Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Wydział Finansów i Budżetu
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3, II piętro.


Dyrektor
Grażyna Rutkowska
tel. (52) 349-7550
fax (52) 349-7552
pokój 229
e-mail:
 wfib_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl

Z- ca Dyrektora
Główny Księgowy Budżetu Wojewody
Mirosława Karwasz
tel. (52) 349-7553
fax (52) 349-7552
pokój 244

Oddział Budżetowy
Natalia Iwanicka
Kierownik
tel. (52) 349-7554
pokój 248
 

Oddział Sprawozdawczości i Rachunkowości
Kierownik
Iwona Wiśniewska
tel. (52) 349-7565
pokój 246A

Oddział Kontroli Finansowej
w tym wieloosobowe stanowisko ds. kontroli finansowej
działające przy Oddziale Zamiejscowym we Włocławku

Kierownik
Radosław Tyburczy
tel. (52) 349-7560
pokój 246 C 

Oddział Wierzytelności
Kierownik
Anna Baranowska
tel. (52) 349-73-72
pokój 242

wieloosobowe stanowisko
do spraw egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym
Koordynator
Maciej Kubiak
tel. (52) 34-97-352
pokój 118


Oddział Zamiejscowy W Toruniu
ul. Moniuszki 15-21
87-100 Toruń
Kierownik
Maria Pilarska
tel. 784 452 225 

Oddział Zamiejscowy we Włocławku
ul. Brzeska 8
87-800 Włocławek
Kierownik
Maciej Krępeć
tel. (54) 231-44-15


Podstawowe zadania:
Głównym zadaniem Wydziału Finansów i Budżetu jest planowanie i realizowanie budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego ujętego w części 85/04 ustawy budżetowej w zakresie;

 • gromadzenia dochodów uzyskiwanych przez jednostki samorządu terytorialnego z realizacji zadań rządowych i przekazywanie ich do budżetu państwa,
 • przekazywania środków finansowych do wysokości planowanych wydatków jednostkom podległym Wojewodzie oraz jednostkom samorządu terytorialnego, na wyznaczone zadania do wysokości planowanych dotacji,
 • wprowadzania zmian budżetowych (zwiększeń planowanych wydatków ze środków pozyskiwanych z rezerw celowych budżetu państwa, przeniesień planowanych wydatków decyzją Wojewody jako dysponenta środków budżetowych, zmian wysokości dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego),
 • sprawozdawczości budżetowej,
 • kontroli wydatkowania środków publicznych.
 • dystrybucji druków mandatów karnych do organów uprawnionych do ich nakładania oraz rozliczania bloczków mandatowych
 • prowadzenia ewidencji i windykacji należności pieniężnych z tytułu nałożonych grzywien i kar pieniężnych
 • egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym 


Oddział Zamiejscowy w Toruniu

Prowadzenie spraw w zakresie wierzytelności Skarbu Państwa, w szczególności:

 • dystrybucji druków mandatów karnych do organów uprawnionych do ich nakładania oraz rozliczania bloczków mandatowych
 • prowadzenia ewidencji i windykacji należności pieniężnych z tytułu nałożonych grzywien i kar pieniężnych


Oddział Zamiejscowy we Włocławku

Prowadzenie spraw w zakresie wierzytelności Skarbu Państwa, w szczególności:

 • dystrybucji druków mandatów karnych do organów uprawnionych do ich nakładania oraz rozliczania bloczków mandatowych
 • prowadzenia ewidencji i windykacji należności pieniężnych z tytułu nałożonych grzywien i kar pieniężnych


Co warto wiedzieć:

Budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego według Ustawy Budżetowej na 2014 rok wynosi po stronie wydatków 1.395.427  tys. zł.

Z budżetu Wojewody finansowane są zadania 52 jednostek podległych Wojewodzie (w tym służb, inspekcji i straży) oraz finansowane lub dofinansowywane są w formie dotacji celowych niektóre zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego (144 gminy, 23 powiaty i 1 województwo samorządowe).
Aktualnie dotacje dla samorządów pochłaniają około 80% wydatków budżetu Wojewody.
Wydział Finansów i Budżetu obsługuje system elektronicznej obsługi bankowej "enbepe" opracowany przez obsługujący budżet Wojewody Narodowy Bank Polski.
Wydział Finansów i Budżetu prowadzi system finansowo-rozliczeniowy środków Unii Europejskiej.

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.),
 2. Ustawa budżetowa publikowana corocznie w Dzienniku Ustaw.
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, tj.) oraz akty wykonawcze;
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r w sprawie szczegółowego sposobu wykonania budżetu państwa ( Dz. U poz. 82)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz.1616),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U., poz. 119),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r, poz. 1053 j.t.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U, Nr 128, poz. 861 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz.1579), 
 4. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1115 j.t.).
 5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2013r. poz. 330 tj.).
 6. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 tj.).
 7. Ustawa z 17 czerwca 1966r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz.1619 j.t.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia (Dz. U. poz. 1494)

Autor informacji: Grażyna Rutkowska
Informację wprowadził\a: Sławomir Pogodziński
Data wytworzenia informacji: 2003-09-16
Data udostępnienia informacji: 2003-09-17
Ilość wyświetleń informacji: 7972
Rejestr zmian dokumentu