Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Możecie nas Państwo znaleźć na:
IX piętrze budynku B Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3,
I piętrze budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Oddział Zamiejscowy w Toruniu, ul. Moniuszki 15-21,
I piętrze budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Oddział Zamiejscowy we Włocławku, ul. Brzeska 8.


Dyrektor
Tadeusz Kotanowicz
tel. (52) 349-7750
fax (52) 349-7752
pokój 91e
e-mail;
wspinsekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl

  Oddział Regulacji Stanów Prawnych i Uwłaszczeń
  Kierownik
  Iwona Szatkowska
  tel. (52) 349-7757
  pokój 91f
  e-mail:
  iszatkowska@bydgoszcz.uw.gov.pl

  Oddział Gospodarowania Nieruchomościami i Komunalizacji
  Kierownik
  Krzysztof Poskrop
  tel. (52) 349-7753
  pokój 91c
  e-mail: kposkrop@bydgoszcz.uw.gov.pl


  Oddział Rekompensat za Mienie Pozostawione poza Granicami RP
  Kierownik
  Elżbieta Nesterenko
  tel. (52) 349-7745
  pokój 91b
  e-mail:
   enesterenko@bydgoszcz.uw.gov.pl

  Wydział funkcjonuje również w Delegaturach Zamiejscowych Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

  Oddział Zamiejscowy w Toruniu
  Kierownik
  Kazimierz Sobiesiak
  tel. 784 448 380
  pokój 132
  e-mail:
  ksobiesiak@bydgoszcz.uw.gov.pl


  Oddział Zamiejscowy we Włocławku
  Kierownik
  Tomasz Gałka
  tel. (54) 231 43 68, (54) 231 43 72
  pokój 26
  e-mail:
  tgalka@bydgoszcz.uw.gov.pl

   

Do zakresu działań Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości należą zadania:

I) realizowane przez Oddział Regulacji Stanów Prawnych i Uwłaszczeń:
 1. Wykonywanie zadań organu pierwszej instancji w sprawach;
  • uwłaszczenia państwowych osób prawnych nieruchomościami SP,
  • nabywania przez SP prawa własności gruntów wchodzących w skład linii kolejowych i jednoczesnego potwierdzania nabycia przez PKP prawa użytkowania wieczystego tych gruntów,
  • ustalania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, w stosunku do nieruchomości uwłaszczonych na rzecz państwowych osób prawnych,
  • ustalania kwoty należnej za nabycie własności budynków, innych urządzeń i lokali, znajdujących się na uwłaszczonym gruncie, a nie nabytych ze środków własnych państwowej osoby prawnej lub jej poprzednika prawnego,
  • stwierdzania nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa lub właściwe jednostki samorządu terytorialnego własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.
 2. Rozpatrywanie skarg i wniosków na działanie organów, dotyczących spraw należących do zakresu działania Oddziału.
 3. Wykonywanie zadań z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości kościołów i związków wyznaniowych.
 4. Reprezentowanie Wojewody na posiedzeniach Komisji Regulacyjnych, przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.
 5. Kontrolowanie podmiotów będących adresatami ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykonania obowiązków nałożonych wskazaną ustawą, a także sporządzanie i przekazywanie półrocznych sprawozdań z realizacji ustawy przez poszczególne jednostki Głównemu Geodecie Kraju.
   


  II) realizowanych przez Oddział Rekompensat za Mienie Pozostawione Poza Granicami RP:

  1. ochrona interesów Skarbu Państwa w przedmiocie potwierdzania prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Prowadzenie Rejestru Wojewódzkiego w wyżej wymienionym zakresie i przekazywanie danych w nim zawartych właściwemu ministrowi.

   Wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty za "mienie zabużańskie"

 

III) realizowanych przez Oddział Gospodarowania Nieruchomościami i Komunalizacji:

