Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Wydział Polityki Społecznej Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Możecie nas Państwo znaleźć w budynku Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul. Konarskiego 1-3 (budynek C, I oraz II piętro) oraz w delegaturach Urzędu:
w Toruniu, ul. Moniuszki 15-21,
we Włocławku, ul. Brzeska 8.
Wydział Polityki Społecznej pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, we wtorek w godzinach 8.00- 16.00.

Dyrektor
Dorota Hass
pokój 114, I piętro, budynek C
tel. 52 349-7680
fax 52 349-7682
e-mail sekretariat: wps_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

Zespół do spraw miejsc pamięci narodowej
koordynator
Mieszko Klawikowski
tel. 52 349-7679
pokój nr 232, 233, II piętro, wejście od ul. Konarskiego 3, budynek C
e-mail: mklawikowski@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
tel. 52 349-7679
e-mail: mklawikowski@bydgoszcz.uw.gov.pl

Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej
Kierownik
Maria Chojecka
tel. 52 349-7675,
pokój nr 104 , I piętro, wejście od ul. Konarskiego 3, budynek C
pokoje nr 104, 107, 108, 140, 141.

Oddział Planowania i Kontroli Realizacji Budżetu

Kierownik

Justyna Dachniewicz-Zabrocka
tel. 52 349-7677,
pokój nr 145, I piętro, wejście od ul. Konarskiego 3, budynek C
pokoje nr 145,146,105,106.

Oddział Rynku Pracy
Kierownik
Kinga Domżalska
tel. 52 349-7698,
pokój nr 138, I piętro, wejście od ul. Konarskiego 3, budynek C
pokoje nr 107, 138, 142, 143.


Zespół do spraw Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
Koordynator
Danuta Skierska
tel. 52 34 97 693
pokój nr 109, I piętro, wejście od ul. Konarskiego 3, budynek C
e-mail: dskierska@bydgoszcz.uw.gov.pl

Samodzielny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Koordynator
Beata Sulima
tel. 52 349-7684,
pokój 139, I piętro, wejście od ul. Konarskiego 3, budynek C
e-mail: bsulima@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

Oddział Wydziału Polityki Społecznej w Toruniu
Kierownik
Elżbieta Cierpicka
tel. 784-448-124, 784-451-868, fax: 56 62-26-565
pokoje nr 116, 116a, 117, 118, ul. Moniuszki 15-21.
e-mail: spoleczny-torun@bydgoszcz.uw.gov.pl

Samodzielny zespół ds. orzecznictwa, nadzoru i kontroli powiatowych urzędów pracy w Delegaturze Urzędu we Włocławku
Koordynator
Beata Awiżeń-Chwiałkowska
tel./fax: 54 231-42-27
pokoje nr 39, 40, II piętro, ul. Brzeska 8.
e-mail:
spoleczny-wlocl@bydgoszcz.uw.gov.plCzym się zajmujemy?

Zespół do spraw miejsc pamięci narodowej 

 • zawieranie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych;
 • podział, przekazywanie i nadzór nad wydatkowaniem środków z budżetu Wojewody przeznaczonych na realizację zadania utrzymania grobów wojennych w gminach na terenie Województwa;
 • organizacja procesu wydatkowania dotacji Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie w zakresie realizacji remontów obiektów grobownictwa wojennego na terenie Województwa;
 • wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie robót ziemnych, wznoszenie pomników i innych urządzeń na cmentarzach i grobach wojennych;
 • wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie ekshumacji zwłok z grobów wojennych;
 • prowadzenie ewidencji miejsc pamięci narodowej z terenu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz imiennej ewidencji ofiar wojen i powstań narodowych;
 • obsługa merytoryczno – organizacyjna Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko – Pomorskiego;
 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowanie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko – Pomorskiego;


Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej

 • analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w oparciu o ocenę zasobów pomocy społecznej przyjętą przez samorząd województwa tel. 52 34-97-687, 34-97-678;
 • ustalanie sposobu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego tel. 52 34-97-675, 34-97-678, 34-97-685, 34-97-687;
 • nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa z zakresu pomocy społecznej tel. 52 34-97-675, 34-97-678, 34.97-687, 34.97-685;
 • nadzór nad jakością działalności oraz przestrzeganiem standardu usług świadczonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, regionalny ośrodek polityki społecznej, domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia) oraz zgodności zatrudnienia pracowników tych jednostek z wymaganymi kwalifikacjami, niezależnie od podmiotu prowadzącego tel. 52 34-97-684, 34-97-685, 34-97-678, 34-97-675, 34-97-687;
 • kontrola jakości usług, dla których określone zostały standardy wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umowy z organami administracji rządowej i samorządowej tel. 52 34-97-685, 34-97-675;
 • kontrola jakości usług, dla których określono standardy, wykonywanych przez domy pomocy społecznej prowadzone nie na zlecenie organu jednostki samorządu terytorialnego przez podmioty niepubliczne (Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia, osoby fizyczne oraz inne osoby prawne) tel. 52 34-97-675, 34-97-684, 34-97-685;
 • kontrola placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej w zakresie standardu usług socjalno-bytowych oraz przestrzegania praw tych osób tel. 52 34-97-675, 34-97-784, 34-97-785;
 • stwierdzenie zgodności programów naprawczych w zakresie osiągania i przestrzegania standardów w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz ocena stopnia ich realizacji tel. 52 34-97-675, 34-97-784, 34-97-685;
 • wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej tel. 52 34-97-675, 34-97-784, 34-97-685;
 • prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, placówek zapewniających miejsca noclegowe oraz jednostek specjalistycznego poradnictwa tel. 52 34-97-685, 34-97-684;
 • zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej działających na obszarze województwa na zasadach określonych w ustawach, w tym ustawach o stanach nadzwyczajnych tel. 52 34- 97- 675, 34-97-678, 34-97-687, 34-97-684, 34-97-685. 

 

Oddział ds. Planowania i Kontroli Realizacji Budżetu

 • koordynacja działań w zakresie integracji ze społeczeństwem osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą tel. 52 34-97-469, 34-97-677;
 • analiza zjawiska bezdomności w województwie tel. 52 34-97-689, 34-97-677;
 • opiniowanie i dokonywanie na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oceny formalnej i merytorycznej ofert konkursowych w ramach rządowego programu „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności” tel. 52 34-97-689, 34-97-677;
 • prowadzenie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością tel. 52 34-97-687, 34-97-686
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie wsparcia lub powierzenia tym jednostkom realizacji zadań publicznych tel. 52 34-97-689, 34-97-677;
 • planowanie i zabezpieczanie środków finansowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego tel. 52 34-97-677, 34-97-686;
 • koordynacja realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” tel. 52 34-97-677, 34-97-686;
 • udzielanie na wniosek gmin interpretacji przepisów prawnych w zakresie uprawnień do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego tel. 52 34-97-694, 34-97-695, 34-97-469;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków oraz podejmowanie działań o charakterze interwencyjnym w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów i świadczeń z funduszu alimentacyjnego tel. 52 34-97-694, 34-97-695, 34-97-469;
 • kontrola merytoryczna i finansowa w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów tel. 34-97-694, 34-97-695, 34-97-469;
 • kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa organom samorządu terytorialnego tel. 52 34-97-686, 34-97-694, 34-97-695, 34-97-677;
 • kontrola dotacji udzielonych z budżetu Wojewody organizacjom pozarządowym i innym podmiotom uprawnionym tel. 52 34-97-694, 34-97-695, 34-97-677, 34-97-689;
 • kontrola w organizacjach pożytku publicznego w oparciu o powierzenie zadania przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego tel. 52 34-97-469, 34-97-694, 34-97-695;
 • sporządzanie i analizowanie okresowych sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu pomocy społecznej tel. 52 34-97-677, 34-97-686;
 • sporządzanie i analizowanie sprawozdań ze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego tel. 52 34-97-694, 34-97-695;
 • sporządzanie i analizowanie sprawozdań z zakresu składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz na ubezpieczenia zdrowotne tel. 52 34-97-689, 34-97-677,
 • sporządzanie wniosków do Wojewody o zmianę w planach dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego tel. 52 34-97-677, 34-97-686;
 • sporządzanie wniosków do właściwych Ministrów odnośnie zmian w wysokościach przyznanych dotacji na poszczególne zadania pomocy społecznej tel. 52 34-97-677, 34-97-686;
 • realizacja zadań wynikających z „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” tel. 52 34-97-694, 34-97-677, 34-97-686;
 • sporządzanie i analizowanie sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  tel. 52 34-97-694;
 • weryfikacja danych zawartych w zbiorach centralnych, administrowanie Centralną Aplikacją Statystyczną tel. 52 34-97-694;
 • realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, w tym dokonywanie podziału środków dla gmin oraz sporządzania i analizowania sprawozdań z realizacji programu tel. 52 34-97-469.

