Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Dyrektor
Katarzyna Wesołowska
pokój nr 31, III piętro, budynek B, wejście od ul. Konarskiego 1-3
tel. (52) 349-7240
fax (52) 349-7242
e-mail:
kwesolowska@bydgoszcz.uw.gov.pl

Oddział Paszportów
Kierownik 
Elżbieta Behrendt
II piętro, budynek C, wejście od ul. Konarskiego 1
tel. (52) 349-7240
pokoje nr 200, 201, 202, 203, 204, 207, 208, 240 
e-mail:
paszport@bydgoszcz.uw.gov.pl


Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców
Kierownik
Maria Paliga
pokój nr 81B, budynek B, VIII piętro, wejście od ul. Konarskiego 1
tel. (52) 349-7251
e-mail
: cudzoziemiec@bydgoszcz.uw.gov.pl
Przyjmowanie wniosków: pokój nr 33, budynek B, III piętro
godz. pn, czw, pt 08.00 - 15.00
wt, 08.00 - 17.45; śr, 08.00 - 12.00

Udzielanie informacji tel. 52 349 7349, 52 349 7580, 52 349 7250

Oddział Spraw Wewnętrznych
Kierownik
Ewa Mejgier
pokój nr 31 D, III piętro, budynek B, wejście od ul. Konarskiego 1-3
tel. (52) 349-7240
pokoje nr 31 A, 31 B, 31 C, 31 D, 31 E
e-mail:
 emejgier@bydgoszcz.uw.gov.pl  

Przyjmowanie wniosków; pokój nr 31, budynek B, III piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00
 

Oddział Zamiejscowy w Toruniu ul. Moniuszki 15-21
Kierownik
Żaneta Curlej
pokój nr 18
pokoje nr 17, 20, 28
tel. 056 622 7887
e-mail: wsoc_torun@bydgoszcz.uw.gov.pl


Oddział Zamiejscowy we Włocławku ul. Brzeska 8
Kierownik 
Halina Poliwko
pokój nr 5, parter, pokoje 7, 8, 10, 11 
tel. (54) 231-4517
e-mail:
wsocdw@bydgoszcz.uw.gov.pl


Punkty paszportowe : 
 

 1. Grudziądz ul. Małomłyńska 1, tel. (56) 45-14-436,   
 2. Inowrocław ul. Roosevelta 36/38, tel. (52) 35-92-120


Co warto wiedzieć?

 • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, za wyjątkiem wtorku - 8.00- 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w Bydgoszczy urzęduje we wtorki w godzinach 08.00 - 18.00
 • Wnioski o wydanie zaproszenia dla cudzoziemca można przekazywać korespondencyjnie. 

Biura i punkty paszportowe

Bydgoszcz

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział Paszportów
ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz, II piętro

 • informacja paszportowa - tel. 52 349-77-20, 77-21
 • przyjmowanie wniosków - pokoje: 206, 207, 208, 240, 
 • wydawanie paszportów - pokój 204

  Godziny urzędowania: pon. śr - pt 7.30 - 15.30,  wt. 8.00 - 18.00

  Godziny obsługi klienta: pon. czw. pt. 8.00 - 15.00, wt. 8.00 - 17:45, śr. 10.00 - 15.00
  (We wtorki przyjęte zostaną osoby, które do godziny 17:30 pobiorą numer z systemu kolejkowego)

  W sprawie interwencji, skarg i wniosków - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przyjmuje interesantów w pokoju nr 31, III piętro, wejście od ul. Konarskiego 3


Toruń


Oddział Zamiejscowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Moniszki 15-21, 87-100 Toruń

 • informacja paszportowa - tel. 784 448 370, 784 447 487, 784 454 972, 784 453 399
 • przyjmowanie wniosków - pokój 122, 133
 • wydawanie paszportów - pokój 123

  Godziny urzędowania: pon. śr - pt 7.30 - 15.30,  wt. 8.00 - 18.00

  Godziny obsługi klienta: pon. czw. pt. 8.00 - 15.00, wt. 8.00 - 17:45, śr. 10.00 - 15.00

  W sprawie interwencji, skarg i wniosków - Kierownik Oddziału Zamiejscowego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przyjmuje interesantów w pokoju 18, ul. Moniuszki 15-21


Włocławek


Oddział Zamiejscowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Brzeska 8, 89-100 Włocławek

 • informacja telefoniczna -  tel. 54 231-42-43
 • przyjmowanie wniosków - pokój 7, 8
 • wydawanie paszportów - pokój 10