 1. Rozpatrywanie wniosków starostów i prezydentów miast na prawach powiatu,  wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej i przygotowywanie zarządzeń Wojewody, dotyczących wyrażenia zgody na podejmowanie przez nich rozstrzygnięć w przedmiocie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.
 2. Rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych wydawanych przez starostów, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczących:
  - wywłaszczeń i zwrotów wywłaszczonych nieruchomości,
  - odszkodowań,
  - ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i wydawania zezwoleń na zajęcie nieruchomości,
  - oddawania nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd,
  - przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 3. Wykonywanie zadań organu pierwszej instancji w sprawach:
  -  przekazywania mienia SP na rzecz gmin, powiatów i samorządu województwa,
  - rozpatrywania wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji starostów wykonujących zadania administracji rządowej,
  - ustanawiania z mocy prawa trwałego zarządu do nieruchomości pozostających dotychczas w trwałym zarządzie wojewódzkich oddziałów Służby Ochrony Zabytków i ich delegatur na rzecz właściwych wojewódzkich urzędów ochrony zabytków  i ich delegatur,
  - wywłaszczania, ustalania odszkodowania i ustanawiania trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych pod budowę dróg krajowych i autostrad.
 4. Rozpatrywanie skarg na działanie organów wykonawczych j.s.t. w sprawach z zakresu administracji rządowej.
 5. Nadzorowanie i kontrolowanie starostów i prezydentów miast na prawach powiatu  w przedmiocie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, dot. gospodarowania zasobem nieruchomości SP.
 6. Udział w opracowywaniu projektu budżetu Wojewody w działach 700 i 710.
 7. Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji w celu przekazania przez Wojewodę nieruchomości SP stanowiące lotniska lub lądowiska wojskowe lub ich części   wykorzystywane w celu założenia lub rozbudowy lokalnego, regionalnego albo krajowego lotniska cywilnego użytku publicznego albo lądowiska cywilnego.
 8. Określenie sposobu zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład mienia, o którym mowa w art. 7 b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania  uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 z późn. zm.).
 9. Przekazywanie nieruchomości, o których mowa w pkt. 9 wraz z dokumentacją ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, w terminie 2 miesięcy od dnia     zgłoszenia żądania, na cele określone w art. 58 – 61 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 10. Składanie we współpracy z właściwymi Wydziałami – na żądanie ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, sprawozdania z wykonywania zadań wynikających ze spraw związanych z reprezentowaniem Skarbu Państwa.
 11. Prowadzenie i nadzorowanie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę funkcji organu założycielskiego przedsiębiorstw państwowych.
 12. Prowadzenie spraw dotyczących zakończonych procesów prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstw państwowych podległych Wojewodzie,
 13. Sprawowanie nadzoru w zakresie składania Ministrowi Skarbu Państwa informacji dotyczącej przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast), starostów, Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz organy wykonawcze związków jednostek samorządu terytorialnego.
 14. Prowadzenie procedur organizacyjnych w zakresie reprywatyzacji małych przedsiębiorstw.
 15. Prowadzenie spraw po przejęciu zadań dotyczących wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w zakresie gospodarowania mieniem ruchomym.
 16. Sporządzanie opinii dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców”.

Wykaz przedsiębiorstw podległych Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu

Podstawowe akty prawne

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości działa na podstawie:

 1. Statutu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nadanego zarządzeniem Nr 98/2009 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2009r. w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 60 poz. 1219 z późn. zm.). 
 2. Regulaminu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ustalonego zarządzeniem Nr 146/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2014 r.
 3. Zarządzenia Nr 363/2011 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zakresów czynności wydziałów Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju.
 4. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 5. Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie ( Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.).
 6. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).
 7. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.).
 8. Ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 84, poz. 948 z późn. zm.).
 9. Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594 z późn. zm.).
 10. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).
 11. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).
 12. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1460).
 13. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.).
 14. Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r., poz. 707 z późn. zm.).
 15. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).
 16. Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).
 17. Ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 251 z późn. zm.).
 18. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1169 z późn. zm.).
 19. Ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, poz. 323 z późn. zm.).
 20. Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1090).
 21. Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r., poz.195)
 22. Ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 712 z późn. zm.).
 23. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83).
 24. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
 25. Ustawy budżetowej na dany rok kalendarzowy.
 26. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
 27. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.).
 28. Ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 1187 z późn. zm).
 29. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.).
 30. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).
 31. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1111 z późn. zm.).
 32. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).
 33. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.).
 34. Ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.).
 35. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.).
 36. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.).
 37. Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.).
 38. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).
 39. Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1601 z późn. zm.).
 40. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)
 41. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).
 42. Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz.591 z późn. zm.).
 43. Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).
 44. Ustawa z dnia 16 marca 2012 r. o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 459).
 45. Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1384).
 46. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216 z późn. zm.),
 47. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112 z późn. zm.),
 48. Ustawa Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.),
 49. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 485),
 50. Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów rejestrów zawierających dane dotyczące realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 2101).
 51. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu (Dz. U. z 1998 r., Nr 23, poz. 120 z późn. zm.).
 52. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. Nr 13, poz. 114).
 53. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" gruntów będących własnością Skarbu Państwa, w tym rodzajów dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach (Dz. U. Nr 4, poz. 29).
 54. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.).
 55. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2001 r. w sprawie państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1410).
 56. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie określenia państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz gmin wyznaniowych żydowskich lub Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich (Dz. U. Nr 53, poz. 553).
 57. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz. U. Nr 160, poz. 1071),
 58. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 września 2012 r. w sprawie uzupełnienia i uaktualnienia zestawienia zbiorczego nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego dla obszaru całego kraju o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego “Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2012 r., poz. 1056).
Autor informacji: Tadeusz Kotanowicz
Informację wprowadził\a: Krzysztof Człapinski
Data wytworzenia informacji: 2003-09-16
Data udostępnienia informacji: 2003-09-17
Ilość wyświetleń informacji: 7270
Rejestr zmian dokumentu