Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Wydział Infrastruktury i Rozwoju Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu


Wydział mieści się na X i XI i XIII piętrze w budynku B przy ul. Konarskiego 1-3 w Bydgoszczy
budynku C przy ul. Konarskiego 3 w Bydgoszczy - II piętro
oraz przy ul. Jagiellońskiej 3, budynku A - II piętro

Dyrektor
Krzysztof Smoczyk

pok. 111 e, XI piętro
tel. 52 349 7400
fax 52 349 7402
e-mail:
ksmoczyk@bydgoszcz.uw.gov.pl

Sekretariat
Katarzyna Będkowska
inspektor
pok. 111 d, XI piętro
tel. 52 349 7400
fax 52 349 7402
e-mail:
 wipocsekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl
 

Struktura Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich 

Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich składa z Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, której zadania realizują 3 oddziały:
1. Oddział Certyfikacji Wydatków,
2. Oddział Systemu,
3. Oddział Kontroli,
oraz:
4. Oddziału Programów Rozwoju Regionalnego, w skład którego wchodzi Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu ZPORR.

Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji    
  
Na mocy porozumienia Ministra Rozwoju Regionalnego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Zadanie to realizuje głównie poprzez:

 • poświadczanie wydatków wykazanych przez Instytucję Zarządzającą RPO w deklaracji wydatków dla RPO oraz wniosku o płatność okresową/końcową,
 • przekazywanie poświadczonej deklaracji wydatków do Departamentu Instytucji Certyfikującej(IC) w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (poprzednio w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego),
 • prowadzenie w imieniu  IC kontroli polegającej na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Zarządzającej RPO WK-P oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym poprawności sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków,
 • gromadzenie i analizowanie wyników kontroli wydatkowania środków z UE i współfinansowania krajowego, w tym kontroli i audytów przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, Instytucję Audytową, NIK i inne uprawnione podmioty, w szczególności w zakresie wykrytych nieprawidłowości oraz podjętych środków naprawczych,
 • weryfikowanie ewidencji kont podlegających procedurze odzyskania,
 • monitorowanie postępu w realizacji RPO.

Certyfikacja prawidłowości wydatków poniesionych w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych w latach 2007-2015 jest jednym z podstawowych zadań Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 7 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, minister właściwy ds. rozwoju regionalnego certyfikuje Komisji Europejskiej prawidłowość poniesienia wydatków w ramach programów operacyjnych.
System certyfikacji ma za zadanie zapewnić, że wydatki dokonywane w ramach programów operacyjnych są zgodne z prawem Unii Europejskiej i spełniają wymagania Komisji Europejskiej w tym zakresie. W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (poprzednio Ministerstwie Rozwoju Regionalnego) funkcjonuje Instytucja Certyfikująca -  odpowiedzialna za certyfikację wydatków ponoszonych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Instytucja Certyfikująca, w zakresie realizowanych zadań, jest komórką niezależną od komórek wykonujących zadania instytucji zarządzających. Ważnym ogniwem tego systemu dla regionalnych programów operacyjnych jest Wojewoda. W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Instytucja Certyfikująca delegowała część swoich zadań do Urzędów Wojewódzkich pełniących rolę Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji, przy zachowaniu przez Instytucję Certyfikującą za delegowane zadania. Powierzenie wykonywania części zadań instytucji certyfikującej nastąpiło poprzez zawarcie przez Instytucję Certyfikującą w MIR pisemnych porozumień z poszczególnymi Wojewodami, określających zakres powierzanych zadań oraz obowiązki instytucji, do których zadania są delegowane. Porozumienia takiej treści zostały zawarte w połowie 2007r.Oddział Certyfikacji Wydatków
Kierownik
Maria Hernet
pok. 111 a, XI piętro
tel. 52 349 7405
e-mail:
mhernet@bydgoszcz.uw.gov.pl

Magdalena Płoszyńska
starszy specjalista
pok. 111 f, XI piętro
tel. 52 349 7411
e-mail:
mploszynska@bydgoszcz.uw.gov.pl

Hanna Kaczmarek
starszy specjalista
pok. 111 f, XI piętro
tel. 52 349 7412
e-mail:
hkaczmarek@bydgoszcz.uw.gov.pl

