Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Mogą nas Państwo znaleźć w budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej 3, budynek A, pokoje od numeru 109 do numeru 113.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Sławomir Rzepecki
tel. (52) 349-7236
fax. (52) 349-7579
e-mail:
zoin@bydgoszcz.uw.gov.pl

Administrator Bezpieczeństwa Informacji/ Administrator Systemu Teleinformatycznego
Jerzy Gerszewski

tel. (52) 349-7239
e-mail: jgerszewski@bydgoszcz.uw.gov.pl

Administrator Systemu
Maciej Antczak
tel.(52) 349-7696
e-mail: mantczak@bydgoszcz.uw.gov.pl

Kierownik kancelarii tajnej/Kierownik kancelarii materiałów niejawnych
Ewa Pierzchalska 
tel. (52) 349-7232
e-mail: epierzchalska@bydgoszcz.uw.gov.pl

Samodzielne stanowisko ds. oświadczeń majątkowych
Maciej Kopischke
tel. 52 349-7696
e-mail: mkopischke@bydgoszcz.uw.gov.pl

Do zakresu działania Zespołu ds Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 2. prowadzenie procedur sprawdzeniowych związanych z dostępem do informacji niejawnych,
 3. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 4. prowadzenie Kancelarii Tajnej oraz Kancelarii Materiałów Niejawnych,
 5. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 6. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 7. opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji,
 8. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 9. przyjmowanie i analiza oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie przez kierowników administracji zespolonej oraz przez osoby pełniące funkcje i zajmujące stanowiska w jednostkach samorządu terytorialnego,
 10. nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych odpowiada za zapewnienie obsługi w zakresie ochrony informacji niejawnych Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wraz z Delegaturami w Toruniu i we Włocławku oraz w n/w jednostkach rządowej administracji zespolonej:

 1. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy;
 2. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy;
 3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy;
 4. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy;
 5. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu;
 6. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy;
 7. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy;
 8. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
 9. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy;
 10. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;
 11. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy;
 12. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy. 

Pliki do pobrania:

 1. obowiązujące uregulowania prawne w zakresie składania oświadczeń majątkowych Najczęściej popełniane błędy w trakcie wypełniania oświadczeń majątkowych plik
 2. wzór oświadczenia o stanie majątkowym radnego województwa oraz wzór oświadczenia o stanie majątkowym członka zarządu województwa, skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa plik
 3. wzór oświadczenia o stanie majątkowym radnego powiatu  oraz wzór oświadczenia o stanie majątkowym członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty plik
 4. wzór oświadczenia o stanie majątkowym radnego gminy oraz wzór oświadczenia o stanie majątkowym wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta plik
 5. wzór oświadczenia o stanie majątkowym skadanego przez pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz pracowników administracji zespolonej i niezespolonej (art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 216,poz. 1584) plik
Autor informacji: Sławomir Rzepecki
Informację wprowadził\a: Krzysztof Człapinski
Data wytworzenia informacji: 2003-09-16
Data udostępnienia informacji: 2003-09-17
Ilość wyświetleń informacji: 5138
Rejestr zmian dokumentu