  Godziny urzędowania: pon. śr - pt 7.30 - 15.30,  wt. 8.00 - 18.00

  Godziny obsługi klienta: pon. czw. pt. 8.00 - 15.00, wt. 8.00 - 17:45, śr. 10.00 - 15.00

  W sprawie interwencji, skarg i wniosków - Kierownik Oddziału Zamiejscowego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przyjmuje interesantów w pokoju 5, ul. Brzeska 8

Punkty paszportowe

 • Grudziądz
  ul. Małomłyńska 1,
  tel. 56/45-14-436
  przyjmowanie wniosków- pokój 8
  wydawanie paszportów - pokój 7 

 • Inowrocław
  ul. Roosevelta 36/38,
  tel. 52-35-92-120
  przyjmowanie wniosków - pokój 141
  wydawanie paszportów - pokój 142

 

Zajmujemy się:

 • Sprawami dotyczącymi wydawania paszportów. Jeżli chcesz uzyskać paszport, to zgłoś się do Oddziału Paszportów, który:
  - przyjmuje wnioski paszportowe,
  - wydaje paszporty,
  - rejestruje paszporty utracone,
  - prowadzi postępowania administracyjne w sprawach odmowy wydania lub
    unieważnienia paszportów,
  - wydaje zgodę na wydanie książeczek żeglarskich.

 • Sprawami obywateli zajmuje się Oddział Spraw Wewnętrznych, który prowadzi i nadzoruje:
  - ewidencję ludności, zmianę imion i nazwisk oraz sprawuje nadzór nad urzędami stanu cywilnego,
  - obsługę wojewódzkiego zbioru meldunkowego,
  - nadzoruje wydawanie dowodów osobistych,
  - ewidencję kościołów i innych związków wyznaniowych oraz uzgadnianie tras pielgrzymek,
  - nadzoruje rejestrację i kwalifikację wojskową oraz obsługuje Wojewódzką Komisję  Lekarską;
  - nadzoruje sprawy związane z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych RP (AK)
  - nadzoruje sprawy dotyczące świadczeń na rzecz obrony RP
  - nadzoruje sprawy związane z organizowaniem zgromadzeń publicznych
  - prowadzi sprawy mniejszości narodowych
  - udostępnia dane z bazy WEL
  - zajmuje się medalami za długoletnie pożycie małżeńskie
  - inne sprawy, którymi zajmuje się nasz Wydział, to sprawy obywatelstwa, sprawy mniejszości narodowych i etnicznych oraz repatriacji

 • Cudzoziemcy mogą załatwić swoje sprawy w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców, który przyjmuje i rozpatruje:
  - wnioski o wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń,
  - wnioski o udzielenie cudzoziemcom zezwoleń: na pobyt czasowy, pobyt stały i na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium RP,
  - wnioski o zarejestrowanie pobytu lub wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywateli UE i wydanie kart pobytu członkom ich rodzin,
  - wnioski o wymianę karty pobytu, wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,
  - wnioski o wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP,
  - wnioski o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (tylko w szczególnych przypadkach).


Aktualności:

Powołanie Pełnomocnika do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Z dniem 7 stycznia 2011 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski powierzył Pani Żanecie Curlej - st. inspektorowi wojewódzkiemu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, funkcję Pełnomocnika do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
Siedzibą Pełnomocnika jest Delegatura w Toruniu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, tel.
784 450 026, e-mail: zcurlej@bydgoszcz.uw.gov.pl
 
Uczestniczymy w działaniach na rzecz ochrony prawnej i pomocy mniejszościom narodowym i etnicznym zamieszkałym w Polsce. Koordynujemy działania związane z wdrożeniem w województwie kujawsko-pomorskim rządowego "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce". Zasadniczym celem Programu, realizowanego w latach 2004-2013, jest doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego.
 


Podstawy prawne działania Wydziału określają przepisy, zawarte w aktach normatywnych różnych gałęzi prawa, jednak podstawę stanowią przepisy z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego.


Tryb szczególny postępowania określają następujące, podstawowe akty prawne:

 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 268 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 z póżn. zm.)
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), 
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ewidencji ludności (Dz.U. Nr 133, poz. 768)
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1169 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182)
 • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. Nr 17, poz. 141 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 397 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1650 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 680 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r., poz. 161 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.)

 

Autor informacji: Lucyna Rydz
Informację wprowadził\a: Krzysztof Człapinski
Data wytworzenia informacji: 2003-09-16
Data udostępnienia informacji: 2003-09-17
Ilość wyświetleń informacji: 25239
Rejestr zmian dokumentu