Małgorzata Lubojemska
starszy specjalista
pok. 111 f, XI piętro
tel. 52 349 7413
e-mail:
mlubojemska@bydgoszcz.uw.gov.pl

Agnieszka Ritter
starszy specjalista
pok. 113 a, XI piętro
tel. 52 349 7418
e-mail:
aritter@bydgoszcz.uw.gov.pl 

Jarosław Bednarski
starszy specjalista
pok. 111 f, XI piętro
tel. 52 34 97414
e-mail:
jbednarski@bydgoszcz.uw.gov.pl

Oddział Kontroli
p.o. Kierownika
Piotr Mikołajczak
pok. 111 c, XI piętro
tel. 52 349 7408
e-mail:
pmikolajczak@bydgoszcz.uw.gov.pl

Rafał Lewandowski
starszy specjalista
pok. 111 c, XI piętro
tel. 52 349 7417
e-mail:
rlewandowski@bydgoszcz.uw.gov.pl

Agnieszka Waszak
starszy specjalista
pok. 113 a, XI piętro
tel. 052 349 7419
e-mail:
awaszak@bydgoszcz.uw.gov.pl

Małgorzata Turalska
starszy specjalista
pok. 113 a, XI piętro
tel. 52 349 7403
e-maili:
mkarnowska@bydgoszcz.uw.gov.pl

Oddział Systemu
Kierownik
Anna Kawalerska
pok. 111 a, XI piętro
tel. 52 349 7404
e-mail:
akawalerska@bydgoszcz.uw.gov.pl

Mariola Tatkowska
główny specjalista
pok. 113 b, XI piętro
tel. 52 349 7409

e-mail:
mtatkowska@bydgoszcz.uw.gov.pl

Kinga Andrzejewska
starszy specjalista
pok. 113 b, XI piętro
tel. 52 349 7415
e-mail:
kandrzejewska@bydgoszcz.uw.gov.pl

Katarzyna Mróz
starszy specjalista
pok. 113 a, XI piętro
tel. 52 349 7407
e-mail:
kmroz@bydgoszcz.uw.gov.pl

Katarzyna Konstantynowicz
starszy specjalista
pok. 113 b, XI piętro
tel. 52 349 7410
e-mail:
kkonstantynowicz@bydgoszcz.uw.gov.pl

Justyna Sajkiewicz
starszy specjalista
pok. 113 b, XI piętro
tel. 52 349 7406
e-mail:
jsajkiewicz@bydgoszcz.uw.gov.pl

Oddział Programów Rozwoju Regionalnego (w tym Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu ZPORR - na podstawie porozumienia Ministra Rozwoju Regionalnego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim)

Do zadań Oddziału należy w szczególności:

 • udział w procedurze wyboru wniosków do dofinansowania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,  w tym zapewnienie obsługi Komisji oceniającej wnioski
 • pełnienie funkcji finansująco-kontrolnej w procesie realizacji Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, w tym m.in. zapewnienie finansowania programu, nadzór nad prawidłowym i efektywnym wykorzystaniem środków, nadzór nad procedurą zawierania umów o dofinansowanie zadań, weryfikacja wniosków o płatność składanych przez beneficjentów, koordynacja spraw związanych z wypłatą dotacji oraz kontrola zrealizowanych zadań
 • wnioskowanie o zapewnienie lub uruchomienie środków z rezerwy celowej  budżetu państwa na finansowanie projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, dla których środki z rezerwy celowej przekazywane są za pośrednictwem Wojewody
 • pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu ZPORR 2004-2006, w tym m.in.: monitorowanie trwałości projektów, odzyskiwanie od beneficjentów nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania, przygotowanie informacji o nieprawidłowościach podlegających i niepodlegających  raportowaniu do Komisji Europejskiej, archiwizacja dokumentów związanych z wdrażaniem programu operacyjnego, przygotowywanie i udostępnianie informacji związanych z programem operacyjnym podmiotom uprawnionym do wykonywania czynności kontrolnych i ewaluacyjnych 


Kierownik
Maksymilian Wolarz
pok. 101 b, X piętro
tel. 52 349 7733
e-mail: mwolarz@bydgoszcz.uw.gov.pl

Dagmara Niemczyk-Januszewska
starszy specjalista
pok. 101 e, X piętro
tel. 52 349 7421
e-mail:
dniemczyk@bydgoszcz.uw.gov.pl

