Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 15 grudnia 2014 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 15 grudnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2014 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na wniosek Prezydenta Miasta Bydgoszczy, reprezentowanego przez Tomasza Szymańskiego, z-cę Dyrektora ds. Inwestycji Drogowych w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w dniu 15 grudnia 2014 r., decyzji Nr 13/ZRID/2014, znak: WI.IV.7820.34.2014, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa zewnętrznego układu drogowego w rejonie ulic: Kujawskiej i Wojska Polskiego dla potrzeb zapewnienia obsługi komunikacyjnej projektowanego centrum handlowego „Zielone Arkady" w Bydgoszczy - zadanie 3 pt. „Rozbudowa ul. Kujawskiej wraz z przebudową infrastruktury technicznej".


Jednocześnie informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, parter, pokój 50 tel. 52 34-97-320), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, jak również na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, niniejsze doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji.

Na podstawie przepisu art. 11g ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 129 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Autor informacji: Izabela Rosiak
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-12-15
Data udostępnienia informacji: 2014-12-19
Ilość wyświetleń informacji: 3166
Rejestr zmian dokumentu