Oddział ds. Rynku Pracy

 • nadzór nad zakładami pracy chronionej i zakładami aktywności zawodowej tel. 52 34-97-261, 52 34-97-770;
 • wydawanie w imieniu Wojewody decyzji administracyjnych jako organu wyższego stopnia w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji w zakresie zatrudniania i przeciwdziałania bezrobociu tel. 52 34-97-688, 52 34-97-770, 52 34-97-261;
 • kontrola powiatowych urzędów pracy oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad wdrażaniem i stosowaniem standardów usług wyniku pracy oraz spełniania wymogów kwalifikacyjnych kadr w urzędach pracy tel. 52 34-97-261, 52 34-97-770;
 • prowadzenie rejestru ośrodków oraz rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych tel. 52 34-97-261, 52 34-97-770.   

Zespół do spraw Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

 • prowadzenie rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz rejestru wolnych miejsc w ww. placówkach na terenie województwa;
 • wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych;
 • kontrola nad realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • kontrola nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami;
 • zasięganie informacji o sposobie realizacji zadań wynikających z ustawy przez samorząd gminny, powiatowy i województwa;
 • gromadzenie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw rodziny w wersji elektronicznej;
 • współdziałanie z ministrem właściwym do spraw rodziny przy opracowywaniu, realizacji i finansowaniu programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków oraz podejmowanie działań o charakterze interwencyjnym. 

 

Wojewódzki Koordynator realizacji programu Przeciwdziałania Przemocy

 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tel. 52 34-97-684;
 • monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie na szczeblu województwa;
 • monitorowanie realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na szczeblu województwa;
 • badanie istniejącej infrastruktury i rozwoju sieci instytucji pomagających ofiarom przemocy;
 • opracowywanie materiałów instruktażowych, zaleceń oraz procedur postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą dla realizatorów zadania;
 • nadzór nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa;
 • kontrola realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządowej;
 • koordynowanie, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi;

 

Oddział zamiejscowy WPS w Toruniu 
 
 •  nadzór nad zakładami pracy chronionej i zakładami aktywności zawodowej, tel. 784-453-493; 784-448897;
 • wydawanie w imieniu Wojewody decyzji administracyjnych jako organu II instancji oraz organu wyższego stopnia w stosunku do decyzji wydawanych z upoważnienia Starosty z zakresu promocji zatrudnienia, tel. 784-448-124, 784-451-868;
 • kontrola powiatowych urzędów pracy oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad  sposobem prowadzenia przez urzędy pracy usług rynku pracy, realizowaniem przez podmioty, którym udzielono akredytacji zobowiązań wynikających z ustawy i umowy akredytacyjnej, spełnianiem wymogów kwalifikacyjnych kadr w urzędach pracy, przestrzeganiem zasad i trybu wydatkowania środków FP, prawidłowością zlecania realizacji zadań i usług rynku pracy oraz działań aktywizacyjnych oraz prawidłowością realizacji innych zadań wynikających z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, wykonywanych przez samorząd terytorialny lub inne podmioty, tel. 784-448-124, 784-451-868;
 • wydawanie w imieniu Wojewody decyzji o nadaniu statusu centrum integracji społecznej, tel. 784-448-897;
 • prowadzenie rejestru centrów integracji społecznej, tel. 784-448-897;
 • prowadzenie rejestru klubów integracji społecznej, tel. 784-448-897;
 • merytoryczna współpraca z Oddziałem Rynku Pracy w zakresie organizacji szkoleń pracowników K-PUW, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz powiatowych urzędów pracy, tel. 784-453-493.

Samodzielny Zespół ds. Orzecznictwa, Nadzoru i Kontroli Powiatowych Urzędów Pracy w Delegaturze we Włocławku

 • Kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wykonywanych przez powiatowe urzędy pracy 54 231-42-27 oraz 54 231-40-97;
 • Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad stosowaniem standardów usług rynku pracy 54 231-42-27 oraz 54 231-40-97;
 • Nadzór nad prawidłowością zlecania realizacji zadań i usług rynku pracy 54 231-42-27 oraz 54 231-40-97;
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy 54 231-42-27 oraz 54 231-40-97;
 • Nadzór nad spełnianiem wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy tel. 54 231-42-27 oraz 54 231-40-97;
 • Wydawanie w imieniu Wojewody decyzji administracyjnych jako organu wyższego stopnia w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji w zakresie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tel. 54 231-42-27 oraz 54 231-40-97;


Akty prawne na podstawie których działamy to m.in.:

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2013r., poz. 135 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r., Nr 1 poz. 7 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r., Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 251, poz. 1844 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493 z późn.zm.);
 • Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.);
 • Statut i Regulamin Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Autor informacji: Beata Sulima
Informację wprowadził\a: Paweł Skutecki
Data wytworzenia informacji: 2003-09-16
Data udostępnienia informacji: 2003-09-17
Ilość wyświetleń informacji: 16843
Rejestr zmian dokumentu