Beata Kołodziej
starszy specjalista
pok. 101 a, X piętro
tel. 52 349 7726
e-mail:
bkolodziej@bydgoszcz.uw.gov.pl

Monika Kuchcińska
starszy specjalista
pok. 101 e, X piętro
tel. 52 349 7422
e-mail:
mkuchcinska@bydgoszcz.uw.gov.pl

Hanna Kubiak
specjalista
pok. 101 e, X piętro
tel. 52 349 7420
e-mail:
hkubiak@bydgoszcz.uw.gov.pl

Jakub Jarzyna
specjalista
pok. 101 e, X piętro
tel. 52 349 7729
e-mail:
jjarzyna@bydgoszcz.uw.gov.pl

Ewa Matarewicz-Bernacka
starszy inspektor wojewódzki
pok. 101 e, X piętro
tel. 52 349 7727
e-mail:
ebernacka@bydgoszcz.uw.gov.pl

Dorota Kalas-Gręzicka
starszy inspektor
pok. 101 a, X piętro
tel. 52 349 7725
e-mail:
dkalas@bydgoszcz.uw.gov.pl


Akty prawne na podstawie których działamy:  

 • Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm.),
 • Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późn.zm.),
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz .743),
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.),
 • Statut Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • Regulamin Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000r. w sprawie środków promocyjnych i informacyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych,
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999,
 • Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999,
 • Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999,
 • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. Nr 53, poz. 435, z późn. zm.),
 • Uchwała nr 174/2011 rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” z późn. zm.


Sekretariat ds. Infrastruktury
budynek A, pokój 228, II piętro, wejście od ul. Jagiellońskiej 3,
tel. 52 349-7480, 52 349-7481,
fax 52 349-7482,
e-mail: wi_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl


Oddział Architektury i Budownictwa

Kierownik
Anna Adamczak
budynek A, pokój 200, II piętro,
tel. 52 349-7427,
e-mail:
 aadamczak@bydgoszcz.uw.gov.pl

Oddział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

Kierownik
Maria Czerwińska - Klich
budynek A, pokój 240, II piętro,
tel. 52 349-7499,
e-mail: mczerwinska@bydgoszcz.uw.gov.pl
pokoje: 251 i 252


Oddział Budownictwa Specjalnego i Odszkodowań

Kierownik
budynek A, pokój -, II piętro,
e-mail: 
tel.

Oddział Komunikacji i Infrastruktury

Kierownik
Karolina Skowrońska
budynek B, pokój 133, XIII piętro,
tel. 52 349-7489
e-mail: kskowronska@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury należy w szczególności realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:
 • Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa;
 • Skarb Państwa;
 • Gospodarka;
 • Transport.

