Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Dyrektor

Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki
ul. Konarskiego 1 – 3
85 – 066 Bydgoszcz
tel. (52) 349-7500
fax. (52) 349-7502
pokój 131c, XIII piętro, budynek B
 

Samodzielne stanowisko d/s rozwoju wsi
Krzysztof Borczyński
tel. (52) 349-7562
pok.131f, XIII piętro, budynek B
e-mail: kborczynski@bydgoszcz.uw.gov.pl 

Sekretariat
Hanna Szejner
tel. (52) 349-7500
fax. (52) 349-7502
pokój nr 131e, XIII piętro, budynek B
e-mail:
wsrrwsekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl  Oddział Środowiska i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kierownik
Krzysztof Dulski
tel. (52) 349-75-12
fax. (52) 349-7502
pokój 132, XIII piętro, budynek B
e-mail:
kdulski@bydgoszcz.uw.gov.plOddział Rolnictwa
Kierownik
Małgorzata Kuźba
tel. (52) 349-7504
fax. (52) 349-7502.
pokój  131d, XIII piętro, budynek B
e-mail: mkuzba@bydgoszcz.uw.gov.pl

Aktualności:

 

 1. Druki sprawozdań z zakresu paliwa rolniczego - xls   xls   xls   xls
 2. Wniosek o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym - xls
 3. Szacowanie plantacji wieloletnich - pdf
 4. Instrukcja dla Komisji szacujących straty w 2014 r. - pdf
 5. Protokół indywidualny w 2014 r. - doc
 6. UWAGI dla komisji do wypełniania protokołów w 2014 roku - doc
 7. Wskaźniki do oceny strat powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2014 r. - Rośliny xls
 8. Wskaźniki do oceny strat powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2014 r. - Zwierzęta xls
 9. Przykład wyliczeń PROTOKÓŁ ZBIORCZY SZACOWANIA STRAT w 2014 r. - xls
 10. Wzór zawiadomienia o niekorzystnym zjawisku atmosferycznym w 2014 r. - doc
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów Dz.U. 2013.998 - doc  


Ważne linki:

 1. Monitoring Suszy - więcej
 2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – więcej
 3. Agencja Rynku Rolnego – mechanizmy regulacji rynku
 4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczyraporty o stanie środowiska
 5. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczywięcej
 6. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa – więcej
 7. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Bydgoszczy – więcej
 8. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - więcej  


Oddział zamiejscowy we Włocławku/Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa
ul. Brzeska 8
87-800 Włocławek
tel./fax (54) 231-43-76
pokój 23, II piętro
e-mail:
agajewska@bydgoszcz.uw.gov.pl
 

Do zakresu działania Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

 1. ochrona środowiska
 2. rolnictwo
 3. rozwój wsi
 4. rynki rolne
 5. Zespół Doradczy ds. Wsi i Rolnictwa
 6. Zespół Doradczy ds. zwalczania choroby Aujeszkyego.
 7. Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdującej się na obszarach dotkniętych klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, osuwisk ziemi, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru lub plagi gryzonii
 8. nadzór nad Państwową Strażą Rybacką Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy.


Podstawy prawne
działania Wydziału:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z póżn. zm.) 
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004  r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm),
 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995  r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1205 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r., poz. 700),
 • ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 29 czerwca 1963  r. o zagospodarowaniu  wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2008r., Nr 98, poz. 634 z późn. zm),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 633 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U.  Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 z późn. zm),
 • ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U., poz. 1512   z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r., poz. 1403 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008r., Nr 213, poz. 1342)
 • ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późn.zm.),
 • ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 621 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 591 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), 
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r., o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.U. z 2003 r., Nr 229, poz. 2273 z późn. zm),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r., w sprawie wykonania dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. z 29 marca 1945 r., Nr 10, poz. 51 z późn. zm),
 • Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. z 1945 r., Nr 3, poz. 13 z późn. zm),
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1111 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153),
 • ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz.619 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.),
 • ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.).
Autor informacji: Domicela Duszka
Informację wprowadził\a: Krzysztof Człapinski
Data wytworzenia informacji: 2003-09-16
Data udostępnienia informacji: 2003-09-17
Ilość wyświetleń informacji: 10210
Rejestr zmian dokumentu