wewnętrznych – zarządzanych w komórkach organizacyjnych oraz Delegaturach Urzędu  przez:
-  Wojewodę,
- Dyrektora Generalnego Urzędu – za wyjątkiem komórek organizacyjnych bezpośrednio nadzorowanych przez Wojewodę.
b) zewnętrznych – zarządzanych przez Wojewodę, organów rządowej administracji zespolonej w województwie, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów w zakresie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Wojewodę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach organów niezespolonej administracji rządowej działających w województwie w zakresie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych;

2)   współpraca z organami kontroli państwowej i organami prokuratury;

3)  sporządzanie  rocznego  planu  kontroli  Wydziału  oraz okresowych sprawozdań z działalności kontrolnej Wydziału;

4) sporządzanie rocznego planu kontroli Urzędu w oparciu o uzgodnione wzajemnie roczne plany kontroli komórek organizacyjnych Urzędu oraz sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności kontrolnej Urzędu;

5) nadzór nad wykonaniem przez wydziały rocznych planów kontroli;

6) sporządzanie  informacji  o  stopniu  realizacji  przez  Urząd wystąpień pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej;

7) realizacja zadań Wojewody wynikających z ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego;

8) realizacja zadań wynikających z kompetencji nadzorczych Wojewody przypisanych dyrektorowi Wydziału w stosunku do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz prowadzenie
z tą jednostką współpracy m.in. w zakresie:
1)    wzajemnego informowania o potrzebie podjęcia czynności zapobiegających negatywnym zjawiskom;
2)    przygotowywania i przedstawiania koncepcji rozwiązań problemów istotnych dla województwa;
3)    opracowywania wspólnych analiz i informacji;
4)    przygotowywania innych, wymaganych przez Wojewodę dokumentów, opinii, zestawień, uwag i wniosków dotyczących funkcjonowania jednostki;

9) prowadzenie rejestru upoważnień do kontroli;

10) koordynowanie spraw związanych z kontrolami prowadzonymi w Urzędzie przez Najwyższą Izbę Kontroli i inne organy kontroli zewnętrznej oraz przechowywanie dokumentów związanych z kontrolamizewnętrznymi;

11)  przekazywanie informacji o wynikach kontroli do Biuletynu Informacji Publicznej;
             


Wieloosobowe stanowisko ds.  Skarg i Wniosków
Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3, pokój 18 (parter)
tel. (52) 349-7279
fax (52) 349-7332
Zajmujemy się rozpatrywaniem skarg i wniosków wpływających do Urzędu.
Biuro Skarg i Wniosków jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 15.00, a we wtorki – 10.00 – 18.00.

Mogą nas Państwo znaleźć także w:

Oddziale Zamiejscowym Delegatury Urzędu we Włocławku

87-800 Włocławek
ul. Brzeska 8

Kierownik
Mirosław Suski

tel. (54) 23-14-260
fax (54) 23-14-363

Oddziale Zamiejscowym Delegatury Urzędu w Toruniu

ul. Moniuszki 15-21 
87-100 Toruń
Kierownik
tel. 784 447 357 
fax (56) 62-18-415

Akty prawne, na podstawie których działamy to m.in.:

 1. Statutu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nadanego zarządzeniem Nr 98/2009 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 60, poz. 1219 ze zm.);
 2. Regulaminu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy ustalonego zarządzeniem Nr 146/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;
 3. ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092);
 4. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.);
 5. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1111ze zm.);
 6. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.);
 7. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.);
 8. ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182);
 9. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.);
 10. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz. U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.);
 11. ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868 ze zm.);
 12. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 196 ze zm.);
 13. ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.);
 14. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 ze zm.);
 15. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.);
 16. ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702 ze zm.);
 17. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze  zm.);
 18. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze. zm.);
 19. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.);
 20. ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektach  fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 ze zm.);
 21. ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów  bezpieczeństwa państwa z lat 44-90 oraz o treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388 ze zm.);
 22. ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze  zm.);
 23. ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 ze zm.).
   
Autor informacji: Mariusz Kaźmierczak
Informację wprowadził\a: Krzysztof Człapinski
Data wytworzenia informacji: 2003-09-16
Data udostępnienia informacji: 2003-09-17
Ilość wyświetleń informacji: 8344
Rejestr zmian dokumentu