Budownictwo

wykonywanie zadań organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji w sprawach:
 1. obiektów i robót budowlanych:
  • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,
  • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek:
   •  usytuowanych na obszarze kolejowym,
   • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
   • usytuowanych na terenach zamkniętych,
   • określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest Wojewoda,
  • przyjmowania zgłoszeń określonych w ustawie Prawo budowlane,
  • wydawania rozstrzygnięć administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane, nie zastrzeżonych do właściwości innych organów,
  • wydawania dzienników budowy, montażu i rozbiórki,
  • prowadzenia rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę, przechowywanie zatwierdzonych projektów budowlanych wraz ze związanymi z nimi dokumentami,
  • przesyłanie decyzji o pozwoleniu na budowę właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli były wymagane,
  • współpraca i uczestnictwo na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych;
 2. wykonywanie zadań organu administracji architektoniczno - budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starostów, w tym:
  • rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia organów administracji architektoniczno-budowlanej niższego stopnia,
  • rozstrzyganie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji organów administracji architektoniczno - budowlanej niższego stopnia i wszczynanie postępowania w sprawach z tego zakresu,
  • rozpatrywanie skarg,
  • kontrola terminowości wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie przekazywanych przez starostów rejestru wniosków i decyzji,
  • sporządzanie statystyki ruchu budowlanego w województwie,
  • prowadzenie kontroli realizacji zadań starostów z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji;
 3. wydawanie pozwoleń na budowę i przyjmowanie zgłoszeń w zakresie odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych w wyniku działania żywiołu;
 4. powoływanie Zespołu Opiniowania Dokumentacji, o którym mowa w ustawie z dnia11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U.Nr 84, poz. 906);
 5. wydawanie pozwoleń na budowę inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji towarzyszących – położonych  w granicach województwa;
 6. wydawanie pozwoleń na budowę linii kolejowej lub poszczególnych odcinków tej linii oraz wszystkich obiektów związanych z jej budową, przebudową i rozbudową, położonych w granicach województwa;
 7. wydawanie pozwoleń na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej;
 8. prowadzenie spraw dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie:
  • zadań organu I instancji dotyczących wydawania decyzji w sprawach:
   • o ustaleniu lokalizacji autostrad,
   • umożliwiających realizację zadań inwestycyjnych związanych z terminalem regazyfikacyjnym, dotyczących województwa,
   • o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w zakresie dróg krajowych i wojewódzkich,
   • o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
   • o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,
  • wykonywania zadań organu wyższego stopnia w stosunku do starostów, w tym rozpatrywanie odwołań od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie dróg powiatowych i gminnych;
 9. wykonywanie zadań organu I i II instancji w sprawach:
  • ustalania odszkodowań za nabyte z mocy prawa na własność Skarbu Państwa lub odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego grunty w liniach rozgraniczających: drogi publiczne, lotniska użytku publicznego, linie kolejowe o znaczeniu państwowym, budowle przeciwpowodziowe oraz w zakresie terminalu regazyfikacyjnego,
  • wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach przeznaczonych na pas drogowy, lotniska użytku publicznego, linie kolejowe o znaczeniu państwowym, budowle przeciwpowodziowe oraz w zakresie terminalu regazyfikacyjnego,
  • ustalania odszkodowań za wygasłe prawo użytkowania wieczystego,
  • stwierdzenia ustanowienia z mocy prawa trwałego zarządu właściwemu zarządcy gruntów w liniach rozgraniczających: drogi publiczne, lotniska użytku publicznego, linie kolejowe o znaczeniu państwowym, budowle przeciwpowodziowe oraz w zakresie terminalu regazyfikacyjnego,
  • ustalania odszkodowań za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazówi energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń;
 10. współdziałanie z Wydziałem Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w sprawach konsultowania wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

 

Wzory pozwoleń na budowę – zgłoszeń do pobrania, w zakresie inwestycji dotyczących:
 •  
  • obiektów i robót budowlanych hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,
  • obiektów i robót budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych,
  • obiektów i robót budowlanych usytuowanych na obszarze kolejowym,
  • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowania w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkownikiem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,
  • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,

Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

 1. planowanie przestrzenne w gminie i województwie, w tym:
  • przyjmowanie zawiadomień o przystąpieniu do sporządzenia:
   • planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
   • studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
   • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • opracowywanie i składanie wniosków do:
   • planu zagospodarowania przestrzennego województwa, wynikających z rządowej polityki regionalnej i programów rządowych,
   • studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
   • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województw,
  • uzgadnianie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, w zakresie ich zgodności z ustaleniami programów zawierających zadania rządowe, służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym,
  • uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ich zgodności z zadaniami rządowymi, służącymi realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym,
  • ocena zgodności z przepisami prawnymi uchwał wraz z załącznikami i dokumentacją prac planistycznych dotyczących:
   • planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
   • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
   • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • badanie zgodności z prawem uchwał o przystąpieniu do sporządzenia:
   • planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
   • studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
   • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • sporządzanie w zakresie wymienionym w ust. 1 lit. f i g:
   • rozstrzygnięć nadzorczych,
   • wskazań w przypadku nieistotnego naruszenia prawa,
  • przygotowywanie, w zakresie wymienionym w ust. 1 lit. f i g, skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego,
  • sporządzanie, w przypadku, gdy rada gminy nie wykona obowiązku ustawowego, zarządzeń zastępczych dotyczących:
   • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian,
   • studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 2. wykonywanie zadań organu I instancji w sprawach wydawania decyzji:
  • o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na terenach terenach zamkniętych,
  • o ustaleniu lokalizacji inwestycji uregulowanych przepisami ustaw szczególnych,
  • stwierdzających wygaśnięcie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na terenach zamkniętych;
 3. prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych;
 4. kontrola terminowości wydawania przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wymierzanie kar pieniężnych za zwłokę w wydawaniu tych decyzji;
 5. uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanych przez wójtów, burmistrzów albo prezydentów miast, w zakresie zadań rządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowymw odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;
 6. finansowanie sporządzania:
  • studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wynikających z rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin - jeżeli są one w całości lub części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym;
 7. zamieszczanie wymaganych informacji w publicznie dostępnych wykazach danycho dokumentach zawierających informację o środowisku;
 8. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z samorządami, przedsiębiorstwamii zakładami komunalnymi, spółdzielczością mieszkaniową i innymi gestorami budownictwa mieszkaniowego na rzecz tworzenia i rozwoju budownictwa mieszkaniowego;
 9. prowadzenie spraw związanych z obsługą kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych oraz realizacją zadań związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie:
  • ustalania wysokości wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych,
  • wydawania zaświadczeń o wykreśleniu z rejestru kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych.

