Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Biuro Obsługi Prawnej Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu


Dyrektor 
Małgorzata Połukard-Falkowska

pokój 133, I piętro
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz
tel. (52) 349-75-90
fax (52) 349-75-92
e-mail:
 bop_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl 


Do zadań Biura należy m.in.:

1) zastępstwo sądowe i prowadzenie spraw oraz reprezentowanie Wojewody i Urzędu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i innymi organami orzekającymi;

2) wydawanie opinii prawnych, wyjaśnień obowiązującego prawa, udzielanie pomocy prawnej oraz doradztwo prawne na rzecz Wojewody, Wicewojewody, Dyrektora Generalnego Urzędu, Dyrektorów Wydziałów, Kierowników Biur i pracowników Urzędu, zgodnie
z przepisami ustawy o radcach prawnych;

3) opiniowanie projektów aktów prawnych Wojewody, Dyrektora Generalnego Urzędu oraz organów wojewódzkiej administracji zespolonej działających na obszarze województwa pod względem formalno–prawnym i redakcyjnym;

4) opiniowanie umów, porozumień i statutów związanych z działalnością Wojewody oraz Urzędu;

5) opiniowanie projektów rozstrzygnięć w sprawach sporów kompetencyjnych;

6) prowadzenie ewidencji wniosków w sprawach zmiany przepisów prawnych;

7) współpraca z merytorycznie właściwymi Wydziałami w zakresie prowadzenia spraw związanych z zaskarżaniem ostatecznych decyzji administracyjnych do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;

8) prowadzenie rejestru i zbioru aktów prawnych wydawanych przez Wojewodę;

9) udostępnianie do wglądu zainteresowanym Statutu i Regulaminu Urzędu oraz niepublikowanych aktów prawnych Wojewody, a także informowanie zainteresowanych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Urzędu;

10) obsługa Wojewody w zakresie przygotowania pod obrady Rady Ministrów projektów dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa;

11) prowadzenie rejestru spraw sądowych.


Akty prawne, na podstawie których działamy to m.in.:

  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505),
  • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
  • Statut i Regulamin Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

Autor informacji: Małgorzata Połukard-Falkowska
Informację wprowadził\a: Krzysztof Człapinski
Data wytworzenia informacji: 2008-01-21
Data udostępnienia informacji: 2008-01-22
Ilość wyświetleń informacji: 4011
Rejestr zmian dokumentu