www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołania od decyzji Starosty Brodnickiego Nr 1.2014 z dnia 13 maja 2014 r., znak WB.6740.8.8.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie nawierzchni w ul. Północnej w Brodnicy na działkach nr 3614, 2358/2, 2353/3, 2353/5, 2341, 351/13, 351/15, 349/53, 349/80, 2350, 2348/8 decyzją z dnia 4 grudnia 2014 r., w której:

Uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.


Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju  Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 237 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 10.00 - 14.00, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Termin wglądu do akt uprzejmie proszę uzgadniać z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Kontakt – nr tel. 052-349-74-54.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych Urzędu Gminy Miasta Brodnica i Starostwa Powiatowego w Brodnicy.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:  WI.IV.7821.8.2014

Autor informacji: Krzysztof Smoczyk
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-12-04
Data udostępnienia informacji: 2014-12-08
Ilość wyświetleń informacji: 3525
Rejestr zmian dokumentu