 

Skarb Państwa
 1. prowadzenie i nadzorowanie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę funkcji organu założycielskiego przedsiębiorstw państwowych, w tym:
  • bieżący nadzór nad sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstw nadzorowanych przez Wojewodę,
  • przygotowanie i nadzorowanie przebiegu likwidacji przedsiębiorstw z przyczyn ekonomicznych lub w razie konieczności zarządu komisarycznego,
  • analiza sprawozdań finansowych i przygotowanie zarządzeń Wojewody w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych nadzorowanych przedsiębiorstw,
  • współpraca z sądem rejonowym i sędziami komisarzami w sprawach dotyczących upadłości przedsiębiorstw,
  • nadzór nad pracą reprezentantów upadłego przedsiębiorstwa,
  • kontrola nadzorowanych przedsiębiorstw,
  • przygotowanie zarządzeń Wojewody w sprawie uznania przedsiębiorstw za zlikwidowane,
  • przygotowanie wniosków o wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorstw państwowych podległych Wojewodzie oraz spółek z wyłącznym i większościowym udziałem Skarbu Państwa, pozostałych po zakończeniu procesów ich likwidacji lub upadłości,
  • archiwizacja dokumentacji związanej z nadzorem nad przedsiębiorstwami,
  • odpowiadanie na pytania klientów związane z nadzorem założycielskim nad przedsiębiorstwami,
  • współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych w zakresie gospodarki gruntami zlikwidowanych państwowych gospodarstw rolnych;
 2. prowadzenie spraw dotyczących zakończonych procesów prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstw państwowych podległych Wojewodzie;
 3. sprawowanie nadzoru w zakresie realizacji przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast), starostów, Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz organy wykonawcze związków jednostek samorządu terytorialnego, obowiązku składania Ministrowi Skarbu Państwa informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego;
 4. prowadzenie procedur organizacyjnych w zakresie reprywatyzacji małych przedsiębiorstw oraz współdziałanie z resortami właściwymi do rozpatrywania zasadności decyzji o przejęciu mienia na własność Skarbu Państwa, podjętych w minionym okresie;
 5. prowadzenie spraw po przejęciu zadań dotyczących wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w zakresie gospodarowania mieniem ruchomym:
  • pozostałym po zlikwidowanych przedsiębiorstwach państwowych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
  • pozostałym po rozwiązanych bądź wygasłych umowach o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania,
  • przejętym przez Skarb Państwa z innych tytułów,
  • przejętym lub pozostałym po przedsiębiorstwach państwowych wykreślonych z rejestru przedsiębiorców,
   -   na wniosek Biura Obsługi Prawnej, w ramach działań wspomagających;
 6. wydawanie opinii dla potrzeb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.

  Nadzór założycielski nad przedsiębiorstwami państwowymi
  przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego - stan na 1.11.2014 r.

 

Gospodarka
 1. wydawanie i cofanie pozwoleń na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
 2. wykonywanie zadań związanych z realizacją krajowego planu działań dotyczących efektywności energetycznej

  Stosowane w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim środki poprawy efektywności energetycznej:
 3. wykonywanie zadań związanych z przekazywaniem gminom dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych w tym:
  - ustalanie wysokości dotacji na realizację wypłat dodatku energetycznego należnych poszczególnym gminom,
  - przygotowywanie wniosków o zwiększenie budżetu – kierowanych do ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
  - przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych zbiorczego rozliczenia dotacji. 

  Dodatek energetyczny

  Z dniem 1 stycznia 2014 r., na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), zostało wprowadzone nowe świadczenie socjalne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w postaci prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek osoby uprawnionej.

  Osobą uprawnioną do otrzymania dodatku energetycznego, jest tzw. odbiorca wrażliwy energii elektrycznej, tj. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966) oraz która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. We wniosku o przyznanie dodatku energetycznego, złożonym do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, osoba ubiegająca się o wypłatę dodatku winna załączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
  Wysokość dodatku energetycznego ogłasza okresowo Minister właściwy do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski.

  Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które będą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej. Przy ustalaniu wysokości celowej na realizację dodatku energetycznego, uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłacanych gminom.

  Gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie dotacji co kwartał, w terminie do 15 dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał. Dotacje na dany kwartał są przekazywane gminom przez wojewodę, na podstawie powyższego wniosku, w miesięcznych ratach. Nadpłata dotacji za kwartał może być zaliczana na poczet dotacji należnej w kwartale następnym, z wyjątkiem nadpłaty za dany rok, która podlega przekazaniu na rachunek urzędu wojewódzkiego, w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku.

  Gmina przedstawia wojewodzie, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, rozliczenie dotacji sporządzone narastająco za okres od dnia 1 stycznia do dnia kończącego dany kwartał, z tym że zapotrzebowanie na dotację ustala się jako sumę tego zapotrzebowania obliczonego odrębnie dla każdego kwartału.

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
  Obwieszenie Ministra Gospodarki w sprawie wysokości dodatku energetycznego
  Wzór wniosku jst do wojewody o przyznanie dotacji celowej
  Wzór rocznego rozliczenia dotacji przekazanej na wypłatę dodatków energetycznych

   

Transport

 1. prowadzenie spraw związanych z obsługą kierowców wykonujących przewozy drogowei instruktorów nauki i techniki jazdy, w tym:
  • obsługa Komisji sprawdzającej kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem:
   • utrzymywanie bazy pytań i odpowiedzi do prowadzenia egzaminów,
   • przygotowanie testów egzaminacyjnych,
   • sprawowanie nadzoru nad pracą komisji,
  • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemów komunikacyjnych,
  • udział w pracach komisji egzaminacyjnych kandydatów na instruktora nauki jazdy organizowanych przez podmioty prowadzące szkolenia, w charakterze obserwatora,
  • prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w zakresie przewozu drogowego, w tym wykonywanie czynności w zakresie:
   • wpisu lub wykreślenia przedsiębiorców z rejestru,
   • sprawowania nadzoru nad ośrodkami,
   • przekazywania danych do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
  • prowadzenie spraw w zakresie obsługi i funkcjonowania komisji Wojewody do egzaminowania kandydatów na kierowców wykonujących przewóz rzeczy i osób w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym, w tym:
   • wystawianie świadectw kwalifikacji wstępnej,
   • przekazywanie danych do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
   • utrzymywanie bazy pytań i odpowiedzi do prowadzenia egzaminów,
   • przygotowanie testów egzaminacyjnych,
   • sprawowanie nadzoru nad pracą komisji,
  • prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących  ośrodki doskonalenia techniki jazdy, w tym wykonywania zadań i czynności w zakresie:
   • wpisu lub wykreślenia przedsiębiorców z rejestru,
   • sprawowania nadzoru,
   • przekazywania danych do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
  • prowadzenie spraw z zakresu nadawania uprawnień instruktorom techniki jazdy, w tym:
   • prowadzenie ewidencji instruktorów techniki jazdy,
   • wykonywanie czynności związanych z powołaniem, obsługą i funkcjonowaniem komisji egzaminacyjnej kandydatów na instruktorów techniki jazdy, powołanej przez Wojewodę, w tym:
    • utrzymywanie bazy pytań i odpowiedzi do prowadzenia egzaminów,
    • przygotowanie testów egzaminacyjnych,
    • sprawowanie nadzoru nad pracą komisji,
  • prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem przekazywania Wojewodzie, przez kierowników ośrodków szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, informacji o rozpoczęciu i zakończeniu szkoleń;
 2. prowadzenie spraw w zakresie koordynowania działań w zakresie rozwoju transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego, żeglugi śródlądowej i telekomunikacji oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym:
  • wyrażanie zgody i określanie warunków ograniczenia obowiązku przewozu przez przewoźnika,
  • prowadzenie spraw związanych z sytuacją kryzysową w transporcie na terenie województwa,
  • ograniczenie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa, bądź w przypadku klęski żywiołowej,
  • nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, publicznych położonych w miastach na prawach powiatu oraz wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania,
  • współpraca w zakresie spraw związanych z działalnością Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
  • współpraca w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z organami odpowiedzialnymi za prowadzenie jego kontroli;
 3. prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;
 4. prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem przez Wojewodę stałego przejścia granicznego w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy, a w szczególności:
  • przygotowanie projektu rozporządzenia Wojewody oraz jego zmian, w sprawie ustalenia zasięgu terytorialnego przejścia granicznego w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy,
  • sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem umowy najmu pomieszczeń udostępnianych służbom kontroli granicznej, zawartej pomiędzy Wojewodą a Portem Lotniczym Bydgoszcz S.A. oraz opracowywanie aneksów do tej umowy,
  • uzgadnianie z organami służb kontroli granicznej zakresu ich potrzeb odnośnie zakupów majątkowych i wydatków bieżących,
  • sporządzanie i przekazywanie do właściwego wydziału Urzędu planów wydatków budżetowych związanych z utrzymaniem przejścia granicznego oraz opracowywanie projektu budżetu Wojewody do projektu ustawy budżetowej,
  • przygotowywanie wniosków do właściwego wydziału Urzędu o realizację zakupów w ramach budżetu Wojewody na utrzymanie przejścia granicznego,
  • przyjmowanie, opisywanie i przekazywanie do realizacji przez właściwy wydział Urzędu faktur dotyczących kosztów utrzymania przejścia granicznego,
  • przygotowywanie wniosków do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o przyznanie dodatkowych środków finansowych z rezerw celowych przeznaczonych na utrzymanie przejść granicznych,
  • prowadzenie sprawozdawczości z wykonania budżetu i realizacji wydatków ponoszonych w związku z utrzymaniem przejścia granicznego, oraz sporządzanie zapotrzebowań na środki finansowe do systemu TREZOR,
  • przygotowywanie opinii Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie wykorzystania lotniska w Bydgoszczy oraz sieci połączeń.

Wydział prowadzi w imieniu Wojewody współpracę z:
 1. Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy,
 2. Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy,
 3. Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Bydgoszczy,
 4. Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu,
 5. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;
 6. Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad  - Oddział w Bydgoszczy;
 7. izbami samorządów zawodowych, w tym urbanistów, architektów, inż. budownictwa i innymi;
 8. jednostkami samorządu terytorialnego.

Akty prawne, na podstawie których działa Wydział Infrastruktury, to m.in.:
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267);
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 591 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U.  z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz.1330) – aktu wykonawczego wydanego na podstawie art. 10 ustawy o opłacie skarbowej;
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2013 r., poz. 594);
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172);
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84 poz. 906 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594) oraz akt wykonawczy wydany na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym;
 • Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675);
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235);
 • Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 931 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627);
 • Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392) oraz akt wykonawczy wydany na podstawie art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy o Radzie Ministrów - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.  w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908);
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r.  Nr 118, poz. 687 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260);
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596);
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) oraz aktów wykonawczych:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.);
 •  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672);
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1138);
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości (Dz. U. Nr 6, poz. 36 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687) - specustawa drogowa;
 • Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 42  poz. 340 z późn. zm.) - specustawa o lotniskach;
 • Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz.1397 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. Nr 113, poz. 985 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. 2014 r., poz. 333);
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1329 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1384)
 • Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012, poz. 1224),
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030),
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1203),
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551   z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596).
Autor informacji: Marian Tytulski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2003-09-16
Data udostępnienia informacji: 2003-09-17
Ilość wyświetleń informacji: 13450
Rejestr zmian dokumentu